نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن، تهران، ایران

چکیده

یکی از عواملی که سبب کاهش کیفیت شیمیایی آب‎های زیرزمینی برای استفاده در صنایع می‎شود؛ افزایش حضور یون‌های مزاحم است. این یون‎ها می‌توانند در روند فرآوری مواد معدنی تأثیر بگذارند و با ایجاد رسوب یا خورندگی در مسیر انتقال آب سبب کاهش بازدهی تولید شوند. در معدن سنگ‌آهن گل‎گهر میزان شوری آب زیرزمینی در طی سال‎های گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. از آنجا که آب شور معدن در کارخانه تغلیظ برای تولید پالپ به کار می‎رود؛ کیفیت آب شور استحصالی از معدن مورد توجه است. در این پژوهش تأثیر عوامل مختلف افزایش شوری از جمله، کیفیت آب‎های زیرزمینی ورودی و آب‎های سطحی نفوذی، وضعیت سنگ‎شناختی منطقه، تأثیر افزایش ژرفای معدنکاری، ستبرای اشباع آب زیرزمینی، تغییرات شیب هیدرولیکی، وضعیت چرخه هیدرولیکی منطقه، بیلان، ویژگی‎های ایزوتوپی آب‎ها و تبخیر، بر کیفیت آب زیرزمینی بررسی و عوامل مؤثر در ایجاد شوری تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها

جهانشاهی، ر.، 1395- مدلسازی آلودگی آب‎های زیرزمینی در محدوده مطالعات آبشناسی فعلی و سد رسوبگیر در دست احداث با استفاده از نرم افزار FEFLOW. دانشگاه سیستان و بلوچستان، 118ص.
رادفر، ش.، 1373- گزارش مطالعات فاز 1 طرح زهکشی معدن، شرکت معدنی و صنعتی گل‎گهر، 130 ص.
زارع، م.، 1394- گزارش زمین‎شناسی، هیدروژئولوژی، بیلان، مدل ریاضی و ارائه راهکارهای مدیریتی محدوده معدن شماره 1 گل‎گهر سیرجان جهت پایین انداختن سطح آب زیرزمینی، دانشگاه شیراز، 307 ص.
زارعی، م.، 1393- تأثیر گسل‎های اطراف معدن گل گهر در انتقال آب کفه خیرآباد به معدن شماره 1، پژوهشکده آهن و فولاد، 178ص.
سیاووش حقیقی، م.، 1385- به‎کارگیری هیدروشیمی نمونه‌های آب زیرزمینی در تعیین مناطق دارای بار آبی مزاحم، مجموعه مقالات دهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران.
سیاووش حقیقی، م.، 1392- ارزیابی ضرائب هیدرودینامیکی معدن سنگ آهن گل‎گهر با استفاده از روش نیومن، فصنامه پژوهشگر، پژوهشکده سنگ آهن و فولاد، ص. 41 تا 46.
کوشا معدن، 1386- گزارش نهایی فاز 1 مطالعات هیدروژئولوژی و مدل آب زیرزمینی معدن گل گهر، 119ص.
مدیریت انرژی گل‎گهر، 1394- گزارش ادامه مطالعات آب‌شناسی و وضعیت آب‎های زیرزمینی منطقه گل‌گهر در سال آبی 94-1393 در سه حوضه چاه دراز، قطاربنه و خیرآباد.
مهندسین مشاور کوشامعدن، 1386- گزارش نهایی هیدروژئوشیمی، 145ص.
مهندسین مشاور کوشامعدن، 1394- گزارش‎های زهکشی ماهانه معدن.
 

References
Alley, W. M. (Ed)., 1993- Regional ground-water quality. John Wiley and Sons.
Binnie, S. A. and Partners, 1976- Gol-e-Gohar mine water supply, Report on phase 2 water supply investigations
Custodio, E., 1987- Hydrochemistry and tracers, in Custodio, E., Ground-Water problems in castal areas: Studies and reports in hydrology. No. 45, UNESCO, p. 213-269.
Jahanshahi, R., 2013-Environmental effects of Gole-gohar iron ore mine on groundwater of area. PH.D  Thesis.
Martos, F. S., Bosach, A. P., Sanchez, L. M., Izquierdo, A. V., 2001- Identification of the origin of salinization in groundwater using minor ions Lower Andarax, Southeast Spain, The Science of the total Environment 297 2002.4358
Mazor, E., 2004- Chemical and isotopic groundwater hydrology, third edition, CRC press, 352p
Merkel, B. and Planer-Friedrich, B., 2002- Groundwater geochemistry. Springer, 200p.
Richter, B. C. and Kreitler, C. W., 1993- Geochemical Techniques for Identifying Source of Ground-Water Salinization, C. K. Smokey., bearing on the water crisis in the country. Journal of  Hydrology. No 156: p389-430.
Sahraei-Parizi, H. and Samani, N., 2012- Geochemical evolution and quality assessment of water resources in the Sarcheshmeh copper mine area (Iran) using multivariate statistical techniques, Environ Earth Sci. DOI 10.1007/s12665-012-2005-4.
Sahraei-Parizi, H. and Samani, N., 2014- Environmental isotope investigation of groundwater in the Sarcheshmeh copper mine area, Iran, Mine Water Environ, 33:97–109, DOI 10.1007/s10230-014-0277-5.
Thangarajan, M., 2006- Groundwater, resource evaluation, Augmentation, Contamination, Restoration, Modeling and management. Capital publishing company, New Delhi, Kolkata, Bangalore.
Todd, D. K. and Mays, L. W., 2005- Groundwater hydrology edition. Wiley, New Jersey.