نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی مشخصات سنگ‌نگاری و تفسیر محیط رسوبی سازند فراقان (پرمین زیرین) با استفاده از روش آزمایشگاهی در یکچاه از چاه‌های میدان گلشن است. میدان گازی گلشن در حدود 180 کیلومتری جنوب خاوری بوشهر،بین پارس جنوبی وپارس شمالی ومیدان فردوسی قرار دارد. در این تحقیق با استفاده از 130 مقطع نازک از خرده‌های حفاری و تحلیل ‌رخساره‌های سنگی، 8 سنگ‌رخساره، 3 ریزرخساره و 2 رخساره هیبرید در چاه مورد مطالعه شناسایی شد. بلوغ ترکیبی بسیار خوب و بلوغ بافتی نسبتاً خوب ماسه‌سنگ‌های سازند فراقان، به همراه شواهدی مانند شکستگی دانه‌های گرد‌شده کوارتز دلالت بر ساحلی تا دریایی‌بودن ماسه‌سنگ‌های سازند فراقان دارد. این سنگ‌رخساره‌ها و ریزرخساره‌ها، نشانگر نهشته‌شدن این رسوبات در زیر‌محیط‌های یک محیط ساحلی تا دریایی کم‌ژرفا هستند. رخساره‌های شناسایی‌شده در زیر محیط‌های خلیج‌های دهانه‌ای،سبخا، بخش پیشانی ساحل، جلوی ساحل و دور از ساحل نهشته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

ابوالحسنی، ن.،1376-  مطالعه پتروگرافی و دیاژنتیکی ماسه سنگهای فراقون و بررسی احتمال هیدروکربن از این سازند. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 86 صفحه.
زمان زاده، م.، 1387-  مشخصات سنگ شناسی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند های زاکین و فراقان در مقطع تیپ، شمال بندر عباس، رساله دکترا، دانشگاه تهران، 243 صفحه.
قویدل سیوکی، م.، 1363-  مطالعه سازند فراقون (در جنوب ایران) و نقش پالینولوژی  در تعیین سن آن، مجله علوم دانشگاه تهران، شماره 3، جلد 13، صفحات 56-41.
قویدل سیوکی، م.، 1365-  مطالعه پالینولوژی و تعیین سن سازند فراقون در کوه گهکم و ارتباط زمانی آن با این سازند در کوه فراقون، مجله علوم دانشگاه تهران، شماره 1 و2، صفحات 28-11
 
References
Einsele, G., 2000- Sedimentary Basin: Evolution Facies and Sediment Budger (2nd end), Springer, 792 .pp.
Folk, R. L., 1980- Petrology of Sedimentary Rocks, Hemphil-AustinTexas, 182p.
Mollazal, Y., 1965- The geology of the Kuh-e Neyse and adjoining area. Iranian Oil Operating Companies , Report, No. 1098.
Pettijohn, F. J., Potter, P. E. & Siever, R., 1987- Sand and Sandstone(2nded.). Springer-Verlag, New York, 553 p.
Selley, R. C., 1996- Ancient Sedimentary Environments and Their Subsurface Diagnosis, 4th edition, Chapman and Hall, 320 p.
Szabo, F. & Kheradpir, A., 1978- Permian and Triassic Stratigraphy, ZagrosBasin, Southwest Iran: Journal Petroleum Geology, v. 1, p. 57–82.
Zamanzadeh, S. M., Amini, A. H. & Ghavidel-Syooki, M., 2009a- Sequence stratigraphic controls on early-diagenetic carbonate cementation of shallow marine clastic sediments (the Devonian Zakeen Formation, southern Zagros, Iran, Geosciences Journal., v. 13, No. 1, p. 31 – 57.
Zamanzadeh, S. M., Amini, A. H. & Rahimpour Bonab, H., 2009b - Eogenetic dolomite cementation in Lower Permian reservoir sandstones, southern Zagros, Iran,Geol. J.. v. 44. P. 501–525.