نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، 3697-19395 ، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مسجد سلیمان، مسجد سلیمان، ایران

4 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

سازند آسماری در غار آقاسید در ناحیه فارسان به منظور تعیین محیط رسوبی  بر پایه تحلیل رخساره­ها، اندازه­گیری و نمونه­گیری شد. در این ناحیه، ستبرای سازند آسماری 183 متر است که به‌طور همشیب روی سازند پابده قرار می‎گیرد. بر پایه مطالعات میکروسکوپی، 8 ریزرخساره شامل 1) وکستون تا پکستون جلبک سرخ- بایوکلاست- روزن­بران پرسلانوز­دار، 2) گرینستون روتالیا­دار، 3) گرینستون  جلبک سرخ- بایوکلاست­دار، 4) باندستون جلبک سرخ- مرجان­دار، 5) وکستون جلبک سرخ‎دار (فلوتستون)، 6) پکستون اینتراکلاست- روزن­بران بزرگ هیالین- ­ جلبک سرخ‎دار، 7) وکستون تا پکستون روزن­بران بزرگ هیالین- بایوکلاست- جلبک سرخ‎دار و 8) پکستون روزن­بران بزرگ هیالین­دار شناسایی شد که در سه کمربند رخساره­ای رمپ داخلی، رمپ میانی و رمپ خارجی قرار می­گیرند. از سوی دیگر، بر پایه حضور روزن‎بران کف‎زی، سازند آسماری به الیگوسن (روپلین- شاتین) نسبت داده می‎شود.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
بابازاده ، س. ا. و رحمتی ایلخچی ، م.، 1394- تجزیه ریزرخساره و محیط رسوبی دیرین سنگهای رسوبی کربناتی معادل سازند آسماری در منطقه پشت دربند همدان، مجله علوم زمین شماره 97، 123-130.
بابازاده ، س. ا. ، قویدل سیوکی، م. و قصابی ، ه.، 1394- تحلیل ریزرخساره های سازند آسماری در برش گرگ دره کوه میش (گچساران)، در کمربند چین خورده و رورانده زاگرس، مجله علوم زمین شماره 95، 31- 38.
بابازاده، س. ا.، مقدسی، س. ج. و یوسفی­زاده باغستانی، ن.، 1393- تجزیه و تحلیل حوضه رسوبی بر اساس تنوع میکروفاسیس­های سازند جهرم در منطقه دشت­زری شهرکرد، هجدهمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس.
جعفری، ع.، 1379- گیتا­شناسی ایران، مؤسسه جغرافیایی و کارتو­گرافی گیتا­شناسی.
دانشیان ، ج.، نوروزی، ن.، باغبانی، د. و آقا نباتی، س. ع.، 1391- زیست‎چینه‎نگاری نهشته‎های الیگوسن و میوسن زیرین (سازندهای پابده، آسماری، گچساران و میشان) بر پایه روزن­بران در جنوب باختر جهرم در فارس داخلی، فصلنامه علوم زمین، سال بیست و یکم، شماره 83، صص. 157 تا 166.
رییسی، ع. و لاسمی، ی.، 1379- بررسی میکروفاسیس­های محیط رسوبی و سکانس­های سازند آسماری (الیگومیوسن) در فروافتادگی دزفول جنوبی، خلاصه مقالات چهارمین همایش انجمن زمین‎شناسی ایران، صص. 179 تا 181.
زاهدی، م. و رحمتی ایلخچی، م.،  1385- شرح نقشه زمین­شناسی 250000 : 1 شهرکرد، 194 ص.
صیرفیان، ع.، ارزانی، ن.، طاهری، ع.، وزیری، ح. و هاشمی، م.، 1385- گزارش نهایی پروژه پژوهشی و تحقیقاتی رخساره‌شناسی و سازند آسماری در بلندی­های زاگرس مرکزی (بلداجی تا ایذه و شهرکرد تا جنوب یاسوج)، شرکت ملی نفت ایران، مدیریت پژوهش و فناوری، قرارداد شماره 83001- 81، شش جلد، 779 ص.
صیرفیان، ع.، ارزانی، ن.، طاهری، ع.، وزیری، ح. و هاشمی، م.، 1387- گزارش نهایی پروژه پژوهشی و تحقیقاتی رخساره شناسی و سازند آسماری در بلندی­های غرب- شمال غرب زاگرس (دهلران- خرم‎آباد- چنگوله)، شرکت ملی نفت ایران، مدیریت پژوهش و فناوری، قرارداد شماره 85008- 81، چهار جلد.
طهماسبی سروستانی، ع.، قویدل سیوکی، م.، آدابی، م. ح. و صادقی، ع.، 1388- لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازند آسماری در برش چینه ای کتولا، ناحیه ایذه و معرفی آن به عنوان برش مرجع سازند آسماری در حوضه زاگرس، فصلنامه زمین­شناسی ایران، سال سوم، شماره یازدهم، صص. 91 تا 100.
مطیعی، ه.، 1372- زمین­شناسی ایران، چینه­شناسی زاگرس. انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 536 ص.
 
References
Amirshahkarami, M., 2010- Biostratigraphy characterization of the Rupelian- Burdigalian carbonate succession at the Chaman- Bolbol area in the Zagros baisin. Stratigraphy and sedimentary researches, Vol. 40, no. 3, p. 119- 136.
Babazadeh, S. A. & Hamidzadeh S. M. (2017)-Biostratigraphy of Asmari Formation in Ghar-e Agha seyed of Farsan region, Chaharmahale Bakhtiari Province, Iran. Global geology, 20 (3), 144-152.
Bassi, D., Hottinger, L.  and  Nebelsick, H., 2007- Larger Foraminifera from the Upper Oligocene of the Venetian area, northeast Italy: Palaentology, V. 50(4), p. 845-868.
Burchett, T. P. and Wright, V. P., 1992- Carbonate ramp depositional systems. Sedimentary Geology, Vol. 79, no. 1-4, p. 3-57.
Busk, H. G. and Mayo, H. T., 1918- Some notes on the geology of the Persian oil field: J. Nst. Petrol. Tech. no.5, p.5-26.
Buxton, M. W. N and Pedley, H. M., 1989- Short Paper, A Standardized model for Tethyan Tertiary Carbonate ramps: Journal of the Geological Society, London, Vol. 146, p. 746-748.
Dunham, R. J., 1962- Classiiiiiification of Carbonate rocks according to depositional texture, in: Classification of Carbonate Rocks: a Symosium ed. W. Ham. AAPG. Mem. 1, p. 108-121.
Embry, A. F. and Klovan, J. E., 1971- A Late Devonian reef tract on northeastern Banks Island. N.W.T.: Bulletion of Canadian Petroleum Geology, Vol. 19, pp. 730-781.
Flugel, E., 2010- Microfacies of Carbonate rocks, analysis interpretation and application: Springer- Vergal Berlin, Heidelberg, 976 p.
Geel, T., 2000- Recognation of Stratigraphic Sequences in Carbonate platform and slope deposits: empirical models based on microfacies analysis of palaeogene deposits in southeastern Spain, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, V. 155, p.211-238.
Hakimzadeh, S. and Seyrafian, A., 2008- Late Oligocene – Early Miocene benthic foraminifera and biostratigraphy of the Asmari Formation, South Yasuj, North central Zagros basin, Iran. Carbonate and Evaporites, Vol. 23, no. 1, p. 1-10.
James, G. A. and Wynd, J. G., 1965- Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area: Am. ASSOC. Petrol. Geol. Bull., V49, p. 2182- 2245.
Lees, G. M., 1933- The reservoir rocks of Persian oil fields, American Association Petroleum Geology Bulletin, V. 17, no.3, p. 299- 240. Ology, Paleoecology, Vol. 175, p. 249 – 272.
Pomar, L., 2001- Ecological control of sedimentary accommodation: evolution from a carbonate ramp rimmed helf, Vpper Micene, Baleric Islands: Palaeography palaeoclimatology palaeoecology, p. 249- 272.
Richardsons, R. K., 1924- The geology and oil measures of southwest, Persia: J. Inst. Petrol. Tech. 10 (43), p. 256- 283.
Romero, J., Caus, E., Rossel, J., 2002- A model for the paleoenvironmental distribution of larger foraminifera based on late middle Eocene deposits on the margin of the South Pyrenean basin: Palaeogeograph, Palaeoclimatology, Palaeoecology, no. 179, p. 43-56.
Seyrafian, A. and Hamedani, A., 1998- Microfacies and depositional environment of the upper Asmari Formation (Burdigalian), north central Zagros basin, Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie, no. 210, p. 129- 141.
Seyrafian, A., 2000- Microfacies and depositional environment of the Asmari Formation at the Dehdez area. Carbonate and evaporates. Vol. 15. P. 121- 130.
Vaziri – Moghaddam, H., Seyrafian A., Taheri, A., and Motiei, H., 2010- Oligocene – Miocene ramp system (Asmari Formation) in the NW of the Zagros baisin, Iran: Microfacies, paleoenvironmental and depositional sequence. Revista Mexicana de Ciencias Geologicas, Vol. 27, no. 1, p. 56- 71.
Wilson, J. L., 1975- Carbonate Facies in Geological History, 471p.