نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

هدف این مطالعه پردازش داده‌های خام رسوبات رودخانه‌ای با روش‌ تحلیل فاکتوری و تفسیر و انطباق نتایج با شواهد زمین‌شناسی، دگرسانی و کانه‌زایی است. تمایز بالای عامل سوم تحلیل فاکتوری برای عناصر طلا، مولیبدن و تنگستن و انطباق مناطق بی‌هنجار عامل سوم با بی‌هنجاری‌های طلا، مناطق دارای بیشترین میزان سولفید اولیه و اکسیدآهن ثانویه و مناطق دارای دگرسانی‌‌های سریسیتی و سیلیسی در منطقه، نشان‌دهنده آن است که عامل سوم تحلیل فاکتوری به‌عنوان مؤلفه کانه‌زایی در منطقه است.جایگاه زمین‌ساختی مناسب، وجود توده‌های نفوذی نیمه‌ژرف با ترکیب حدواسط، فعالیت ماگمایی با ماهیت کالک‌آلکالن و اکسیدان، حضور بی‌هنجاری‌های طلا در سطح منطقه و کانی‌سازی به‌شکل دانه‌پراکنده در متن سنگ و رگچه‌های سولفیدی به همراه اکسید‌های آهن ثانویه فراوان، شرایط لازم برای کانه‌زایی نوع پورفیری و اپی‌ترمال طلا را در منطقه ایجاد کرده است. 

کلیدواژه‌ها