نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش کوه سفید مورد مطالعه قرار گرفته است. ستبرای سازند گورپی در این برش 5/190 متر است و به‌طور عمده شامل شیل،آهک‌رسی، آهک و مارن است. مرز زیرین آن با سازند ایلام همشیب و همراه با گسستگی سنگ‌شناسی و مرز بالایی آن با سازند پابده ناپیوسته و همراه با یک نبود رسوبی در حدفاصل مائستریشتین پسین- پالئوسن پسین است. در این مطالعه 47 گونه متعلق به 17 جنس از روزن‌بران پلانکتونیک و 8 زون زیستی تشخیص داده شده است. این زیسـت‌زون‌هـا شامــل    Dicarinella asymetrica, Globotruncanita elevata, Globotruncana ventricosa , Radotruncana calcarata, Globotruncanella havanensis, Globotruncana aegyptiaca, Gansserina gansseri, Racemiguembelina fructicosa  است.  با توجه به زون‌های زیستی یادشده سن سازند گورپی در این برش سانتونین پسین تا مائستریشتین پسین تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها