نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

نهشته‌های آپتین پسین- سنومانین پیشین با ستبرای زیاد و لیتولوژی غالب مارن و آهک، در شمال باختری شهرستان کرمان مورد نمونه‌برداری و مطالعه و بررسی قرار گرفتند. توالی مطالعه شده در منطقه بساب، دارای ضخامت 380 متر بوده و با توجه به ویژگی‌های سنگ‌شناسی به 4 واحد غیررسمی و مجزا به نام‌ مارن‌های بساب زیرین، آهک بساب زیرین، مارن‌های بساب بالایی و آهک بساب بالایی تقسیم شده است. برش بساب با ناپیوستگی هم‌شیب روی ماسه‌سنگ‌های ژوراسیک (لیاس) قرار گرفته و مرز بالایی از نوع فرسایشی و بوسیله نهشته‌های نئوژن پوشیده شده است. از مجموع ماکروفسیل‌های موجود در این برش، اویسترها که متعلق به سه خانواده Palaeolophidae, Gryphaeidae و Ostreidae می‌باشند، از همه فراوان‌ترند. خانواده Gryphaeidae با 81 درصد، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می‌دهدکه در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. در این تحقیق، از این خانواده، 7 جنس و گونه گزارش می‌شود. مطالعات بوم‌شناسی دیرینه و بررسی آثار تافونومی موجود در سطح نمونه‌ها، نشان می‌دهد محیط رسوبگذاری آن زمان، محیطی گرم، کم عمق (لیتورال و ساب لیتورال) و دارای انرژی بالا بوده است. اویسترهای منطقه مورد مطالعه شباهت بسیاری با مجموعه‌های گزارش شده از مصر از حوضه  Wadi Qena  دارند. 

کلیدواژه‌ها