نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه علوم‌کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه علوم‌کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

این پژوهش برای معرفی و ارزیابی توان زمین‌گردشگری پدیده‌های کواترنر حوضه رسوبی دشت گرگان بر روش مطالعات کتابخانه‌ای، بررسی پیشینه‌های پژوهش در مقیاس منطقه‌ای، ناحیه‌ای و ملی، عملیات میدانی و مستندسازی استوار است. نتایج نشان می‌دهد که 75 درصد پدیده‌های زمین‌گردشگری از دید گیرایی گردشگری  در رتبه الگو و شناساگر و از دید ارزش و اهمیت هر پدیده زمین‌گردشگری 40 درصد در سایت منطقه‌ای قرار دارند. منطقه گرگان به علت تغییرات اقلیمی، تنوع فرایندهای هوازدگی، سامانه‌های فرسایش منطقه‌ای (خزری - البرزی) و نوسانات سطح آب دریا در طی کواترنر و دوره‌های باستانی دارای آثار و اشکال زمین‌ریختی و ساختارهای طبیعی ویژه‌ای مانند تپه‌های ماسه‌ای قاره‌ای و ساحلی با ترکیب و شکل متفاوت، مواد لسی و تپه‌های باستانی، دریاچه‌های با منشأ زمین‌ساختی -  فرسایشی، گل‌فشان‌ها، مئاندرها و دلتای گرگان‌رود و قره‌سو است. تنوع پدیده‌های  زمین‌گردشگری  کواترنر دشت گرگان در مقیاس کشور و تمام  حوضه دریای خزر به طورکامل برجسته است و توانایی تبدیل به ژئوپارک منطقه‌ای را دارد.
 

کلیدواژه‌ها

احراری‌رودی، م. ا. و شاهرخی خرگردی، ژ.، 1387- زمین‌گردشگری در چابهار، علوم‌زمین، سال هفدهم شماره 67، 51-46 ص.
اسدى، پ. و آورجانى، ش.، 1386-  ژئوتوریسم روستای تاریخی کندوان، مجموعه مقالات بیست و یکمین گردهمایى علوم زمین‌شناسى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنی کشور.
امرى کاظمى، ع.، 1385-  نگاهى به مفاهیم کلى ژئوپارک، میراث زمین‌شناسى و ژئوتوریسم و بررسى جایگاه ایران در این زمینه، بیست و پنجمین گردهمایى علوم زمین.
امری‌کاظمی، ع.، 1381- آغازی بر ژئوتوریسم ایران، مجموعه مقالات بیست و یکمین گردهمایى علوم زمین، سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور.
اونق، م.، 1378-  نشانه‌های ژئومورفولوژیکی تغییرات اقلیمی کواترنر منطقه گرگان (خزر شرقی) دومین کنفرانس  منطقه‌ای تغییر اقلیم.
پاشایی، ع.، 1368- طرح مرتعداری آلاگل، فصل دوم، زمین‌شناسی و خاک‌شناسی، کمیته کشاورزی جهاد سازندگی.
رحمانى، ع.، غبیشاوى، ع.، سراج، م. و راکى، ع.، 1385- ژئوتوریسم کوه سوخته امیدیه، بیست و پنجمین گردهمایى علوم زمین.
رحیم‌پور، ع.، 1385- ژئوتوریسم، ماهنامه بین‌المللى میراث فرهنگى، گردشگرى و هتل‌دارى، شماره 33.
عباس آبادی، م.، 1378-  ارزیابی کمی بیابان‌زایی در دشت آق‌قلا- گمیشان جهت ارائه یک مدل منطقه‌ای، پایان نامه کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی تهران 254 ص.
قازانجایی، ر.، 1384- بررسی میکرومورفولوژیکی رسوبات لس _ پالئوسول در منطقه ناهارخوران گرگان، پایان نامه کارشناسی ارشد خاک‌شناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 108 ص.
قطبی، ح. و صادقی، خ.، 1366- گزارش مقدماتی پیگیری املاح تبخیری در منطقه شمال و شمال غرب ترکمن صحرا و آق‌قلا، سازمان زمین‌شناسی کشور، 28ص.
 
 
 
 
References
Ownegh, M., 2008- Reconstructing a geomorphological event in late Quaternary: Coastal sand dune and river meander crossing in the Gorgan plain, Southeast Caspian Sea, Iran. IGCP 521-INQUA 0501 fourth plenary meeting and field trip, 4-16 October, Bucharest and Varna, pp 131-133.
Ownegh, M., 2009- Diversity of Quaternary Coastal hill and basin topography in the Agh-Ghala plain, southeastern Caspian. IGCP 521-INQUA 0501 fifth plenary meeting and field trip22-31 August, Izmir Turkey, pp 141-143.