نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تبریز، ایران

چکیده

سازند ایلان‌قره به ستبرای حدود 400 متر با ترکیب سنگ‌شناسی ماسه‌سنگ، شیل، دولومیت، گدازه آتشفشانی و سنگ‌آهک با سن دونین‌ پسین - کربنیفر ‌پیشین در باختر روستای ایلانلو، جنوب سد ارس و در  شمال استان آذربایجان غربی رخنمون دارد. نهشته‌های آواری سازند ایلان‌قره سن دونین ‌پسین و بخش کربناتی رأسی سازند مورد بحث، سن کربنیفر پیشین دارند. بررسی و مطالعه مقاطع نازک تهیه شده از بخش کربناتی رأسی  به شناسایی 15 گونه وابسته به 9 جنس از 8 خانواده از روزن‌بران انجامیده است. مقایسه جامعه روزن‌بران شناسایی‌شده در برش چینه‌شناسی مورد پژوهش با جامعه روزن‌بران سازندهای کربنیفر در دیگر بخش‌های ایران و جهان بیانگر سن تورنزین تا ویزئن از کربنیفر ‌پیشین برای نهشته‌های دریایی سازند ایلان‌قره در برش چینه‌شناسی مورد مطالعه است. ردیف رسوبی سازند ایلان‌قره در برش چینه‌شناسی ایلانلو با ناپیوستگی همشیب بر روی سازند مولی با سن دونین ‌پیشین قرار گرفته و در بالا نیز با ناپیوستگی فرسایشی توسط سازند دورود به دیرینگی پرمین ‌پیشین پوشیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها