نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌ جنوب، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

امروزه تفکیک و شناسایی رگه‌های پرعیار از کم‌عیار در کانسارهای رگه‌ای از اهمیت فراوانی برخوردار است. این امر به‌ویژه در مورد کانسارهای رگه‌ای طلا  که تغییرات عیار درحد بسیار ناچیز هم در خور توجه است، از ضرویات مهم و غیر قابل چشم‌پوشی در اکتشاف و تخمین ذخایر این نوع کانسارها به حساب می‌آید. در این پژوهش، از روش فرکتالی عیار- حجم در تفکیک رگه‌های پرعیار از کم عیار در کانسار طلای رگه‌ای قلقله کردستان، واقع در زون دگرگونی-‌ ساختاری سنندج - سیرجان، استفاده شده است. بر اساس این روش، جوامع عیاری کم، متوسط، پرعیار و غنی‌شده از سنگ دیواره باطله تفکیک شدند. در این بین، مدل‌های سنگ‌شناسی محدوده کانسار و رگه‌های حاوی کانی‌سازی طلا، بر اساس داده‌های حاصل از عملیات اکتشافی‌، تهیه شده و با استفاده از ماتریس logratio میزان تطابق بین رگه‌های گوناگون طلا با واحدهای سنگی میزبان به‌دست آمد. نتایج نهایی حاصل نشانگر این مطلب است که غنی‌شدگی و بخش پرعیار بسیار کم بوده و بیشتر کانه‌سازی طلا در بخش با عیار کمتر از 98/3 ppm یعنی در بخش با عیار کم و متوسط است. همچنین، واحدسنگی دربرگیرنده رگه‌های غنی‌شده، پرعیار و متوسط در کانسار از نوع کلریت شیست است. این امر می‌تواند به عنوان یکی از کلیدهای اکتشافی در محدوده اطراف کانسار و به تبع آن ‌بخش‌هایی ‌از زون سنندج - سیرجان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها