نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران

چکیده

سامانه گسلی بافق- باغین از 8 قطعه گسلی تشکیل شده است. در این سامانه گسلی هیچ داده لرزه‌ای تاریخی ثبت نشده است. زمین‌لرزه‌های دستگاهی منطقه با بزرگی کوچک تا متوسط ژرفای کانونی کم دارند. شاخص‌های ریخت سنجی (Morphometry) و وجود پرتگاه‌های گسلی در امتداد قطعه‌های گسلی نشان از فعال بودن آنها دارد. رو مرکز زمین‌لرزه‌های اخیر منطقه (1388-1384) در راستای شمال خاوری- جنوب باختری در عرض جنوب خاوری سامانه گسلی بافق- باغین قرار می‌گیرند. با بررسی‌های صحرایی و مطالعه تصویرهای ماهواره‌ای منطقه، راستای تجمع رو مرکز زمین‌لرزه‌های اخیر منطبق بر راستای گسلی عرضی قرار می‌گیرد که می‌توان آن را گسل جدید رفسنجان- زرند معرفی کرد. این گسل یکی از گسل‌های X   منطقه است که در اثر عملکرد زون برشی ایجاد شده است.

کلیدواژه‌ها

آقانباتی، س.، 1383- زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
وحدتی دانشمند، ف.، شیخ الاسلامی، م.و رفیعا، ر.، 1374- نقشه زمین‌شناسی ایران، سری 1:100000، ورقه داوران(7251)، سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور.
 
 
References
Mobasher, K.,  Babaie,  H. A., 2008- Kinematic significance of fold- and fault-related fracture systems in the Zagros mountains, southern Iran. Tectonophysics 451 (2008) 156–169.
Riedel, W., 1929- "Zarmechonik geologischer Brucher scheinungen", zentralbatt fur mineralogie, Geologie und paleontologie, AbhandlungB, pp.354-368.
Talwani, P., 1999- Fault Geometry and Earthquakes in Continental Interiors, Tectonophysics, 305, 371-379.
Tchalenko, J. S., 1970- Similarities between shear zones of different magnitudes, Geol.soc.Amer.Bull, Vol.81, PP.1625-1640.
Wells, D. L. & Coppersmith, K. J., 1994- New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area and Surface displacement, Bulletin of the Seismological Society of America, 84(4): 974-1002.
Yousefi, E. & Friedberg, J. L., 1978- Aero magnetic map of Iran Rafsanjan (Quadrangle No.110), Geological survey of Iran.