نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکترا، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز، ایران

چکیده

آهک­های دولومیتی شده و دولومیت بیشتر بخش قربان سازند ساچون (پالئوسن- ائوسن پیشین) در برش تاقدیس قره در جنوب خاور شیراز را تشکیل می­دهند. بررسی­های ژئوشیمیایی و سنگ‎نگاری این نهشته­ها نشان می­دهد که دولومیت­ها در محیط­های دیاژنزی دریایی، جوی و تدفینی تشکیل شده‎اند. بر پایه این بررسی­ها سه دسته دولومیت شامل دولومیکرایت (کمتر از 16 میکرون)، دولومیکرواسپارایت (16 تا 62 میکرون) و دولواسپارایت (بزرگ‎تر از 62 میکرون) شناسایی شده­اند. وجود شواهدی مانند تخلخل فنسترال، کانی­های تبخیری (ژیپس و انیدریت) و اینتراکلاست و نیز نبود فسیل نشان می­دهد که دولومیکرایت­ها در محیط بالای کشندی تشکیل شده­اند. دلومیکرواسپارایت­ها که در اثر تبلور دوباره دولومیکرایت و جانشینی گل کربناته به وجود آمده­اند، مقادیر منیزیم، سدیم و استرانسیم کمتر و در برابر آن منگنز و آهن بیشتری نسبت به دولومیکرایت­ها دارند. مقادیر و روابط عناصر یاد شده به دلیل تأثیر بیشتر سیال‌های دیاژنزی بر دولومیکرواسپارایت­ها و تشکیل آنها در محیط دیاژنزی تدفینی متوسط تا ژرف مربوط می­شود. دولواسپارایت‎ها به سه شکل دیده شده­اند: شکل اول آن به‎صورت جانشینی در جلبک سرخ و زمینه گل کربناته است. شکل دوم دولواسپارایت­ها که از بلورهای دارای رشد اضافی هم‎محور، لومینسانس با زون‌بندی مرکب از نواری­های روشن و تیره و ادخال­های سیال‎های حفره­ای تشکیل شده­اند؛ در محیط دیاژنزی تدفینی و به‎صورت سیمان پر کننده حفرات نهشته شده­اند. تشکیل دولواسپارایت­های متخلخل، شکل­دار تا نیمه شکل­دار با بافت دانه­شکری و تخریب کننده فابریک (شکل سوم) مرز سازند ساچون و جهرم در منطقه آمیختگی آب­های جوی و دریایی تفسیر می­شود.

کلیدواژه‌ها

آدابی، م. ح.، 1390- ژئوشیمی رسوبی، انتشارات آرین زمین، چاپ دوم، 504 ص.
شب‎افروز، ر.،  1385- تاریخچه رسوبگذاری و پس از رسوب‌گذاری سازند ساچون در برش الگو، دانشگاه فردوسی مشهد، 190 ص.
عندلیبی، م. ج. و  یوسفی، ط.، 1381- نقشه زمین­شناسی کوار، مقیاس 100000/1، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شماره 6548.
مطیعی، ه.، 1382- زمین­شناسی ایران، چینه­شناسی زاگرس، سازمان زمین­شناسی کشور، 536 ص.
 
References
Adabi, M. H., 2009- Multistage dolomitization of Upper Jurassic Mozduran Formation, Kopet-Dagh Basin, N.E.Iran, Carbonates andEvaporites 24: 1-19.
Al-Aasm, I. S., Ghazban, F. and Ranjbaran, M., 2009- Dolomitization andrelated fluid evolution in the Oligocene-Miocene Asmari Formation, Gachsaran area, SW Iran, Petrographic andisotopic evidene,Journal of Petroleum Geology 23: 287-304.
Alonso-Zarza, A. M. and Martín-Pérez, A., 2008- Dolomite in caves: Recent dolomite formation in oxic, non-sulfate environments. Castañar Cave, Spain, Sedimentary Geology 205: 160–164.
Aqrawi, A. A. M., Keramati, M., Ehrenberg, S. N., Pickard, N., Moallemi, A., Svana, T., Darke, G., Dickson, J. A. D. and Oxtoby, N. H., 2006- The origin of dolomite in the Asmari Formation (Oligocene-Lower Miocene), Dezful Embayment, SW Iran, Journal of Petroleum Geology 29:381-402.
Buekes, N. J. and Klein, C., 1992- Models for iron-formation deposition, in Schopf, J.W. andC. Klein (eds.), The Proterozoic Biosphere: Cambridge University Press, Cambridge 147-151.
Burn, S. J., McKenzie, J. A. and Vasconcelos, C., 2000- Dolomite formation andbiogeochemical cycles in the Phanerozoic. Sedimentology 47: 49–61.
Choquette, P. W. and Hiatt, E., 2008- Shallow burial dolomite cement: a major component of many ancient sucrosic dolomites, Sedimentology, 55:423–460.
Conliffe, J., Azmy, K. and Greene, M., 2012- Dolomitization of the lower Ordovician Catoche formation: Implications for hydrocarbon exploration in western Newfoundland, Marine andPetroleum Geology 30:.161-173.
Dawans, J. M. and Swart, P. K., 1988- Textural andgeochemical alternations in Late Cenozoic Bahamian dolomites. Sedimentology 35: 385–403.
Deng, S., Dong, H, Lv, G., Jiang, H., Yu, B. and Bishop, M., 2010- Microbial dolomite precipitation using sulfate reducing andhalophilic bacteria:Results from Qinghai Lake, Tibetan Plateau, NW China Chemical Geology 278: 151–159.
Dickson, J. A. D., 1966- Carbonate identification andgenesis as revealed by staining. Journal of Sedimentary Petrology 36: 491–505.
Eren, M., Kaplan, M. Y. and Kadir, S., 2007- Petrography, Geochemistry andOrigin of Lower Liassic Dolomites in the Aydincik Area, Mersin, Southern Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 16: 339-362.
Gaswirth, S. B., Budd, D. A. and Lang Farmer, G., 2007- The role andimpact of freshwater–seawater mixing zones in the maturation of regional dolomite bodies within the proto Floridan Aquifer, USA Sedimentology 54:1065–1091.
Ghazban, F. and Al-Aasm, I. S., 2009- Hydrocarbon-induced digenetic dolomite andpyrite formation associated with the Hormoz ialandsalt dome, Offshore Iran, Journal of Petroleum Geology 33:183-196.  
Ghazban, F., 2009- Petroleum Geology of the Persian Gulf, Tehran University Press, Tehran, Iran, 707 pp.
Hood, S. D., Nelson, C. S. and Kamp, P. J., 2004- Burial dolomitisation in a non-tropical carbonate petroleum reservoir: the Oligocene Tikorangi Formation,  Taranaki Basin, New Zealand, Sedimentary Geology 172:117-138.
Humphrey, J. D., 1988- Late Pleistocene mixing zone dolomitization, southeastern Barbados, West Indies, Sedimentology 35: 327-348.
Iannace, A., Capuano, M. and Galluccio, L., 2009- Dolomites and dolomites” in Mesozoic platform carbonates of the Southern Apennines: Geometric distribution, petrography andgeochemistry, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 310: 324–339.
James, G. A. and Wynd, J. D., 1965- Stratigraphy nomenclature of Iranian oil Constortium Agreement area, American Assosiation of Petrololeum Geologist Bulletin 49:182-2245
Kirmaci, M, Z., 2008- Dolomitization of late Cretaceous-Paleocene platform carbonates Golkoy (Ordu) eastern Pontides, NE Turkey, Sedimentary Geology 203:289-306.
Kirmaci, M. Z. and Akdag, K., 2005- Origin of dolomite in the Late Cretaceous–Paleocene limestone turbidites, Eastern Pontides, Turkey, Sedimentary Geology 181:39-57.
Kyser, T. K., James, N. P. and Bone, Y., 2002- Shallow burial dolomitization anddedolomitization of Cenozoic cool-water limestones, southern Australia: geochemistry andorigin, Journal of Sedimntay Resarch 72:146–157.
Land, L. S., 1985- The origin of massive dolomite: summary andsuggestion. Journal of Geological Education 33:112-125.
Last, F. M., Last, W. M. and Halden, N. M., 2012- Modern andlate Holocene dolomite formation: Manito Lake, Saskatchewan, Canada Sedimentary Geology 281: 222-237
Machel, H. G., 2004- Concepts andmodels of dolomitization: a critical appraisal. In:The Geometry andPetrogenesis of Dolomite Hydrocarbon Reservoirs (Eds C.J.R. Braithwaite, G. Rizzi andG. Darke), Geol. Soc. (London), Spec. Pub. 235:7-63.
Meister, P., Bernasconi, S. M., Vasconcelos, C. and McKenzie, J. A., 2008- Sealevel changes control diagenetic dolomite formation in hemipelagic sediments of the Peru Margin, Marine Geology 252:166–173.
Meister, P., Mckenzie, J. A., Bernasconi, S. and Brack, P., 2013- Dolomite formation in the shallow seas of the Alpine Triassic, Sedimentology 60: 270–291.
Moore, C. H., 1989- Carbonate Diagenesis andPorosity", Development in Sedimentology 46: 338 pp.
Murris, R. J., 1980- Middle East: Stratigraphic evolution andoil habitat. AAPG Bulletin 64: 597–618.
Nader, F. H., Swennen, R and .Ellam, B., 2006- Petrographic andgeochemical study of Jurassic dolostones from Lebanon: Evidence for superimposed diagenetic events, Journal of Geochemical Exploration 89: 288-292.
Nicolaides, S., 1997- Origin andmodification of Cambrian dolomites (Red Heart Dolomite andArthor Creek Formation), Georgian basin, central Australia. Sedimentology 42: 249-266.
Purser, B. H., Tucker, M. E. and Zenger, D. H., 1994- Problems, progress andfuture research concerning dolomites anddolomitization. In: Purser, B. H., Tucker, M. E., Zenger, D. H. (Eds.), Dolomites: A Volume in Honour of Dolomieu. Blackwell Scientific, Oxford, UK. 3–20.
Rao, C. P., 1996- Modern Carbonates, Tropical, Temperate, Polar. Introduction to Sedimentology andGeochemistry. Hobart (Univ. Tasmania), 206 pp.
Rifai, R., Kolkas, M. M., Holail, H. M. and Khaled, K. A., 2006- Diagenesis andgeochemistry of the Aptian dolomite (cretaceous) in the Razzak Oil Field, western Desert, Egypt, Carbonates andEvaporites. 21:176-187.
Ronchi, P., Masettib, D., Tassanc, S. and Camocinoa, D., 2012- Hydrothermal dolomitization in platform andbasin carbonate successions during thrusting: A hydrocarbon reservoir analogue (Mesozoic of Venetian Southern, Alps, Italy), Marine andPetroleum Geology 29: 68-89.
Shukla, V., and Baker, P. A. (Eds.), 1988- Sedimentology andGeochemistry of Dolostones. Special Publication 43, 266 pp.
Sibley, D. F. and Gregg, J. M., 1987- Classification of dolomite rock textures. Journal of  Sedimentary Petrology 57: 967–975.
Tuker, M. E., and Wright, V. P., 1990- Carbonate Sedimentology, Black-Well, Oxford. 482 pp.
Vandeginste, V., John, C. M., Flierdt, T. V. and Cosgrove, J. W., 2013- Linking process, dimension, texture, andgeochemistry in dolomite geobodies: A case study from Wadi Mistal (northern Oman) AAPG Bulletin 97:1181–1207.
Veizer, J., 1983- Trace elements andstable isotopes in sedimentary carbonates. In: Reeder, R.J. (ed.): Carbonates: mineralogy andchemistry. Reviews in Mineralogy 11: 265-299.
Wacey, D., Wright, D. and Boyce, A. J., 2007- A stable isotope study of microbial dolomite formation in the Coorong Region, South Australia, Chemical Geology 244: 155–174.
Warren, J. K., 2000- Dolomite; occurrence, evolution andeconomical important association, Earth science Review 52: 1-18.
Warren, J. K., 2006- Evaporates: Sediments, Resources andHydrocarbons, Springer-Verlag Berlin 1035pp.
Winefield, P. R., Nelson C. S. and Hodder, P. W., 1996- Discriminating temperate carbonates andtheir diagenetic environments using bulk elemental geochemistry: a reconnaissance study based on New ZealandCenozoic limestones, Carbonates andEvaporites 11: 19-31.
Zenger, D. Hand  Dunham, J. B., 1988- Dolomitization of Siluro Devonian limestones in a deep core (5,350M), southeastern New Mexico, in Shukla, V. and  Baker, P. A., (eds.), Sedimentology andGeochemistry of Dolostones: Society Economic Paleontologists andMineralogists Special Publication 43:161-173.     
Zhao, H. and Jones, B., 2012- Genesis of fabric-destructive dolostones: A case study of the Brac Formation (Oligocene), Cayman Brac, British West Indies, Sedimentary Geology 26: 36–54.