نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکترا، بخش علوم زمین، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

فروبوم دشت ارژن با جهت شمال خاور در 65 کیلومتری باختر شیراز در اثر فعالیت قطعه‌هایی از گسل فعال کره‌بس تشکیل شده است. این فروبوم کششی بخشی از کمربند چین‌خورده ساده‌ زاگرس است که به وسیله سامانه گسل مرزی ارژن خاوری و باختری و عمود بر طاقدیس کوه شاه‌نشین و سلامتی دربرگرفته شده است. نمونه‌برداری جهت‌دار از آینه‌های گسلی دو گسل مرزی برای بازسازی سوگیری دیرینه تنش در تشکیل فروبوم دشت ارژن انجام شده است. از بررسی مزوسکوپی شامل داده‌‌های خش‌لغز گسلی برداشت شده از دو گسل موجود در منطقه که با روش وارونگی ((Inversion Method  لغزش گسلی انجام شده است، روند دیرینه تنش‌های فروبوم دشت ارژن بر پایه تجزیه خش‌لغزها به ترتیب برای 1σ روند،                   E °26N،°70 و برای 3σ روند E °40S،°25 به دست آمده است. بررسی میکروسکوپی مقاطع نازک صفحات XY و XZ نمونه‌های جهت‌دار نشان‌دهنده آن است که این مقاطع از کلسیت‌های نمونه-І و نمونه-П دو قلوییe-  تشکیل شده است. اندازه‌گیری دوقلویی e- و محورc-  کلسیت‌ها با ‌استفاده از صفحه میکروسکوپ نوری قطبنده پنج ‌محوری برای تعیین محور‌های "تنش" (P) و "کشش" (T)انجام شده است. مقدار متوسط به دست آمده  برای محور زیر- عمود بیشینه تنش اصلی°N35ºE±11/72   (σ1)‌ است و مقدار متوسط به دست آمده برای محور ‌اصلی کمینه تنش در اطراف فروبوم دشت ارژن °S35ºE±9/32 (σ3)  است. میدان تنش اطراف گسل‌های مرزی فروبوم وابسته به میدان تنش فعالیت گسل کره‌بس است.

کلیدواژه‌ها