نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

توده مافیک- اولترامافیک میشو در جنوب‌ باختر مرند در استان آذربایجان ‌شرقی واقع شده است. این مجموعه سنگی در واحدهای قدیمی‌تر از جمله سازند کهر نفوذ کرده و به توسعه دگرگونی همبری در آنها انجامیده است. بخش مافیک میشو دارای طیف ترکیبی گابرونوریت، تروکتولیت و الیوین‌گابرونوریت بوده و بخش اولترامافیک دارای ترکیب هارزبورژیت تا لرزولیت است. تجزیه میکروپروپ کانی‌های اصلی در نمونه‌های مافیک (گابروها) نشان می‌دهد که پلاژیوکلازها از نوع آنورتیتی تا بیتونیتی، الیوین‌ها بیشتر از نوع کریزولیت، اورتوپیروکسن‌ها دارای ترکیب انستاتیتی، کلینوپیروکسن‌ها دارای ترکیب دیوپسید و آمفیبول‌ها در محدوده‌ای از چرماکیت و هورنبلند چرماکیتی قرار می‌گیرند. زمین‌دمافشارسنجی با استفاده از روش‌های مختلف (دمافشارسنجی بر پایه اکسیدهای Al2O3 و TiO2 کانی آمفیبول، پلاژیوکلاز- آمفیبول و (OPX – CPX) دمای 700 تا 900 درجه سانتی‌گراد در فشار 7 تا 8کیلوبار برای بخش‌های مافیک (گابروها) به دست داده است.

کلیدواژه‌ها