نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه زمین‌شناسی، مؤسسه آموزش عالی و غیر انتفاعی کرمان، کرمان، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ مؤسسه آموزش عالی کرمان،کرمان، ایران

چکیده

به‌منظور مطالعه سیستماتیک و بوم‌شناسی دیرینه بازوپایان کرتاسه‌(آپتین – سنومانین پیشین)، برش استخروئیه در شمال باختر باغین و باخترکرمان به ستبرای 190 متر مورد مطالعه و نمونه‌برداری قرار گرفت. قسمت میانی این برش سرشار از گروه‌های مختلف ماکروفسیلی از جمله (بازوپایان، خارداران، شکم‌پایان، دوکفه ای‌ها و مرجان‌ها) است که، جنس و گونه‌های آنها بسیار فراوان و متنوع می‌باشند. بررسی‌های زیست‌چینه‌نگاری، به شناسایی 5 جنس و 10گونه بازوپایان از خانواده Sellithyrididae ‌برای نخستین بار ‌از این منطقه انجامیده‌است. بر اساس مطالعه بازوپایان، برای نهشته‌های این برش، سن آپتین – سنومانین پیشین در نظر گرفته شد. اجتماعات جانوری موجود دراین برش به‌همراه یکدیگر، ژرفای کم محیط و شرایط مناسب برای زندگی موجودات را نشان می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها