نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش از 15 برش از خاور تا باختر البرز نمونه‌گیری انجام شد که بهترین برش و کامل‌ترین آنها از نظر غنای ماکروفسیل و میکروفسیل برش آبرندان است. در شمال باختر شهرستان دامغان  54°15’54.9’’E 36°21’12.7’’ N با موقعیت جغرافیایی از 807 نمونه براکیوپود مطالعه شده در طی این مطالعات سیستماتیک 22 گونه و 10 جنس و 5 روخانواده یافت شد که جنس‌ها و گونه‌های یافت است. روش مطالعات سیستماتیک بر اساس کار Williams et al. (2000) برای Productids، Williams & Brunton (2000) برای Orthotetids،  Williams & Harper (2000) برای Orthids، Savage et al. (2002)  برای Rhynchonellids و Alvarez & Rong  (2002) برای Athyridids انجام شده است. تمامی اندازه‌گیری‌ها بر اساس سانتی‌متر است به جز در تشخیص گونه‌ها که درحد میلی‌متری مطالعه شده است. برای مطالعات دیرین‌زیست‌جغرافیا توصیف تمامی جنس‌ها و آمده   است. اسامی  نمونه‌های یافت شده گونه‌ها همراه با گراف و نمودار پراکندگی آنها در ایران و مقایسه آن با تمامی دنیا در نمودارهای اکسل به شرح ذیل است:Leptagonia analoga (Phillips, 1836) Delepineineae gen et. sp. ind., Geniculifera sp. ind., Dictyoclostinae gen et sp.ind.,  Buxtonia sp. ind., Marginatia vaughani (Muir-Wood, 1928), Marginatia sp.ind., Tomiproductus elegantulus (Tolmatchoff, 1924), Tolmatchoffini gen. et.sp. ind. Pustula cf. P. altaica Tolmatchoff, 1924, Pustula cf. P. kondomensis Sarytcheva, 1963, Pustula spp. Schellwienella sp. A, Derbyiidae gen et sp.ind. Rhipidomella michelini (Leveille, 1835), Rhipidomella sp. A, Rhipidomella sp. B, Schizophoria (Schizophoria) resupinata (Martin, 1809), ? Ptychomaletoechia sp.ind., Hemiplethorhynchus crassus Gaetani, 1968, Rossirhynchus adamantinus Gaetani, 1964,  Paraphorhynchus aff. P. elongatum Weller, 1905, Athyris sp. ind., Cleiothyridina kusbassica Beznosva in Sarytcheva et al., 1963, Gerankalasiella sp. ind., Composita megala (Tolmatchoff, 1924), Composita subquadrata (Hall, 1858a), Densalvus sp. ind., Martinia sp. ind., Ectochoristites sp. ind., Prospirinae gen. et. sp. ind., Athylepherous sp. ind., Parallelora sp. ind., Unispirifer (Unispirifer) striatoconvolutus (Benson & Dun in Dun & Browne, 1920), Unispirifer sp. A, Unispirifer sp. B, Imbrexia sp. ind., Fusella sp. ind., Syringothyris carteri (Hall, 1857), Syringothyris skinderi Sokloskaja. 1963 in Sarytcheva et al., 1963, Pseudosyrinx sp. ind.. 16 جنس و 11 گونه برای اولین بار درکربنیفر ایران گزارش شده‌اند.     

کلیدواژه‌ها