نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.

2 استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.

چکیده

در این مطالعه سنگ‌نگاری آلی نهشته‌های زغال‌سنگی منطقه اولنگ با سن تریاس بالایی تا ژوراسیک زیرین بررسی شده است. منطقه اولنگ در فاصله 70 کیلومتری شمال خاوری شاهرود قرار گرفته است. این منطقه در ناودیس اولنگ- قشلاق قرار دارد و جزو حوضه زغالی البرز خاوری است. مطالعات میکروسکوپی نشان می‌دهد که هر 3 گروه ماسرالی ویترینیت، اینرتینیت و لیپتینیت در نهشته‌های زغال‌سنگی منطقه اولنگ حضور دارند و ویترینیت مهمترین گروه ماسرالی این زغال‌سنگ‌ها به شمار می‌آید. ماسرال‌های گروه ویترینیت از نوع کالوتلینیت، کالودترینیت و کورپوژلینیت هستند و کالودترینیت فراوانترین ماسرال این نهشته‌های زغال‌سنگی است. همه ماسرال‌های گروه اینرتینیت در این زغال‌سنگ‌ها مشاهده می‎شوند که سمی‌فوزینیت و فوزینیت فراوان‎ترین ماسرال‌های این گروه هستند. از گروه ماسرالی لیپتینیت نیز ماسرال‌های اسپورنیت، کوینیت، رزینیت و لیپتودترینیت در این زغال‌سنگ‌ها حضور دارند. فراوانی کالودترینیت و حضور فانگینیت و نبود تلینیت در این زغال‌سنگ‌ها نشان‌دهنده آن است که نهشته‌های زغال‌سنگی منطقه اولنگ در آب‌های خنثی تا قلیایی ضعیف در یک محیط غنی از اکسیژن نهشته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها