نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی شیمی، انستیتو مهندسی نفت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی نفت، تهران، ایران

چکیده

یکی از مراحل اساسی در تعیین و توصیف ویژگی‌های زمین­شناسی و مهندسی یک مخزن، تعیین رخساره­های مختلف سنگ­های آن مخزن توسط داده­های حاصل از عملیات چاه­نگاری و مغزه­گیری است. در این تحقیق در نظر است با استفاده از شبکه­های عصبی RBF و PNN ، رخساره­های میدان گازی پارس­جنوبی برای کاربرد کلان‌تر در مدل‌سازی استاتیک و دینامیک مخزن، تعیین و شناسایی شود. روش­های یادشده برای اولین‌بار در تعیین رخساره­های سنگی در میدان‌های ایران استفاده شده است. در این مطالعه از پارامترهای هدف وگسترش شبکه­های مذکور در بهبود عملکرد آن شبکه­ها استفاده شده است. در این راستا، بهبود عملکرد شبکه با استفاده از پارامترهای یادشده نشان داد که مقادیر بهینه عدد گسترش و هدف، به ترتیب بین 01/0 تا 10 و 02/0 تا 04/0 متغیر است. نتیجة حاصل از به کارگیری این روش­ها، نشان داد که شبکه­های عصبی توانایی بالایی در تعیین رخساره­ها دارند.

کلیدواژه‌ها

Bhatt, A., 2002- Reservoir properties from well logs using neural networks. Norwegian University of Science and Technology, ch. 6. Demuth, H., Beal, M. and Hagan, M., 1992-2009- Neural network toolbox 6 (User's Guide). The MathWorksTM. GPWR, 2009- Nexy price predictor using neural network. http://codebase.mql4.com/5738. Maiti, S., Tiwari, R. K. and Kumpel, H., 2007- Neural network modeling and classification of lithofacies using well log data: a case study KTB borehole site. Geophys. J. Int. v. 169, p. 733-746. POGC, 2009- Geological History, Pars Oil and Gas Company, Tehran, Iran. Principe, J. C., 2000- Artificial Neural Networks, CRC Press LLC. University of Florida, ch. 20. Satter, A. & Thakur, G. C., 1994- Integrated petroleum reservoir management. PennWell Publishing Company. White, A. C., Molnar, D., Aminian, K., Mohaghegh, S., Ameri, S. & Esposito, P., 1995- The application of ANN for zone identification in a complex reservoir. SPE Paper 30977, SPE Eastern Regional Conference & Exhibition, Morgantown, West Virginia, USA.