نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استاد، بخش علوم زمین، دانشگاه ناروتو، توکوشیما، ژاپن

چکیده

معادن سونگون و هفت‌چشمه در یک کمپلکس آتشفشانی- نفوذی در شمال‌ باختر کشور (استان آذربایجان شرقی) و در پهنه مس ارسباران قرار گرفته‌اند. دایک‌های لامپروفیری سونگون با سنی جوان‌تر از الیگومیوسن شامل کانی‌های بیوتیت، پلاژیوکلاز و پیروکسن و با بافت اصلی پورفیریتیک، جزو لامپروفیر‌های کالک‌آلکالن- کرسانتیت رده‌بندی می‌شوند و توده کوارتزمونزونیت پورفیری سونگون را گسسته‌اند. دایک‌های لامپروفیری هفت‌چشمه با سنی جوان‌تر از الیگومیوسن، شامل کانی‌های بیوتیت، ‌فلدسپار قلیایی و پیروکسن و با بافت‌های اصلی هیالومیکرولیتیک پورفیری و جریانی، جزو لامپروفیر‌های کالک‌آلکالن- مینت به شمار می‌روند و توده کوارتزدیوریت هفت‌چشمه را گسسته‌اند. بررسی نمودارهای عنکبوتی، نشان­دهنده­ غنی‎شدگی LREEها نسبت به MREEها و HREEها در آنهاست که احتمال تشکیل این سنگ­ها از یک منشأ غنی‌شده را نشان می­دهد. بررسی ویژگی­های ژئوشیمیایی لامپروفیرهای مورد مطالعه نشان می­دهد که نوع ماگمای تشکیل­ دهنده­ آنها از نوع لامپروفیر‌های کالک‌آلکالن و محیط زمین‌ساختی آنها وابسته به کمان ماگمایی است. این لامپروفیرها از درجه پایین ذوب‌بخشی گارنت‌لرزولیت به وجود آمده‌اند.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
آزرم، ف. و میرزایی نوبری، ر.، 1372- گزارش اکتشاف معدنی، اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه 100000/1 ورزقان (شمال غرب اهر).
باباخانی، ع.، لسکویه، ر. و ریو، ل.، 1355- نقشه زمین‎شناسی اهر 250000/1، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
حسن‌پور، ش.، رسا، ا.، حیدری، م.، متکان، ع. ا. و موید، م.، 1389- زمین‎شناسی، دگرسانی و کانی‌سازی در ذخیره مس- مولیبدن پورفیری هفت چشمه، فصلنامه زمین‎شناسی ایران، ش. 15، صص. 15 تا 28.
حسین‎زاده، م. ر.، موید، م.، مغفوری، س.، علیپور، س. و حاج علیلو، ب.، 1394- زمین‎شناسی، دگرسانی، کانه زایی و مطالعات میانبارهای سیال در کانسار بالوجه؛ نمونه‌ای از کانسارهای مس- مولیبدن پورفیری در زون ماگمایی ارسباران، فصلنامه علوم زمین سازمان زمین‌شناسی کشور، ش. 95، صص. 297 تا 308.
عادلی، ز.، 1391- کانی‎شناسی، ژئوشیمی، نحوه تشکیل و مدلسازی کانسار هفت‌چشمه (آذربایجان شرقی)، رساله دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 265 ص.
علوی، غ.، 1392- بررسی کانسارهای اسکارنی حاشیه باتولیت شیورداغ و مقایسه آنها با اسکارن های پورفیری سونگون، رساله دکترا، دانشگاه تبریز، 400 ص.
علوی، غ.، حسین‎زاده، م. ر. و موید، م.، 1392- سنگ‌نگاری و سنگ‌شناسی توده پورفیری کانسار مس سونگون و دایک‌های پس از کانی‌سازی، با نگرشی بر اسکارن همراه (شمال ورزقان-آذربایجان‌ شرقی)، مجله پترولوژی اصفهان، ش. 17، صص. 17 تا 32.
علیپور، س.، 1392- بررسی دگرسانی و کانی‌سازی در منطقه هفت‌چشمه با نگرشی خاص بر ژنز مولیبدنیت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تبریز، 167 ص.
قربانی، م.، 1384- دیباچه‎ای بر زمین‎شناسی اقتصادی ایران، انتشارات سازمان زمین‎شناسی و اکتشاف معدنی کشور، 237 ص.
کمالی، ا.، 1395- پترولوژی و مینرال شیمی دایک‌های بعد کانی‌سازی کانسار مس-مولیبدن پورفیری سونگون (شمال ورزقان، استان آذربایجان شرقی)، رساله دکترا، دانشگاه تبریز، 400 ص.
کمالی، ا.، موید، م.، عامل، ن. و حسین‎زاده، ق.، 1395- مینرال‌شیمی و ژئوشیمی دایک‌های لامپروفیری کانسار مولیبدن-مس پورفیری سونگون ورزقان (شمال غرب ایران)، فصلنامه علوم زمین، سازمان زمین‎شناسی کشور، شماره 102، 73 تا 90.
مؤذن، م.، موید، م. و حسین‌زاده، ق.، 1382- پتروگرافی و پترولوژی دایک لامپروفیری قخلار (غرب مرند)، مجموعه مقالات هفتمین همایش انجمن زمین‎شناسی ایران، دانشگاه اصفهان. صص. 566 تا 576.
موید، م.، 1388- گزارش اکتشافات نیمه تقصیلی و تفصیلی، کانسار پورفیری هفت‌چشمه ایران، 430 ص.
موید، م.، 1383- گزارش تنوعات سنگی کانسار مس پورفیری سونگون (نسخه 1)، مهندسین مشاور پارس اولنگ.
مهرپرتو، م. و امینی‎فضل، ع.، 1371- نقشه زمین‎شناسی ورزقان 100000/1، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
نوبری، ر.، اکبرپور، ا. و فرجندی، ف.، 1380- برگه 100000/1 ورزقان، 1380، سازمان زمین‎شناسی و اکتشاف معدنی کشور.
وثوق‎زاده، م. و تدین اسلامی، ع.، 1353- گزارش اکتشافی و ژئوشیمیایی تفصیلی و نیمه تفصیلی مناطق شمالغرب اهر: بورملک، کیقال، سونگون و بالوجا، شرکت ملی صنایع مس ایران.
 
References
Abdel-Rahman A, M. 1994- Nature of biotites from alkaline, calc-alkaline and peraluminous magmas, Journal of Petrology 35: 525 – 541.
Alici Sen, p., Abidin, T. and Alain,G., 2004- Petrogenetic modelling of Quaternary post-collisional volcanism, a case study of central and eastern Anatolia, Geology Magazine 141: 81-98.
Altherr, R., Holl, A., Hegner, E., Langer, C.  and Kreuzer, H. 2000- High- potassium, calc-alkaline I-type plutonism in the European Variscides, northern Vosges (France) and northern Schwarzwald (Germany), Lithos 50: 51-73.
Bergman, S. C., 1987- Lamproites and other potassium-rich igneous rocks: a review of their occurrence, mineralogy and geochemistry, In: Fitton and Uptun qv 103-109.
Calagari, A. A., 1997- Geochemical,stableisotope, noble gas and fluid inclusion studies of mineralization and alteration at Sungun porphyry copper deposite, East - Azarbaidijan, Iran: Implication for genesis. PH.D Thesis, Department of Earth Sciences, Manchester university, Manchester, UK, 537.
Chalapathi Rao, N. V.,  Dharma Rao , C. V.  and Das, S. 2012- Petrogenesis of lamprophyres from - Chhota Udepur area, Narmada rift zone,and its relation to Deccan magmatism, Journal of Asian Earth Sciences 45: 24–39.
Deer, W. A., Howie, R. A. and Zussman, J., 1991- An Introduction to the rock – forming minerals, Longman, London.
Droop, G. T. R., 1987- A general equation for estimating Fe+3 concentrations. in ferromagnesian silicates and oxides from microprobe analyses, using stoichiometric criteria. Mineralogical Magazine 51: 431-435.
Edwards, C. M. H., Menzies, M. A., Thirlwall, M. F., Morrid, J. D., Leeman, W. P.  and Harmon, R. S.,  1994- The transition to potassic alkaline volcanism in island arcs, the Ringgit-Beser Complex, East Java: Indonesia Journal of  Petrology 35: 1557-1595.
Foley, S. F. and Wheller, G. E., 1990- Parallels in the origin of the geochemical signature  of island arc volcanic rocks and continental potassic igneous rocks, The role of titanites: Chemical Geology 85: 1-18.
Foley, S. F., Venturelli, G., Green, D. H. and Toscani, L., 1987- The ultrapotassic rocks: characteristics, classification, and constraints for petrogenetic models, Earth Science Direct 24: 81-134.
Gumbel, C. W. V., 1874- Die palaeolithischen eruptivgesteine des fichtelgeberges. Franz, Munchen.
Henry, D. J., Guidotti, C. V. and Thomson, J. A., 2005- The Ti-saturation surface for low-to-medium pressure metapelitic biotite: Implications for Geothermometry and Ti-substitution Mechanisms, American Mineralogist 90: 316-328.
Hezarkhani, A., 1997- Physicochemical controls on Alteration and copper mineralization in the Sungun Porphyry copper deposite, Iran, PH. D Thesis, McGill university, Canada, 281.
Holmes, A., 1945- Leucitized granite xenoliths from the potash-rich lavas of Bunyaruguru, SW Uganda, American Journal of Science, 243A: 313-332.
Jahn, B. M. and Zhang, Z. Q., 1984- Archean granulite gneisses from eastern Hebei province, China: rare earth geochemistry and tectonic implication. Contrib Mineral Petrol 85: 224–243
Le Bas, M. J., Le Maitre, R. W., Streckeisen, A. and Zanettin, B., 1986- A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali-silica diagram, Journal of Petrology 27: 745-750.
McDonough, W. F., 1990- Constraints on the composition of the continental lithospheric mantle: Earth and Planetary Science letters 101: 1-18.
Mehrpartou, M., 1993- Contributions to the geology, geochemistry, or genesis and fluid inclusion in vestigations on sungun Cu - Mo porphry deposit, NW of Iran, PH. D dissertation, university of Humburg, Germany, 245.
Menzies, M. A. and Wass, S. Y., 1983- CO2 and LREE-rich mantle below eastern Australia: a REE and isotopic study of alkaline magmas and apatite-rich mantle xenoliths from the southern highlands province, Australia, Earth and Planetary Science Letters 65: 287-302.
Middlemost, E. A. K., 1991- The Canobolas complex N.S.W., an alkaline shield volcano, The Australian Journal of Earth Sciences 28: 33-49.
Moayyed, M., Moazzen, M., Calagari, A. A., Jahangiri, A. and Modjarrad, M., 2008- Geochemistry and petrogenesis of lamprophyric dykes and the associated rocks from Eslamy peninsula, NW Iran: Implications for deep-mantle metasomatism, Chemie der Erde/ Geochemistry 68: 141–154.
Muller, D. and Groves, D. I., 1997- Potassic Igneous Rocks and Associated Gold- Copper Mineralization. Sec. Updated. Springer, Berlin. 242 pp.
Nédli, Zs. and Tóth, T. M., 2007- Origin and geodynamic significance of Upper Cretaceous lamprophyres from the Villány Mts (Hungary), Mineralogy and Petrology 90: 73–107.
Rock, N. M. S., 1984- Nature and origin of calc-alkaline Lamprophyres: minettes, vogesites, kersantites and spessartites, Tr. R. Soc. Edinburgh: Earth Science Direct 74: 193-227.
Rock, N. M. S., 1991- Lamprophres, Blackie, Glasgow 285.
Rogers, N. W., James, D., Kelley, S. P. and Muller, M., 1998- The generation of potassic lavas from the eastern Virunga province, Rwanda, Journal of Petrology 39: 1223 – 1247.
Saunders, A. D., Tarncy, J. and Weaver, S. D., 1980- Transverse geochemical variations across the Antarctic peninsula, implications for the genesis of calc-alkaline magmas: Earth and Planetary Science Letters 6: 344-360.
Seifert, T., 2008- Metallogeny and Petrogenesis of lamprophyres in the Mid-European Variscides. IOS Millpress, Amsterdam 1-303.
Semiz, B., Çoban, H., Roden, M. F., Özpinar, Y., Flower, M. F. J. and McGregor, H., 2012- Mineral composition in cognate inclusions in Late Miocene–Early Pliocene potassic lamprophyres with affinities to lamproites from the Denizli region, Western Anatolia, Turkey: implications for uppermost mantle processes in a back-arc setting, Lithos 134(135): 253–272.
Shaw, D. M., 1970- Trace element fractionation during anatexis: Geochimica et Cosmochimica Acta 34: 137-243.
Stemprok, M. and  Seifert, Th., 2011- An overview of the association between lamprophyric intrusions and rare-metal mineralization, Mineralogia 42(2-3): 121-162.
Stemprok, M., Dolejš, D. and Holbb, F. V., 2014- Late Variscan calc-alkaline lamprophyres in the Krupka ore district, Eastern Krušné hory/Erzgebirge: their relationship to Sn–W mineralization, Journal of Geosciences 59, XX–XX DOI: 10.3190/jgeosci.156Original paper.
Streckeisen, A., 1979- Classification and nomenclature of volcanic rocks, Lamprophyres, carbonatites and melilitic rocks, Geology 7: 331-335.
Sun, S. S. and McDonough, W. F., 1989- Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts, implications for mantle compositions and processes, In, A. D. Saunders and M. J. Norry (editors), Magmatism in the ocean basins: Geological Society of London 313-345.
Whitney, D. L. and Evans, B. W., 2010- Abbreviations for names of rock-forming minerals, American Mineralogist 95: 185-187.
Wilson, M., 1989- Igneous Petrogenesis. A Global Tectonic Approach. Chapman and Hall, london 1-466.
Winchester, J. A. and Floyd, P. A., 1997- Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements, Chemical Geology 20: 325-342.
Woolley, A. R., Bergman, S. C., Edgar, A. D., Le Bas, M. J., Mitchell, R. H., Rock, N. M. S., and Scott-Smith, B. H., 1996- Classification of lamprophyres, lamproites, kimberlites and the kalsilitemellitic and leucitic rocks. Canadian Mineralogist 34: 175-186.