نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهورد

2 دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 شرکت ملی گاز ایران

چکیده

در یک دهه گذشته مطالعات مختلف ژئوفیزیکی، زمین‌شناسی و مهندسی مخزن بر روی سازند قم در میدان یورتشا باهدف تزریق و ذخیره‌سازی گاز انجام‌گرفته است. کیفیت ماتریکس سازند قم در این میدان در سطح پایینی از لحاظ تخلخل و تراوایی قرار دارد، لذا نقش شکستگی‌ها در افزایش تراوایی و بهبود کیفیت مخزنی بسیار مهم است. در این مقاله الگوهای تراکمی و امتدادی شکستگی‌های سازند قم به‌عنوان مخزن و سازند قرمز فوقانی که نقش پوش‌سنگ را دارد در تاقدیس یورتشا و تاقدیس‌های مجاور آن (دوازده امام و مره) با استفاده از اطلاعات سطحی و داده‌های زیرسطحی موردبررسی و مقایسه قرارگرفته است. به‌منظور دستیابی به این هدف در این مطالعه از روش‌های برداشت صحرایی، سنجش‌ازدور و آنالیز لاگ‌های تصویری استفاده شده است. در مطالعات زیرسطحی و تفسیر لاگ‌های تصویری FMS و EMI مشخص گردید که شکستگی‌ها علاوه بر روند شمال غرب- جنوب شرق دارای یک‌روند فرعی شمال شرق- جنوب غرب هستند. نمودار تصویری FMS چاه شماره 2، سه دسته شکستگی زیرسطحی با امتدادهای N55E، N65E و N15W و نمودار EMI چاه شماره 4 دو امتداد غالب N10E وS45E را نشان می‌دهد. مجموع شکستگی‌های برداشت‌شده در برون‌زد تاقدیس‌های سطحی مره و دوازده امام 1852 شکستگی را شامل می‌شود که با‌توجه‌به نمودارهای گل‌سرخی به‌دست‌آمده از آنالیز این شکستگی‌ها، چهار دسته شکستگی با روندهای N10E، S45E، N80E و N45E شناسایی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آقانباتی، س. ع.، 1383- زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی کشور.
نبوی، ح.، 1355- دیباچه‎ای بر زمین­شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی کشور.
 
References
Berberian, M. and King, G. C. P., 1981- Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian journal of earth sciences, 18(2), pp.210-265.
Berberian, M., 1983- Continental deformation in the Iranian Plateau. Rep./Iran. Geol. survey.
Blunt, M. and King, P., 1991- Relative permeabilities from two-and three-dimensional pore-scale network modelling. Transport in porous media, 6(4), pp.407-433.
Davis, G. H., 1984- Structural Geology of Rocks and Regions, John Wiley & Sons, 1984, 492 p.
Kalhor, R., 1961- Geology of Neogene Formations in Varamin-Garmsar area and evaluation of Abardej nose. NIOC Geol. Rep, (233), p.26.
Koepsell, R., 2004- Fracture Analysis of FMI log for well 48-X-28 for the Department of Energy. Schlumberger-Oil Field Services.
Serra, O., 1989- Formation microscanner image interpretation. Schlumberger Educational Services.
Tabari, K., Tabari, M. and Tabari, O., 2011- Investigation of Gas Storage Feasibility in Yortshah Aquifer in the Central of Iran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12), p.1.
Tabari, Kh., 2010- Application of Rock-Eval6 in Detection Seepage of Yortshah Gas Storage. World Applied Sciences Journal, 8(10), pp.1193-1199.