نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام‌نور تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

توالی پرمین در برش‌های چینه‌شناسی آرو و بی‌بی شهربانو، شامل سازندهای دورود، روته و نسن است و تعیین سن دقیق این سازندها بر اساس تجزیه و تحلیل انباشت‌های روزنبران کوچک و فوزولینیدها انجام گرفته است. سازند آواری دورود به سن آسیلین- ساکمارین، آهک‌های سکویی سازند روته به سن کوبرگندین- مورگابین، افق‌های بوکسیتی و لاتریتی در هر دو  برش چینه‌شناسی مورد بررسی  سن میدین و سنگ‌آهک‌های مارنی، شیل و سنگ‌آهک‌های نازک لایه سازند نسن در برش بی‌بی شهربانو به سن جلفین پیشین بر مبنای تقسیم‌بندی اشکوب‌های پرمین برای قلمرو تتیس هستند. سنگ‌آهک‌های با بایوژنتیک سازند روته با ناپیوستگی هم‌شیب، اما با نبود چینه‌ای که شامل اشکوب‌های یاختاشین (آرتتینسکین) و بلورین است، بر روی سازند دورود  سنگ‌آهک‌های  نازک لایه، ائولیتیک و ورمیکوله از سازند الیکا با سن تریاس پیشین و میانی با نبود چینه‌شناسی و دگرشیبی فرسایشی بر روی ردیف‌های پرمین قرار گرفته‌اند. نبود چینه‌شناسی میان ردیف‌های دریایی پرمین و تریاس  در برش آرو شامل اشکوب‌های جلفین و دوراشامین و در برش بی‌بی شهربانو شامل جلفین پسین و اشکوب دوراشامین است. در این پژوهش40 جنس و حدود 45 گونه وابسته به خانواده‌های فوزولینیدها، روزن‌بران کوچک و جلبک‌های آهکی شناسایی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

باغبانی، د.، 1375- لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی نواحی آباده ـ شهرضا و جلفا. رساله دکتری زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی. 168 صفحه.
پرتوآذر، ح.، 1374 -  سیستم پرمین در ایران. سازمان زمین‌شناسی کشور، طرح تدوین کتاب، شماره22، 340 صفحه.
سجادی، ف.، پرتوآذر، ح. و مهران، ن.، 1384- لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی نهشته‌های پرمین در برش مارسلان، سنگرود (البرز غربی). مجله علوم دانشگاه تهران جلد  سی و یکم، شماره1، صفحات 116-89.
شعبانیان، ر.، 1371- میکروبایواستراتیگرافی رسوبات پرمین در البرز و آنتی‌البرز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 128 صفحه + 21 پلیت.
شعبانیان، ر.، 1386-  میکروبایواستراتیگرافی، میکروفاسیس و محیط رسوبی زمین‌های پرمین در شمال غرب ایران، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی،250 صفحه +269 پلیت.
قاسمی‌نژاد، الف.، 1367- میکروبایواستراتیگرافی رسوبات پالئوزوییک در مقطع آرو، جنوب البرز مرکزی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، 148 صفحه.
لطف‌پور، م.، 1384- چینه‌شناسی توالی‌ها، محیط رسوبی و بیواستراتیگرافی سازندهای دالان و کنگان در زاگرس جنوبی با نگرش ویژه بر مرز پرمو- تریاس. پایان‌نامه تحصیلی دوره دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 418صفحه +62 پلیت.
نبوی، م. ح.، 1376- دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی ایران. سازمان زمین‌شناسی کشور، 109صفحه.
وزیری، س. ح.، 1372- گستره واحدهای سنگی سیستم پرمین در ناحیه آبیک - هیو (البرز مرکزی )، فصلنامه علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی ایران، شماره 7، صفحات44 -59.
 
 
References
Asserto, A., 1963- The Paleozoic Formations in central Elbourz (Iran). Riv. Ital. Paleon., 63(4), 503-543.
Berberian, M. & King, P. C. G., 1980-Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian Journal Earth Science, 18, 210-265.
Bozorgnia, F., 1973- Paleozoic foraminiferal biostratigraphy of central and east Albourz. Mountains, Iran. NIOC. Geol. Lab. Pub., 4. 185P+ 45 plate.
Fantini- Sestini, N., 1965- The geology of the upper Djadjerud and Lar valleys (North Iran). Riv. Ital. Paleon. Strati. 71(1), 13-108.
Ghasemi-najad, E., 2002- Biostratigraphy and deposional history of the Paleozoic deposit in south of central Albourz basin. Based on foraminiferal. Iranian, Int. J. Sci.,3(1), 93-114.
Glaus, M., 1964- Trias and Oberperm in zentralen Elburs (Persieh). Eclogae. Geol. Helv.،57(2)،497-508 .
Jenny-Deshusses, C., 1983- Le Permien de l’Elbours central et oriental (Iran): stratigraphie et micropaleontologie. Theses University  Genve. No.2103, 214 P.
Kobayashi, F. & Ishii, K. I., 2003 - Permian Fusuliniceans of  the Surmaq formation in the Abadeh region, central Iran. Rivista Ital. Paleon. Strat 109 (2), p 307- 337.
Kobayashi, F., 2006a- Middle Permian foraminifers of the Izuru and Nabeyama formations in the Kuzu area, , central Japan. Paleontological Research, 10 (1).61-77.
Kobayashi, F., 2006b- Middle Permian foraminifers of Kaize, southern part of the Saku basin, Nagano prefecture, central Japan. Paleontological Research, 10, (3).174-179.
Kobayashi, F.  & Ishii, K. I., 2003-  Paleogeographic analysis of Yahtashian To Midian fusuliniaceans of the Surmaq formation in the Abadeh Region, central Iran. J.of Foraminifera Research, 33 (2) , 155- 165.
Koyluoglu, M. & Altiner, D., 1989- Micropaleontologie et biostratigaphie du Permien superieur de la region d Hakkan (Se Turquie). Revue de Paleobiologie, 8, 467-503.
Leven, E. Ja. & Okay, A. I., 1996- Foraminifera from exotic block permo – Carboniferans limestone block in the Karakaya complex. northwestern Turkey. Rivista Italian di paleontologie e Stratigrafia, 109,55-64.
Leven, E. Ja., 1988-  Permian Fusulinid assemblages and Stratigraphy of the Transcaucasia. Rivista Italiana di paleontologie e Stratigrafia, 104 (3) , 299- 328.
Loeblich, A. R. &  Tappan, H., 1961- Supergeneric classification of the Rhizopoda. Journal of Paleontology, 35(2), 245-330.
Lys, M., Stampfli, G. & Jenny, J., 1978- Biostratigraphie du Carbonifere et du Permien de l’ Elbourz oriental (Iran du Ne). Notes. Lab. Paleon. Un. Geneve, 10, 63-78.
Okimura, Y., Ishic, K. & Ross, C. A., 1985- Biostratigraphical  significance  and faunal provinces of Tethyan late Permian smaller foraminifera, P. 115 -138 In: K.Nakazawa and J.M. Dickins ( eds ). the Tethye: Her paleogeography and  paleobiogeography from  Paleozoic to Mesozoic, Tokai univenity press. Tokyo.
Reitlinger, E. A., 1966- On the Umbelles of the European part of the USSR and Transcaucasia.Akademiya Nauk SSSR , Trady Geologicheskii Institut, 143, 213- 220,(in Russian).
Steiger, R., 1966- Die geologie der west Firzkuh area, zentral Elborse (Iran). Mittelung Geo. Inst. Etb. 145p.
Stepanov, L. D., Golshani, F. & Stocklin, J., 1969- Upper Permian and Permian- Triassic boundary in north Iran, Geological survey of Iran. Report  N.,72 P.+ xv pla
Stocklin, J., 1968- Structural history and tectonics of Iran. Am. Assoc. Pet. Geol. Bull., 52, 1229-1258.
Taraz, H., Golshani, F., Nakazawa, K., Shimuzu, D., Bando, Y., Ishii, K., Murata, M., Okimura, Y., Sakagami, S., Nakamura, K. & Tokuoka, T., 1981- The Permian and the lower  Triassic system in Abadeh region, central Iran. Kyoto university, Geology and Mineralogy series, Faculty of science Memoris, 47, 66-133.
Wilde, I. G., 1975-  Fusulinid – defined Permian stages. In: Permian exploration, Boundaries and stratigraphy. West Texas geol. Soc. and Permian basin Section. SEPM, 67-83.
  Yugan, J., Waldraw,  R. B., Glenister, F. B. & Kotlyar, G., 1997- Permian chronostratigraphic subdivision. Episodes, 20(1), 10-15.