نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با استفاده از بازتاب داده­های لرزه­ای کم­ژرفا با قدرت تفکیک بالا به بررسی و تعیین رخساره­های لرزه­ای در آبراهه شمال جزیره قشم در خاور خلیج فارس می­پردازد. داده­های لرزه­ای با دستگاه ساب باتم پروفایلر (Sub bottom profiler)  برداشت و با نرم­افزار ISE تفسیر شدند. در مطالعات انجام شده روی رسوبات جوان‌تر از سازند آغاجاری، 7 نوع رخساره­ی لرزه­ای بر روی داده­های لرزه­ای تشخیص داده شد. این رخساره­ها از دامنه، پیوستگی، فرم هندسی یا طرح درونی و طرح برانبارش با یکدیگر متفاوت هستند. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که رخساره­های لرزه­ای دست‌کم در دو محیط رسوبی با شرایط متفاوت تشکیل شده­اند. رخساره­های لرزه­ای در بخش پایینی با دامنه نسبتا" ضعیف و پیوستگی و تداوم جانبی خوب، نشان‌دهنده تشکیل آنها در محیط­رسوبی با تغییرات کم شرایط محیطی (دریایی) است. رخساره­های لرزه­ای بخش بالایی با دامنه­های متفاوت، طرح Progrdation و گسترش جانبی محدود ویژگی‌هایی شبیه محیط دلتایی کوچک مقیاس را نشان می­دهد. این رخساره­ها در 5 دوره مجزا که با مرزهای  فرسایشی مشخص است، تشکیل شده­اند. تغییر شرایط محیط رسوب‌گذاری و منطقه تأمین‌کننده رسوبات وارده به حوضه به خوبی از روی رخساره­های لرزه­ای قابل استناد است. در زمان تشکیل رخساره­های LAP-C و MAC رسوبات از سوی جزیره قشم و در هنگام تشکیل رخساره­های LAC و HAC از سوی شمال وارد حوضه رسوبی شده است.

کلیدواژه‌ها

Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., Whitechurch, H., Verielynck, B., Spakman, W., Monie, P. & Wortel, R., 2011- Zagros orogeny: a subduction-dominated process. Geol.Mag.: Cambridge University Press.
Cartwright, J. & Huuse, M., 2005- 3D seismic technology: the geological ‘Hubble’. Basin Research 17, 1-20.
Davies, R. J., Cloke, I., Cartwright, J., Robinson, A. & Ferrero, C., 2004- Post-breakup compression of a passive margin and its impact on hydrocarbon prospectivity: an example from the tertiary of the Faeroe-Shetland Basin, United Kingdom. AAPGBull., 88, 1-20.
Falcon, N. L., 1974- Southern Iran: Zagros Mountains. In Mesozoic-Cenozoic Orogenic Belts: Data For Orogenic Studies (Ed. A. M. Spencer), Pp. 199–211. Geological Society Of London, Special Publication No. 4.
Haq, B. U., Hardenbol, J. & Vail, P. R., 1987- Chronology of fluctuating sea levels since the Triassic (250 million years ago to present). Science, 235, 1156–1167.
Hosseinyar, G., Moussavi-Harami, R. & Behbahani, R., 2014- Shallow gas accumulations in the sediments of the northeast Persian Gulf .
Labaune, C., Michel, T. & Gensous, B., 2005- Integration of high and very high-resolution seismic reflection profiles to study Upper Quaternary deposits of a coastal area in the western Gulf of Lions, SW France. Marine Geophysical Researches, 26, 109-122.
Lacombe, O. & Meyer, B., 2006-The Zagros folded belt (Fars, Iran): constraints fromtopography and critical wedge modeling. Geophys. J. Int., 165, 336–356.
Marsset,  T., Tessier, B., Reynaud, J. Y., De Batist, M. & Plagnol, C., 1999- The Celtic Sea banks: an example of sand body analysis from very high-resolution seismic data. Marine Geology 158. Pp. 89-109.
Martinez, J. O. & Ramos, E. L., 2011- High-resolution seismic stratigraphy of the late Neogene of the central sector of the Colombian Pacific continental shelf: A seismic expression of an active continental margin. Journal of South American Earth Sciences. 31, 28-44.
Miall, A. D., 1986- Eustatic sea-level change interpreted from seismic stratigraphy: a critique of the methodology with particular reference to the North Sea Jurassic record. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 70, 131–137.
Nittrouer, C. A. & Kravitz, J. H., 1996- Strataform: A program to study the creation and interpretation of sedimentary strata on continental margins. Oceanography, 9, 146–152.
Nittrouer, C. A., 1999- Strataform: overview of its design and synthesis of its results. Marine geology, 154, 3-12.
Posamentier, H. W., Allen, G. P., James, D. P. & Tesson, M., 1992- Forced regressions in a sequence stratigraphic framework: concepts, examples, and exploration signify- cance. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 76, 1687–1709.
Sangree, J.  B. & Widmier, J.  M., 1979- Interpretation of depositional facies from seismic data, Geophysics, vol. 44 (2).