نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه زمین‌شناسی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

چکیده

به‌منظور مطالعه رسوبات سیستم پرمین در ایران مرکزی (ناحیه شیرگشت)، برش چینه‌شناسی کوه باغ ونگ مورد بررسی قرار گرفت. برش باغ ونگ، در 45 کیلومتری شمال باختری ناحیه طبس و جنوب ناحیه شیرگشت جای گرفته است. در این برش رسوبات پرمین (سازند جمال) به ستبرای 270 متر با ناپیوستگی همشیب روی سازند سردر قرار گرفته است. سپس رسوبات تریاس پیشین (سازند سرخ شیل)، روی چینه‌های پرمین پسین (سازند جمال) قرار گرفته است. 124 نمونه به‌طور سیستماتیک از لایه‌های مختلف برش باغ ونگ برداشت و پس از مطالعه دقیق فسیل‌شناسی 41 جنس و 48 گونه از روزن‌بران و 10 جنس و 12 گونه از جلبک‌ها شناسایی شد. در این مطالعه سن زمین‌شناسی زیرواحدهای 1و2 سازند جمال (بخش باغ ونگ) با توجه به فسیل‌های شاخص آن به آشکوب مرگابین پیشین نسبت داده شد. همچنین در مطالعه زیست‌چینه‌ای این برش، فسیل‌های شاخص از انواع فوزولینیدا دیده شد که از میان آنها زیست‌زون‌های تجمعی زیر انتخاب و با زیست‌زون‌های جهانی پیشنهاد شده توسط Leven (1975) و Ishii (1975) همخوانی داده شد.
ParadunbarulaGeinitzina Assemblage Zone (Murgabian),
Dagmarita Paraglobivalvulina Assemblage Zone (Dzhulfian),
Colaniella Reichelina Assemblage Zone (Changxingian).

کلیدواژه‌ها