نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در نواحی باختری استان سیستان و بلوچستان (ادامه زون جبال بارز)، از انواع کانی‌سازی قابل پیش‌بینی مدل‌های متالوژنی از نوع  اپی‌ترمال (طلا و عناصر همراه) است. این محدوده یکی از مناطق اولویت‌بندی شده اکتشافات ناحیه‌ای در سیستان و بلوچستان است و در این راستا در محدوده‌ای با گسترش 81 کیلومتر مربع نقشه‌های زمین‌شناسی معدنی و ژئوشیمیایی به مقیاس 20000/1 تهیه شد. پس از پردازش داده‌ها و مشخص شدن زون‌های کانه‌دار 30 ترانشه عمود بر رگه‌ها حفر شد و در هر 5 متر 1 نمونه برداشت شد. بررسی‌ها  نشانگر  این است که رخداد یک حادثه تکتونوماگمایی و شکستگی‌های بزرگ مقیاس با امتدادهای عمومی N30E باعث هدایت محلول‌های گرمابی و ایجاد یک دگرسانی بزرگ مقیاس شده‌اند. این دگرسانی در آندزیت‌ها به صورت پروپیلیتی‌شدن ناحیه‌ای و در گدازه‌ها و آذرآواری‌های وابسته موجب گسترش دگرسانی آرژیلی- سیلیسی شده است. به دنبال دگرسانی‌های آرژیلی-  سیلیسی رگه‌های سیلیسی نازک لایه با ساخت‌های کلسدونی، کلوفرم، کوکاد و حفره‌ای با همان امتداد N30E تشکیل شده‌اند که دارای پاراژنز کوارتز آدولاریا هستند و از دید زایش طلا  بارور هستند و فاز اصلی تشکیل طلا را شامل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها