نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری، دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 استاد دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد گروه فرآوری مواد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، فرآوری فسفات‌های رسوبی منطقه دلیر به منظور کاهش میزان کانی‌های باطله مانند کربنات‌، سیلیکات‌ و افزایش عیار P2O5 مورد بررسی قرار گرفت. طبق مطالعات خواص‌سنجی، کانی فسفات موجود در کانسنگ، از نوع کانی‌ رسوبی و کلوفان است که کلسیت و کوارتز، عمده باطله آن را تشکیل می‌دهند و عیار P2O5در نمونه‌های اولیه 99/11% بود. بر اساس مطالعات انجام شده با روش‌های دانه‌شماری با میکروسکوپ نوری و غرق و شناورسازی درجه آزادی کانی آپاتیت حدود 140 میکرون حاصل شد. نتایج آزمایش‌های فلوتاسیون بدون پیش‌فرآوری نشان داد که  فلوتاسیون بدون پیش‌تغلیظ امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل نمونه فسفاته را ابتدا تکلیس و سپس سایش و پس از حذف اکسید‌های کلسیم و منیزیم، با روش فلوتاسیون آنیونی – کاتیونی مورد پرعیارسازی قرار گرفت. میزان نرمه‌ در بخش‌های خردایش و سایش 5/23% از کل با توزیع حدود 5/14% P2O5 به‌دست آمد. پس از فلوتاسیون عیار، محصول نهایی به بیش از 31% P2O5 با بازیابی حدود 62% رسید. در پایان، ساختار (فلوشیت) پیشنهادی آزمایشگاهی ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها

امینی، ا.، عبداللهی، ه.، شمسی، پ.،1386-  بررسی امکان پرعیار سازی فسفات موندون-گروه کانه آرایی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
نمدمالیان، ع.، ملک زاده، ل.، 1363- گزارش اکتشافی کانسار دلیر (مطالعات نیمه تفضیلی)، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- طرح اکتشافات فسفات.
 
References
Baudet, G.,1998- The processing phosphate ores, Chorn Rech. Min., Numero special. “phosphates”, pp, 67-97.
Mobbs, P. M.,  Wallace, G. J.,  Wilburn, D. R.  and Yager, T. R., 2007- The Mineral Industries of the Middle East , U.S. Geological Survey, Minerals Yearbook.
Emigh, D.C., 2007- “Phosphate Rock, Industrial Minerals and Rocks”, 7th Edition.
Abouzeid, A.-Z. M., 2008- Physical and thermal treatment of phosphate ores An overview, Int. J. Miner. Process. 85. VOL. 59–84.
Prasad, M., Majumder, A. K. and Rao, T.C., 2000- Reverse flotation of sedimentary calcareous/dolomitic rock phosphate-an review, minerals and metallurgical processing, VOL.17. No.1
Good, P.C, 1976- Beneficiation of Unweathered Indian calcareous phosphate rock by calcination and hydration, RI 8154, US Bureau of Mines, pp. 1-17
 Wang, Xu., 2004- The surface chemistry of phosphate mineral flotation with alcohol solutions of oktyl hydroxamic acid, Thesis dodtor of philosophy, department of metallurgical engineering, university of Utah.