نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

پی‌جویی کانسارها با بررسی زون‌های دگرسانی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. با توجه به اینکه شناسایی زون‌های دگرسانی نواحی دارای پتانسیل آهن با استفاده از داده‌های سنجش از دور کمتر مورد بررسی و توجه قرار گرفته است، بنابراین برای نیل به شناسایی دگرسانی‌های پیرامون اندیس آهن حاجی‌آباد واقع در شمال خاوری سنقر، تکنیک‌های پردازش تصاویر ماهواره‌ای نظیر ترکیب رنگی کاذب (FCC)، نسبت باندی (B.R)، روش کروستای انتخابی (DPCA) و روش نقشه‌برداری زاویه طیفی (SAM)بر روی داده‌های مرئی و مادون‌ قرمز نزدیک به علاوه مادون ‌قرمز کوتاه VNIR+SWIR))سنجندهASTER  مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مقایسه منحنی‌های استاندارد(United States Geological Survey) USGS  با منحنی‌های منطقه مورد ‌مطالعه نشان‌دهنده این است که منحنی کانی‌های نماینده زون پروپیلیتیک با کانی‌های کلریت و اپیدوت و زون فیلیک- آرژیلیک با ایلیت و کائولینیت و اکسیدهای آهن با گوتیت و هماتیت مطابقت بیشتری دارد. صحت نتایج حاصل توسط بازدید‌های صحرایی و مطالعات میکروسکوپی تأیید شده و نشان‌دهنده‌ وجود الگوهای دگرسانی در اطراف این کانسار است.

کلیدواژه‌ها