نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش، نقش حرکت صفحات زمین‌ساختی و گسلش­های مختلف موجود در منطقه خاورمیانه بر روی داده­های ژئودتیک (میدان سرعت GPS) مورد بررسی قرار گرفته است و هدف آن بررسی سهم این حرکات در تولید میدان سرعت GPS شبکه غیردائم ژئودینامیک سراسری در محدوده کشور ایران با استفاده از مفاهیم مکانیک شکست و مدل­سازی جداشدگی است. برای این منظور، اطلاعات گسلش موجود از منطقه خاورمیانه با توجه به زمین­ساخت منطقه به دسته­های مختلف تقسیم شده و مؤلفه­های سرعت ناشی از آنها مدل‌سازی شده و با میدان سرعت حاصل از GPS مقایسه شده است. نتایج حاصل از مدل­سازی­ها نشان می­دهند که سهم گسلش­های مربوط به صفحه عربستان در میدان سرعت مشاهداتی GPS بیشتر از سهم گسلش­های فلات آناتولی بوده و گسلش­های داخلی ایران نیز ضمن ایجاد فشردگی شمالی- جنوبی سعی در دوران میدان سرعت حاصل از صفحه عربستان و فلات آناتولی بهصورت پادساعت­گرد دارند. مدل­سازی­های انجام‌شده، نشان می­دهند که حدود 30 درصد مؤلفه­های میدان سرعت GPS توسط گسلش­های داخلی ایران، 60 درصد آن توسط صفحه عربستان و 10 درصد آن توسط گسلش­های فلات آناتولی تأمین می­شود.

کلیدواژه‌ها

نوری، س.، وثوقی، ب.، و ابوالقاسم، ا. م.، 1388- مدل‌سازی میدان جابه‌جایی هم‌لرزه یک گسل و تعیین حساسیت پارامترهای هندسی و فیزیکی مدل به میدان جابه‌جایی آن: مجله فیزیک زمین و فضا، دوره 35، شماره 1، 59-73.
 
References
Armijo, R., Flerit, F., King, G. & Meyer, B. 2003- Linear elastic fracture mechanics explains the past and present evolution of the Aegean, Earth and Planetary Science Letters 217, 85-95.
Flerit, F., Armijo, R., King, G. C. P., Meyer, B. & Barka, A., 2003- Slip partitioning in the Sea of Marmara pull-apart determined from GPS velocity vectors, Geophys. J. Int. (2003) 154, 1–7.
Flerit, F., Armijo, R., King, G. & Meyer, B., 2004- The mechanical interaction between the propagating North Anatolian Fault and the back-arc extension in the Aegean, Earth and Planetary Science Letters 224, 347–362.
Masson, F., Anvari, M., Djamour, Y., Walpersdorf, A., Tavakoli, F., Daignieres, M., Nankali, H. & Van Gorp, S., 2007- Large-scale velocity field and strain tensor in Iran inferred from GPS measurements: new insight for the present-day deformation pattern within NE Iran, Geophys. J. Int. 170, 436–440.
McClusky, S., Balassanian, S., Barka, A., Demir, C., Ergintav, S., Georgiev, I., Gurkan, O., Hamburger, M., Hurst, K., Kahle, H., Kastens, K., Kekelidze, G., King, R., Kotzev, V., Lenk, O., Mahmoud, S., Mishin, A., Nadariya, M., Ouzounis, A., Paradissis, D., Peter, Y., Prilepin, M., Reilinger, R., Sanli, I., Seeger, H., Tealeb, A., Toksöz, N. & Veis, G., 2000- Global positioning system constraints on the plate kinematics and dynamics in the eastern Mediterranean and Caucasus, J. Geophys. Res. 105 5695–5719.
Okada, Y., 1985- Surface deformation due to shear and tensile faults in a half space, Bull. seism. Soc. Am., 75, 1135–1154.
Reilinger, R., McClusky, S., Vernant, P., Lawrence, S., Ergintav, S., Cakmak, R., Ozener, H., Kadirov, F., Guliev, I., Stepanyan, R., Nadariya, M., Hahubia, G., Mahmoud, S., Sakr, K., ArRajehi, A., Paradissis, D., Al-Aydrus, A., Prilepin, M., Guseva, T., Evren, E., Dmitrotsa, A., Filikov, S. V., Gomez, F., Al-Ghazzi, R. & Karam, G., 2006- GPS constraints on continental deformation in the Africa-Arabia-Eurasia continental collision zone and implications for the dynamics of plate interactions, J. Geophys. Res., 111, B05411, doi:10.1029/2005JB004051.
Savage, J. & Burford, R., 1973- Geodetic determination of relative plate motion in Central California, J. geophys. Res., 78, 832–845.
Segall, P., 2010- Earthquake and volcano deformation, Princeton University Press, 458 pp.
Steketee, J. A., 1958- On Volterra's dislocation in a semi-infinite elastic medium, Can. J. Phys.36, 192-205.