نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زمین‎‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه زمین‎‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

به منظور مطالعه چینه‌نگاری زیستی روزن‌بران پلانکتونیک سازند سروک در ناحیه کبیرکوه دو برش چینه‌شناسی تنگ چنارباشی(712 متر) و تنگ باولک (870 متر) انتخاب شدند. این دو برش در برگیرنده رخساره پلاژیک سازند سروک بوده و دارای میکروزیای غنی از روزن‌بران پلانکتونیک آلبین میانی تا سنومانین است و نشان می‌دهد سن طبقات زیرین سازند سروک آلبین میانی است. اولین ظهور Biticinella breggiensis در برش‌های مورد مطالعه منطبق بر شروع طبقات آلبین بالایی است که خود نشانه جهانی برای مرز آلبین میانی-آلبین پسین است. بر اساس زیست‌زون‌های شناسایی شدهTicinella roberti Zone, Ticinella primula Zone, Biticinella breggiensis Zone, Rotalipora ticinensis Zone, Paracostellagerina libyca zone, Microhedbergella rischi zone, Rotalipora cushmani Zone ,Whiteinella archaeocretacea Zone, ، چندین Paraconformity در هر دو برش شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها