نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

رسوبات تریاس بالایی ایران مرکزی با سازند نایبند شناخته می‌شود و مجموعه‌ای از رسوبات کربناته و تخریبی است که به عضوهای مختلفی تقسیم شده است. عضوهای کربناته شامل بخش‌های بیدستان و حوض‌خان می‌باشد که دارای زیا و فلورای متنوعی است. به منظور مطالعه و شناسایی زیستمندان موجود در رسوبات بخش حوض‌خان از سازند نایبند در جنوب باختری نایبندان، دو برش در منطقه نایبندان انتخاب شد. یکی در جنوب ‌باختری دیگ‌رستم، و دیگری در جنوب باختری مقطع تیپ، که به صورت سیستماتیک نمونه‌بردای شده‌اند. از نقاط مختلف منطقه نمونه‌برداری غیرسیستماتیک نیز انجام شد که به شناسایی جلبک، روزن‌بر و اسفنج‌های مختلفی انجامید. این مقاله به معرفی اسفنج‌های اسفینکتوزوئن:Nevadathalamia variabilis, Amblysiphonella sp., Discosiphonella sp., Kashanella irregularis, Paradeningeria alpina, Tabasia maxima, Tabasia media, Tabasia minima از عضو حوض‌خان می‌پردازد. همچنین مطالعات سنگ‌شناختی به همراه ساختمان‌های رسوبی و میکروفاسیس‌های مطالعه شده، گویای تشکیل عضو حوض‌خان در یک دریای کم‌ژرفا در نزدیکی ساحل می‌باشد. گاهی شرایط برای رشد موجودات ریف‌ساز فراهم بوده و در نتیجه ریف‌های پراکنده و کوچکی را در عضو حوض‌خان در ناحیه شکل داده‌اند. 

کلیدواژه‌ها