نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

3 گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

4 گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق دو برش سیوند و کوه خانه‌کت از سازند کژدمی به ترتیب با ستبرای 165 و 108 متر به منظور شناسایی دوکفه‌ای‌ها و خارداران انتخاب شده‌اند. با بررسی سیستماتیک و ویژگی‌های شناسایی، تعدادی از تاکسون‌های دوکفه‌ای‌ها و خارداران شناخته شده در برش‌های مورد مطالعه عبارتند از: Neithea striatocostata, Exogyra undata, Isocardia  aff. neglecta, Astarte sp., Opis sp., Leptosolen sp.,Trigonia crenulifera, Exogyra flabellata ,Salenidia boulei, Pliotoxaster cf. lyonsi ,Epiaster whitei ,Inoceramus sp. بیشترین نمونه‌های جمع‌آوری شده دوکفه‌ای‌ها متعلق به زیر شاخه Diasoma، شاخه Mollusca هستند. با توجه به زون‌های تجمعی تاکسون‌های یادشده و مقایسه آنها با زیست‌زون‌های روزن‌‎بران گزارش شده سن رسوبات مورد مطالعه آلبین سنومانین پیشین است.

کلیدواژه‌ها

خسرو‌تهرانی، خ.، 1384- زمین‌شناسی ایران، انتشارات کلیدر، جلد دوم، صفحات 119-120.
خسرو‌تهرانی، خ.، 1374- فسیل‌شناسی بی مهرگان، انتشارات موسسه فرهنگی عابدزاده، صفحات122-158.
خسرو‌تهرانی، خ.، 1377- میکرو‌پالئونتولوژی کاربردی، انتشارات تهران، جلد اول و دوم.
زواره‌ای ، ا. ،1386- پالئونتولوژی، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، جلد دوم، صفحات 145-174.
شرکت ملی نفت ایران ،آزمایشگاه‌های زمین‌شناسی، نشریه شماره 9.
کلانتری، ا.، 1360-  فسیل‌های ایران.
References
Boardman, R., Cheetham, A. Rowell, A. J., 1987- Fossil Invertabrate, by Black well scientific publications.
Gemes, G., Wynd, G., 1965- stratigraphic Nomenclature of the Iranian Oil Consortium AgreementArea, Am. Ass. petr ,Geol., Bull., Vol.49(12), 2182-2245.
Howard, A., Armstrong, M. & Brasier, D., 2005- Microfossils, Black well, publication , London.
Khosrotehrani , Kh., 2006- Applied Microbiostratigraphy , Tehran University pub., No.2335:146-290.
Moore, R., 1964- Treatise on Invertbrate  paleontology part K, Molusca 3, Bivalvia Geological society of America.
Moore, R., 1969- Treatise on Invertbrate  paleontology part N, Molusca ,Bivalvia Geological society of America, INC.and university of Kansas  press.
Murray, G., 1995- Atlas of Invertebrate Macrofossil.