نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه زمین‌شناسی, تهران, ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه زمین شناسی، تهران، ایران

چکیده

رودخانه‌ها مهم‌ترین زمین‌منظرهای موجود در سطح زمین هستند که تجزیه آنها به عنوان یک ابزار با ارزش در بررسی‌های زمین‌ساختی مربوط به چند هزار سال تا دو میلیون سال گذشته شناخته شده است. رودخانه قزل‌اوزن به‌عنوان یکی از طولانی‌ترین سامانه‌های رودخانه‌ای در کشور به تغییرشکل‌های زمین‌ساختی به‌خوبی پاسخ داده است. با کشف و توصیف ناهنجاری‌های ژئومورفیک در طول رودخانه قزل‌اوزن و همخوانی آنها با ساختارها خواهیم توانست نقش ساختارها در ایجاد دگرشکلی‌های فعال را مشخص کنیم. انحنای شدید و ناگهانی برای جریان رودخانه،  تغییرات ناهنجار سینوسیتی رودخانه و وجود Knickpointها بر روی نیمرخ طولی رودخانه از جمله ناهنجاری‌های ژئومورفیک مرتبط با ساختارها هستند. انحنای مسیر رودخانه و تغییرات ناهنجار سینوسیتی رودخانه بر روی تصاویر ماهواره‌ای شناسایی و با مشاهدات روی زمین تأیید شده‌اند. Knickpointها بر روی نیمرخ‌های طولی رودخانه  مشخص شده‌اند و اثرات سنگ‌شناسی در ایجاد آنها بررسی شده است به‌گونه‌ای که فقط Knickpointهایی در نظر گرفته شده که بر اثر ساختارها ایجاد شده‌اند. نیمرخ‌های طولی رودخانه از مدل ارتفاع رقومی (DEM) به‌دست آمده‌اند. ناهنجاری‌های یاد شده سپس با ساختارهای استخراج شده از نقشه‌های زمین‌شناسی انطباق داده شده و به این ترتیب ساختارهای مؤثر در ایجاد ناهنجاری‌های ژئومورفیک شناسایی شده‌اند. منطقه مورد بررسی در پهنه‌های سنندج - سیرجان, ایران مرکزی و البرز باختری واقع شده است. در پیرامون رودخانه قزل‌اوزن، سنگ‌های مارن، ماسه‌سنگ، لای‌سنگ، آهک‌، توف، آگلومرا و سنگ‌های آتشفشانی به طور گسترده‌ای رخنمون دارند. این سنگ‌ها، متعلق به سازندهای قم، سرخ زیرین، سرخ بالایی و سازندکرج هستند. انحنای رودخانه قزل‌اوزن در نواحی کوه‌پلنگی، جلودارلو، چم و ینگجه بررسی شده است. تغییرات ناهنجار سینوسیتی رودخانه در نواحی جمعه‌لو، گل‌قشلاق، آرموتلو، کوه قراول، قافلانکوه و کوه پاجدار مطالعه شده است. در نواحی شریف‌آباد، ایمیر، کوه قراول و کوه پاجدار، Knickpointها بر روی نیمرخ طولی رودخانه قزل‌اوزن تشخیص داده شده‌اند. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که  چین‌های با روند شمال‌باختری – جنوب‌خاوری و شمال خاوری- جنوب باختری بیشترین تأثیر را در انحنای مسیر رودخانه قزل‌اوزن داشته‌اند. ناهنجاری‌های ژئوموفیک دیگر بر اثر عملکرد گسل‌های با روندهای شمال باختری- جنوب‌خاوری،  شمال‌خاوری- جنوب‌باختری، شمالی- جنوبی و خاوری-  باختری پدید آمده‌اند بویژه در مواردی که گسل‌های با روند شمال‌باختری- جنوب خاوری و شمال خاوری- جنوب باختری یکدیگر را قطع کرده‌اند. بنابراین فعال‌ترین روندهای ساختاری در پیرامون رودخانه قزل‌اوزن عبارتند از روندهای شمال باختری- جنوب‌خاوری،  شمال‌خاوری- جنوب‌باختری، شمالی- جنوبی و خاوری-  باختری که بیشتر  با روند شکستگی‌های موجود در پی‌سنگ ایران زمین نیز برابر هستند. با این روش چین‌ها و گسل‌های فعال در ناحیه شناسایی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

آقانباتی، س. ع.، 1383- زمین‌شناسی ایران،  سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 620 صفحه.
امینی، ب.، 1383-  نقشه زمین‌شناسی طارم، مقیاس 100000/1، سازمان زمین‌شناسی کشور.
بهروزی، آ. و امینی‌آذر، ر.، 1371- نقشه زمین‌شناسی سراب، مقیاس 100000/1، سازمان زمین‌شناسی کشور.
حاجی‌علیلو، ب. و رضایی، ح.، 1380- نقشه زمین‌شناسی کیوی، مقیاس 100000/1، سازمان زمین‌شناسی کشور. 
خدابنده، ع. ا.، فریدی، م. وامینی‌آذر،ر.،1378-نقشه زمین‌شناسی میانه، مقیاس 100000/1، سازمان زمین‌شناسی کشور.
شهیدی، ع. ر. و  بهارفیروزی، خ.، 1380- نقشه زمین‌شناسی حلب، مقیاس 100000/1، سازمان زمین‌شناسی کشور.
فریدی، م. و انوری، آ.، 1380- نقشه زمین‌شناسی هشتچین، مقیاس 100000/1، سازمان زمین‌شناسی کشور.
فنودی، م.، سیاره، آ. ر.، 1379- نقشه زمین‌شناسی یاسوکند، مقیاس 100000/1، سازمان زمین‌شناسی کشور.
لطفی، م.، 1380- نقشه زمین‌شناسی ماه‌نشان، مقیاس 100000/1، سازمان زمین‌شناسی کشور.
نظری، ح. و سلامتی، ر.، 1377- نقشه زمین‌شناسی رودبار، مقیاس 100000/1، سازمان زمین‌شناسی کشور.
 
 
References
Hayakawa, Y., 2004- Form and distribution of fluvial knickzones in mountainous watersheds: A GIS analysis for Kanto, Japan. Master Thesis for the Department of Earth and Planetary Science. Faculty of Science, the University of Tokyo.
Holbrook, J. M. & Schumm, S. A., 1999- Geomorphic and sedimentary response of rivers to tectonic deformation: a brief review and critique of a tool for recognizing subtle epeirogenic deformation in modern and ancient settings. Tectonophysics , 305: 287– 306.
Jaint, V. & Sinha, R., 2005- Response of active tectonics on the alluvial Baghmati River, Himalayan foreland basin, eastern India: Geomorphology٫ 70: 339–356.
Wohl, E. & Achyuthan, H., 2002- Substrate Influences on Incised- Channel Morphology. Journal of Geology 110: 115–120.
Wohl, E. E., Thompson, D. M. & Miller, A. J., 1999- Canyons with undulating walls. Geological Society of America Bulletin 111: 949–959.
Zaprowski, B. J., Evenson, E. B., Pazzaglia, F. J. & Epstein, J. B., 2001- Knickzone propagation in the Black Hills and northern High Plains: a different perspective on the late Cenozoic exhumation of the Laramide Rocky Mountains. Geology 29, 547–550.