نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش زمین‎شناسی، دانشکده علوم و مرکز پژوهشی زلزله، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، بخش GPS، مؤسسه صنعتی کالیفرنیا، پاسادنا، امریکا

3 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش درباره لرزه‌زمین‌ساخت بخش شمالی البرز خاوری و جنوب خاوری دریای کاسپین است. این گستره پاره خاوری گسل کاسپین و دشت جنبای شمال آن‌ را در بر می‌گیرد. برای بررسی لرزه‌زمین‌ساخت گستره یادشده، داده‌های لرزه‌ای خردلرزه‌ها و به‌ویژه زمین‌لرزه‌های با بزرگای (ML) بیشتر از 5/4 از شبکه محلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور (سال‌های2009  و 2010)، 4 سال داده‌های لرزه‌ای از شبکه‌های لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و همچنین بررسی‌های زمین‌ریخت‎‌شناسی در دشت شمال البرز خاوری (دشت شمال گرگان) به‎کار گرفته شده است. دینامیک زمین‎لرزه سال 1985 گرگان با بزرگایMS=6.0  نیز در این پژوهش بررسی شده است. سازوکار راندگی 3 زمین‎لرزه ژرف 1999، 2004، 2005 در گستره بررسی شده نشان‎دهنده رژیم فشاری در راستای شمالی- جنوبی در ژرفاست، اگر چه سامانه شیب‌لغز سازوکار زمین‌لرزه‌ها (ML>4.5)ی کم‎ژرفا در این گستره عادی بوده و نشان‌دهنده رژیم کششی در ژرفای کم در جنوب خاور دریای کاسپین است. بررسی‌های زمین‎ریخت‌شناسی نیز با این سامانه گسلش عادی همخوانی دارد. بررسی دینامیکی زمین‎لرزه 1985 گرگان و سازوکار آن نشان دهنده وابسته بودن این زمین‌لرزه با سازوکار راندگی به گسل کاسپین است. همه این گواهی‌ها به‎گمان نشان از راندگی پوسته جنوب خاوری دریای کاسپین به زیر البرز خاوری دارند.

کلیدواژه‌ها