نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه زنجان، زنجان

چکیده

کانسار طلای عربشاه طی فعالیت گرمابی حدود 11 میلیون سال پیش (بر پایه سن‌سنجی اورانیم- سرب زیرکن به روش LA-ICP-MS)، در شمال‌ باختر کشور تشکیل شده است. این فعالیت، بخشی از کمان ماگمایی ارومیه- دختر بوده که عامل کانه‌زایی در این ناحیه، مشابه ذخایر طلای زرشوران، آق‌دره و ساری‌گونی شده است. سنگ میزبان کانه‌زایی شامل مجموعه‌ای از توالی‌های رسوبی متعلق به پالئوزوییک زیرین است که توسط توده‌های نیمه‌ژرف داسیتی کالک‎آلکالن با تمایل آلکالن (پتاسیم بالا) قطع شده‌اند. کانه‌زایی طلا در این کانسار به لحاظ بافتی بیشتر به‌صورت رگه- رگچه‌، پُرکننده فضاهای خالی، بِرشی، توده‌ای و دانه‌پراکنده رخ داده است. کانه‌زایی طلا در کانسار عربشاه از دید نوع دگرسانی‌های گرمابی (کربنات‌زدایی، آرژیلیک، دولومیتی‌، سولفیدی و سیلیسی‌شدن) و روند تکوین کانه‌زایی در ارتباط با بِرشی‌ شدن و ته‌نشینی سولفیدهای فلزات پایه، آهن، آرسنیک و آنتیموان شبیه به کانسارهای مرتبط با سامانه‌های زمین‌گرمایی (اپی‌ترمال کم‌سولفید) در جایگاه‌های آتشفشانی است. با این تفاوت که سنگ میزبان آن رسوبی است. بیشتر کانه‌های سولفیدی در این کانه‌زایی، شامل پیریت، آرسنوپیریت، ارپیمنت و رآلگار، استیبنیت، گالن، اسفالریت، طلا و کمتر کالکوپیریت است. طلا در این کانه‌زایی به‌صورت آزاد شده از دانه‌های پیریت اکسیده، همچنین بسیار ریز (نامریی) درون فازهای سولفیدی به‌صورت محلول جامد همچون پیریت‌های آرسنیک‌دار رخ داده است. با توجه به جایگاه ساختاری، سنگ میزبان، پاراژنز کانی‌ها، حضور آرسنیک، آنتیموان، جیوه و فلزات پایه، دگرسانی گرمابی و حضور طلا به‌صورت نامریی در پیریت‌های آرسنیک‌دار، کانسار طلای عربشاه را می‌‌توان در گروه کانسار‌های اپی‌ترمال با میزبان رسوبی که در محیط‌های کششی درون‌قاره‌ای تشکیل شده‌اند، رده‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها

حی‍دری‌، ا.، 1376- گ‍زارش‌ ب‍ررسی ‌اولی‍ه ‌ت‍وان ‌م‍ع‍دنی ‌در م‍ح‍دوده ‌ع‍رب‍ش‍اه- ‌آی‌ق‍ل‍ع‍ه‌سی ‌(ت‍ک‍اب)‌، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
حیدری، س. م.، 1392- زمین شناسی، سن‌سنجی و جایگاه تکتونیکی رخدادهای طلای توزلار، عربشاه و گوزل‌بلاغ و مقایسه آن با دیگر کانسارهای طلای ناحیه قروه- تکاب، شمال‌باختر ایران، رساله دکتری زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس.
فنودی، م. و حریری، ع.، 1377- نقشه زمین‌شناسی ۰۰۰،۱:۱۰۰ تکاب، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
کرم‌سلطانی، م.، امام‌جمعه، ا. و یارمحمدی، ع.، 1383- گزارش زمین‌شناسی و اکتشاف نهشته عربشاه (1:1000)، جنوب ‌شرق تکاب، شرکت معدن زمین.

References
Alavi, M., Hajian, J., Amidi, M. and Bolourchi, H., 1982- Geology of Takab-Saein-Qaleh, 1:250000, Report No. 50, Geological Survey of Iran.
Asadi, H. H., Voncken, J. H. L., Kanel, R. A. and Hale, M., 2000- Petrography, mineralogy and geochemistry of the Zarshuran Carlin-like gold deposit, northwest Iran. Mineralium Deposita 35: 656-671.
Baker, J., Peate, D., Waight, T. and Meyzen, C., 2004- Pb isotopic analysis of standards and samples using a Pb-207-Pb-204 double spike and thallium to correct for mass bias with a double-focusing MC-ICP-MS. Chemical Geology 211: 275-303.
Black, L. P. and Gulson, B. L., 1978- The age of the Mud Tank Carbonatite, Strangways Range, Northern Territory. Journal of Australian Geology and Geophysics 3: 227-232.
Black, L. P., Kamo, S. L., Allen, C. M., Davis, D. W., Aleninikoff, J. N., Valley, J. W., Mundil, R., Campbell, I. H., Korsch, R. J., Williams, I. S. and Foudoulis, C., 2004- Improved 206Pb/238U microprobe geochronology by the monitoring of a trace-element related matrix effect; SHRIMP, ID-TIMS, ELA-ICP-MS, and oxygen isotope documentation for a series of zircon standards. Chemical Geology 205: 115-140.
Black, L. P., Kamos, L., Allen, C. M., Aleinikoff, J. N., Davis, D. W., Korsch, R. J. and Foudoulis, C., 2003- TEMORA 1: A new zircon standard for Phanerozoic U-Pb geochronology. Chemical Geology 200: 155-170.
Castillo, P. R., 2006- An overview of adakite petrogenesis. Chinese Science Bulletin 51: 257-268.
Daliran, F., 2008- The carbonate rock-hosted epithermal gold deposit of Agdarreh, Takab geothermal field, NW Iran: Hydrothermal alteration and mineralization. Mineralium Deposita 43: 383-404.
Frey, F. A., Chappell, B. W. and Roy, S. D., 1978- Fractionation of rare-earth elements in the Tuolumne intrusive series, Sierra Nevada batholith, California. Geology 6: 239-242.
Hanson, G. N., 1980- Rare earth elements in petrogenetic studies of igneous systems. Annual Review of Earth andPlanetary Sciences
8: 371-406.
Heidari, S. M., Daliran, F., Paquette, J. L. and Gasquet, D., 2014- Geology, timing, and genesis of the high sulfidation Au (-Cu) deposit of Touzlar, NW Iran. Ore Geology Reviews 65: 460-486.
Irvine, T. N. and Baragar, W. R. A., 1971- A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian Journal of Earth Sciences 8: 523-548.
Jackson, S. E., Pearson, N. J., Griffin, W. L. and Belousova, E. A., 2004- The application of laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry to in situ U-Pb zircon geochronology. Chemical Geology, 211: 47-69.
Kosler, J., 2001- Laser-ablation ICPMS study of metamorphic minerals and processes. In: Sylvester, P. J. (ed) Laser-ablation-ICPMS in the earth sciences; principles and applications, Mineralogical Association of Canada Short Course Handbook 29: 185-202.
Lang, J. R. and Titley, S. R., 1998- Isotopic and geochemical characteristics of Laramide magmatic systems in Arizona and implications for the genesis of porphyry copper deposits. Economic Geology 93: 138-170.
Le Bas, M. J., Le Maitre, R. W., Streckeisen, A. and Zanettin, B., 1986- A chemical classification of volcanic rocks based on total alkali-silica content. Journal of Petrology 27: 745-750.
Ludwig, K. R., 1998- Isoplot: A plotting and regression program for radiogenic isotope data, version 3.00.
McDonough, W. F. and Sun, S. S., 1995- The composition of the Earth. Chemical Geology 120: 223-253.
Meffre, S., Large, R. R., Scott, R., Woodhead, J., Chang, Z., Gilbert, S. E., Danyushevsky, L. V., Maslennikov, V. and Hergt, J. M., 2008- Age and pyrite Pb-isotopic composition of the giant Sukhoi Log sediment-hosted gold deposit, Russia. Geochimica et Cosmochimica Acta 72: 2377-2391.
Mehrabi, B., Yardley, B. W. D. and Cann, J. R., 1999- Sediment-hosted disseminated gold mineralization at Zarshuran, north-west Iran. Mineralium Deposita 34: 673-696.
Morrison, G. W., 1980- Characteristics and tectonic setting of the shoshonite rock association. Lithos 13, 97-108.
Muller, D. and Groves, D. I., 1997- Potassic Igneous Rocks and Associated Gold-Copper Mineralization. 3rd ed., Springer, Berlin, 252 p.
Paton, C., Woodhead, J. D., Hellstrom, J. C., Hergt, J. M., Greig, A. and Maas, R., 2010- Improved laser ablation U-Pb zircon geochronology through robust down-hole fractionation correction. Geochemistry, Geophysics, Geosystems 11: 1525-2027.
Pearce, J. A., Harris, N. B. W. and Tindle, A. G., 1984- Trace-element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic-rocks. Journal of Petrology 25: 956-983.
Peccerillo, A. and Taylor, S. R., 1976- Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, northern Turkey. Contributions to Mineralogy and Petrology 58: 63-81.
Pirajno, F., 2009- Hydrothermal Processes and Mineral Systems. Springer, Berlin, 1250 p.
Richards, J. P., Spell, T., Rameh, E., Razique, A. and Fletcher, T., 2012- High Sr/Y magmas reflect arc maturity, high magmatic water content, and porphyry Cu ± Mo ± Au potential: Examples from the Tethyan arcs of central and eastern Iran and western Pakistan. Economic Geology 107: 295-332.
Richards, J., Wilkinson, D. and Ulrich, T., 2006- Geology of the Sari Gunay epithermal gold deposit, northwest Iran. Economic Geology 101: 1455-1496.
Wiedenbeck, M., Alle, P., Corfu, F., Griffin, W. L., Meier, M., Oberli, F., Von Quadt, A., Roddick, J. C. and Spiegel, W., 1995- Three natural zircon standards for U-Th-Pb, Lu-Hf, trace-element and REE analyses: Geostandards and Geoanalytical Research 19: 1-23.