نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی، مشهد، ایران.

چکیده

محدوده اکتشافی دهنقلعه در فاصله حدود 300 کیلومتری جنوب باختری مشهد و 50 کیلومتری شمال باختری بردسکن قرار دارد. همچنین اینمحدوده بخشی از منطقه کانی‎سازی سولفید توده‌ای تکنار و زمینشناسی اصلی آن شامل کلریت‌سریسیتشیست، بیوتیت‌سریسیتشیست و سریسیتشیست همراه با تودههای آذرین بازی و حدواسط دگرگون‌شده در حد متاگابرو- دیوریت و متادیوریت همگی متعلق به سازند تکنار است که این سازند توسط تودههای آذرین نیمه‌ژرف حدواسط کمی دگرگون‌شده با بافت پورفیری شاملمتاهورنبلند کوارتزمونزونیت پورفیری، متاهورنبلند کوارتزمونزودیوریت پورفیری،متاهورنبلند مونزودیوریت پورفیری، متاکوارتز مونزونیت پورفیری و متاهورنبلند کوارتزمونزوسینیت پورفیری مورد نفوذ قرار گرفته است. کلیه واحدها تحت تأثیر دگرسانی متوسط تا شدید قرار گرفتهاند و کانیهای سولفیدی آنها از جمله پیریت در اثر اکسایش به اکسیدهای آهن ثانویه تبدیل شده‌اند. پیش از عملیات صحرایی، پردازش داده‌های سنجنده ETM+ وASTER  با روش‌هاینسبتهای باندی، تجزیه و تحلیل مؤلفه‎های اصلی استاندارد و انتخابی و در پایان نقشهبرداری زاویه طیفی، به عنوان یک روش موفق برای تفکیک دقیقتر کانیهای دگرسان انجام شد که منجر به بارزسازی پهنه‌های دگرسانی هماتیتی، کلریتی، اپیدوتی، سریسیتی و سیلیسی در محدوده مطالعاتی شد و صحت پردازش صورت‎گرفته با مطالعات بعدی صحرایی، سنگ‌نگاری و کانه‌نگاری به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها

شهبازی، م.، منظمی میرعلیپور، ع.، 1379- بررسی‌های دورسنجی به منظور ردیابی لیستونیتها و مواد معدنی همراه در منطقه گزیک، فشرده مقاله‌های چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه تبریز، صفحات 273- 275.
هنرمند، م.، رنجبر، ح. ا.، 1384- کاربرد روشهای مختلف پردازش تصویر روی داده‌های  ETM+به منظور اکتشاف کانسارهای مس نوع پورفیری و رگهای در منطقه کوه ممزار- کوه پنج در استان کرمان، فصلنامه علوم زمین، شماره57، صفحات110-127.
 
References
Abrams, M. & Hook, S., 2005- Aster user handbook, version2, Jet Propulsion Laboratory, NASA, 125 P.
Gupta, R. P., 2003- Remote Sensing Geology, Second edition,Springer-Verlag,Berline, 655 P.
Iijima, A., 1974- Clay and zeolitic alteration zones surrounding Kuroko deposits in the Hokuroko district, Northern Akita, as submarine hydrothermal diagenetic alteration products, Society of Mining Geologists of Japan Special Issue 6, 267-290.
Lydon, J. W., 1984- Ore deposits model volcanogenic Massive Sulfide deposits par1, Adescriptive  model,Geosci Canada, V.11, 195-202
Mather, P. M., 1999- Computer Processing of Remotely-Sensed Images,An Introduction, Second edition,Wiley, Chiceser, 292 P.
Sabins,  F. F., 1999- Remote sensing for mineral exploration", Ore Geology Reviews, V. 14, 157-183.
Sangster, D. F., 1980- Distribution and Origin of  Precambrian Massive sulfide deposites of  North America, D.W.Strangway Geol.Ass.of Canada Special Paper20, 273-740
Yang, C., Everitt, J. H. & Bradford, J. M., 2008- YIELD ESTIMATION FROM HYPERSPECTRAL IMAGERY USING SPECTRAL ANGLE MAPPER (SAM). American Society of Agricultural and Biological Engineers, V. 51(2), 729-737.