نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده علوم، دانشگاه خوارزمی (دانشگاه تربیت معلم سابق)، و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران

4 استاد‌یار، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران

5 کارشناس‌ارشد، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران

چکیده

در شمال محور آبیک- قزوین واحدهای آتشفشانی متنوعی شامل اولیوین‌بازالت، بازالت، آندزی‌بازالت، داسیت، تراکی‌آندزیت و توف­های همراه، با سن ائوسن تا پلیوکواترنر رخنمون دارند. به منظور یافتن ویژگی‌های ژئوشیمیایی و سنگ‌نگاری تأثیرگذار در کیفیت پوزولان، فعالیت پوزلانی 5 نمونه از سنگ­های مختلف منطقه در آزمایشگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مطالعه شد. این نمونه­ها در این آزمایشگاه خردایش و بر روی آنها آزمایش­های تعیین فعالیت پوزولانی با استفاده از روش ترموگراویمتری انجام شد. واحدهای توفی با بافت شیشه‌ای کم و بیش سالم با فعالیت پوزولانی 83/26 درصد مناسب­ترین نتیجه، واحدهای توفی به نسبت دگرسان و واحد داسیتی با فعالیت پوزولانی 21 تا 24 درصد و در رده متوسط تا خوب قرار می­گیرند. توف­های لیتیک‌دار فعالیت پوزولانی 70/19 درصد دارند و در رده ضعیف قرار می‌گیرند. بنابراین در منطقه به طور کلی واحدهای توفی شیشه­ای بدون دگرسانی و داسیت­ها، برای استفاده به عنوان پوزولان مناسب و واحدهای با دگرسانی بالا و لیتیک­دار بدون کیفیت پوزولانی هستند.
 

کلیدواژه‌ها

آسیابانها، ع.، 1380- زمین­شناسی و پتروژنز رخساره­های آتشفشانی منطقه یوزجای­باشی (غرب قزوین): پایان­نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 321ص.
باباخانی، ع. ر.، 1383- پوزولان­ها- کاربرد آنها در صنعت سیمان و چگونگی گسترش آنها در کشور، مجله نظام مهندسی معدن، شماره 2، تابستان.
پناهی، ب.، 1375-  پترولوژی سنگ­های آتشفشانی شرق قزوین: پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 171ص.
رادفر، ج.، 1380-  نقشه 1:100000 قزوین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران.
رحیم­زاده، ب.، 1388- پترولوژی سنگ­های آتشفشانی شرق قزوین با نگرشی بر امکان وجود پوزولان، دانشگاه شهید بهشتی، 166ص.
رمضانیان­پور،ع. ا.وپیدایش،م.، 1376- دوامبتنونقشسیمانهایپوزولان.(مرکز تحقیقاتساختمانو مسکن).
طرح تحقیقاتی دانشگاه تربیت معلم، 1389-  طرح پهنه‌بندی منابع پوزولان موجود در البرز  مرکزی جهت جایگیری در سیمان‌های  آمیخته.
کلانتری، ک.، 1383- پترولوژی و ژئوشیمی سنگ­های آتشفشانی منطقه زرجه­بستان-کجیران (قزوین): پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
مسعودی، ف.، 1389- پهنه بندی منابع پوزولان البرز مرکزی جهت جایگزینی در سیمان های آمیخته، طرح مرکز تحقیقت ساختمان و مسکن.
مقصودی، ع. ا.  و احمدی­مقدم، ح.، 1386- بررسی جمع‌شدگی بتن حاوی سیمان آمیخته با پوزولان. همایش ملی زلزله و مقاوم‌سازی ساختمان.
 
References
Massazza, F., 1974- “Principal Paper, Chemistry of Pozzolanic Additions and Mixed Cements”, Proc. 6 th International Congress on the Chemistry of Cements, Moscow, September.
Mehta, P. K., 1989- “Pozzolanic and Cementitious By ‐Product in Concrete‐Another Look”,Silica Fume, Slag and Natural Pozzolan in Concrete Proc. 3rd International Conference, Trondheim, Norway.
Ramezanianpour, A. A., 1987- “Engineering properties and morphology of pozzolanic cement concrete” PhD Thesis, University of Leeds, p 359.
Rodriguez‐Camacho, R. E. & Uribe‐afif, R., 2002- “Importance of using the natural pozzolans on concrete durability” Cement Concrete Res. 32 1851–1858.
Shannag, M. J. & Yeğinobalı, A., 1995- ”Properties of Pastes, Mortars and Concrete Containing Natural Pozzolan”, Cement and Concrete Research V.25, pp. 647‐657.
Shi, C., 2001- “An overview on the activation of reactivity of natural pozzolans” Can. J. Civ. Eng. 28:  778‐786.
Shi, C. & Day, R. L., 2000- “Pozzolanic reaction in the presence of chemical activators: Part II. Reaction products and mechanism” Cem. Concr. Res. 30, 607–613.
Shi, C., Krivenko, P. V. &  Roy, D., 2006- “Alkali –Activated Cement and Concrets” 376p. Taylor & Francis.