نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

رخداد مس مارکشه در شمال‌باختر راور و در حاشیه جنوب‌‌باختر  ‌بلوک طبس واقع شده است. واحد‌های سنگی دربرگیرنده این رخداد شامل لایه‌های سرخ  (Redbed)سازندگره‌دو به سن ژوراسیک-کرتاسه است که در محدوده‌ای به طول بیش از 400 کیلومترگسترش یافته‌ است. این لایه‌ها شامل تناوبی از ماسه‌سنگ، کنگلومرا و سیلتستون سرخ اکسیدان (هماتیت‌دار) است که در بخش‌هایی احیایی شده‌اند. کانه‌زایی در افق‌های احیایی و در ارتباط با کانال‌های دیرینه(Paleochannel)  رخ داده است. در محدوده رخداد مس مارکشه، دو افق اصلی احیایی و 4 زیرافق قابل تشخیص است که هر یک، از سه پهنه قرمز اکسیدان (Red Zone)، پهنه شسته شده (Bleached Zone) و پهنه احیایی کانه‌زایی شده (Mineralized Zone) تشکیل شده‌اند. با توجه به ویژگی‌های رخداد مس مارکشه مانند سنگ‌شناسی، ژئومتری عدسی و وابسته به لایه، گسترش ناحیه‌ای، ساخت و بافت جانشینی و دانه‌پراکنده، کانی‌شناسی ساده، وجود آثار و بقایای گیاهی و تمرکز کانه‌زایی مـس در ارتبـاط با آن، این رخداد مارکشـه را می‌توان یک رخـداد مس با میزبان رسوبی و از نوع  Redbed type sediment-hosted
 copper deposit در نظر گرفت که کمی پس از دیاژنز اولیه (Early diagenesis) و تشکیل سنگ میزبان و قبل از تدفین ژرفی تشکیل شده است.
 

کلیدواژه‌ها

آقانباتی، ع.، 1383- زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

مهدوی، ا.، 1387- زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس مارکشه، شمال‌غرب راور، استان کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

مهدوی، ا.، راستاد، ا. و حسینی برزی، م.، 1386- کانی‌شناسی و ساخت و بافت افق‌های کانه‌دار کانسار مس رسوبی مارکشه (Redbed Type) در شمال باختر راور. بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین.

نقی‌زاده، ر.، عباداله، ش.، دری، م. ب. و ریاضی، ن.، 1386- بررسی صحرایی کانی‌سازی مس در منطقه تسوج استان آذربایجان شرقی. بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین.

 
Refrences
Asael, D., Matthews, A., Bar-Matthews, M. & Halicz, L., 2007- Copper isotope fractionation in sedimentary copper mineralization (Timna Valley, Israel). Chemical Geology 243 238–254.
Berberian, M. & King, G. C., 1981- Towards a paleogeography and tectonic evaluation af Iran. Canadian Journal of Eaeth Sciences. Vol.18, No.2. pp. 210-265.
Brown, A. C., 2003- Redbeds: source of metals for sediment-hosted stratiform copper, sandstone copper, sandstone lead, and sandstone uranium–vanadium deposits. In: Lentz DR (ed) Geochemistry of sediments and sedimentary rocks: evolutionary considerations to mineral deposit-forming environments. Geol Assoc Can Geotext 4:121–133.
Brown, A. C., 2005- Refinements for footwall red-bed diagenesis in the sediment-hosted stratiform copper deposits model. Econ Geol 100:765–771
Catuneanu, O., 2006- principles of Sequence stratigraphy. 1st edition. Elsevier. 375p.
Chan, M. A., Parry, W. I. & Bowman, J.  R,. 2000- Diagenetic hematite and manganese oxides and faultrelated fluid flow in Jurassic sandstones, southeastern Utah. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 84, 1281-1310.
Cox, D. P., Lindsey, D. A., Singer , D. A. & Diggles, M. F., 2007- Sedimenthosted copper deposits of the world: deposit models and database. US Geological Survey, Open-file report 03-107, 50 p
Durieux, C. G., Brown, A. C., 2007- Geological context, mineralization, and timing of the Juramento sediment-hosted stratiform copper–silver deposit, Salta district, northwestern Argentina. Miner Deposita 42:879–899
Hitzman, M., Kirkham, R, Broughton, D, Thorson, J. & Selly, D., 2005- The sediment-hosted stratiform copper ore system. In: Thompson JFH, Goldfarb RJ, Richards JP (eds) 100th Anniversary volume. Society of Economic Geologists, pp 609–642
Jowett, E. C., 1991- The evolution of ideas about the genesis of stratiform copper–silver deposits. Monogr Econ Geol Pub 8:117–132.
Kirkham, R. V., 1996- Sediment-hosted stratiform copper. In: Eckstrand OR, Sinclair WD, Thorpe RI (eds) Geology of Canadian mineral deposit types. Geol Surv Can Geol Canada 8:223–240.
MacIntyre, T. J., 2005- Fault-controlled hydrocarbon-related bleaching and sediment-hosted copper mineralization of the Jurassic Wingate sandstone at the Cashin Mine, Montrose county, Colorado. M.S thesis, Department of Geology and Geological Engineering.
Mahdavi, A., Rastad, E. & Hosseyni M., 2008- Markasheh sediment-hosted stratiform Cu mineralization in the Ravar region, Central Iran, 33IGC,Oslo.
Stocklin, J., Eftekhar Nezhad, J.  Hushmandzadeh, A., 1972- Ceneral Lut reconnaissance. East Iran. Geol. Surv. Iran. Rept. 22, 62p.
Subias, I., Fanlo, I. & Mateo, J. 2003- A model for the diagenetic formation of sandstone-hosted copper deposits in Tertiary sedimentary rocks, Arago´n (NE Spain): S/C ratios and sulphur isotope systematic. Ore Geology Reviews 23 ,55–70
Thorson, J. P., 2005- Lisbon Valley sediment-hosted copper deposits and Paradox Basin fluids field trip, Economic geology, guidebook series, volume 37.
Walker, T. R., 1989- Application of diagenetic alterations in redbeds to the origin of copper in stratiform copper deposits. In: Boyle RW, Brown AC, Jefferson CW, Jowett EC, Kirkham RV (eds) Sediment-hosted stratiform copper deposits. Geol Assoc Can Special Paper 36:85–96
Woodward, L. A., Kaufman, W. H., Schumacher, O. L. & Talbott, L. W., 1974- strata-bound copper deposits in Triassic sandstone of Sierra Nacimiento, Mew Mexico: Economic Geology, v. 69, p. 108-120.