نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

4 استاد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

با ردیابی کانی‌های مغناطیسی همراه با کرومیت می‌توان ذخائر کرومیت را پی‌جویی کرد. کرومیت خود فاقد خاصیت مغناطیسی است ولی از نظر ژنتیکی رابطه نزدیکی بین کرومیت و منیتیت وجود دارد. با توجه به این امر و اختلاف مغناطیسی کرومیت با سنگ‌های در برگیرنده، سعی بر این بود تا با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک هوایی، ذخائر کرومیت برگه 1:50000 آبدشت مورد پی‌جویی قرار گیرد. در بررسی داده‌های ژئوفیزیک هوایی منطقه با اعمال فیلترهای دیجیتال برگردان به قطب، مشتق اول و دوم، سیگنال تحلیلی و ادامه فراسو بر روی نقشه شدت کل میدان مغناطیسی، توده‌های مغناطیسی دیده شده در منطقه مورد بررسی قرار گرفتند. با بررسی این نقشه‌ها و مقایسه آنها با کانسارهای کرومیت منطقه یک الگوی مغناطیسی حاصل شد. زمین‌شناسی منطقه، به‌ویژه مجموعه‌های افیولیتی و اولترامافیک و مناطق دارای کرومیت، مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج حاصل با الگوی مغناطیسی مقایسه شد و با توجه به نقشه‌ مشتق قائم و ادامه فراسو، در کل برگه آبدشت 25 منطقه برای اکتشافات تفصیلی و برداشت‌های زمینی پیشنهاد شد.  

کلیدواژه‌ها