نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

در طراحی اکتشافات سیستماتیک و پی­جویی ذخایر معدنیمی­توان با استفاده از مدل­سازی ذخایر شناخته شده، الگوریتمی را طراحی نمود تا اجرای عملیات اکتشاف، تولید مدل پتانسیل معدنی و شناسایی نواحی هدف بر اساس مراحل ارائه شده در آن صورت گیرد. این مدل راهنمایی است که سبب شناسایی مناطق دارای بالاترین و بیشترین احتمال کانی­سازی، افزایش احتمال موفقیت و کاهش ریسک اکتشاف می­گردد. هدف از مقاله حاضر طراحی و ارائه یک الگوریتم به منظور دسترسی به مدل پتانسیل معدنی بهینه در عملیات اکتشاف با نگرش ویژه به اکتشاف ذخایر طلا و پلاسرهای حاصل از آن­ها می­باشد. در این راستا پس از مدل­سازی توصیفی ذخایر طلا و تعریف یک مدل مفهومی مناسب، همه مشخصاتی که می­توانند به عنوان معیار اکتشافی مورد استفاده قرار گیرند، شناسایی و در قالب یک مدل هدف جمع­آوری می­شوند. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل لایه­های اطاعاتی مختلف، دسترسی به نقشه­های شاهد و پیشگوی اکتشافی امکان­پذیر می­گردد. در مرحله بعد همه نقشه­های دوتایی تلفیق می­گردند تا مناطقی که در آن­ها همه معیارهای اکتشافی یکدیگر را تایید می­کنند، به صورت یک نقشه معرفی شوند. نقشه اخیر مدل پتانسیل معدنی طلا بوده که محل­های احتمالی وقوع کانی­سازی را به‌عنوان مناطق هدف نشان می­دهد. در نهایت مراحل طراحی شده به‌صورت الگوریتمی ارائه می­شود که در آن همه مراحل و روش­های اکتشافی قابل استفاده به صورت برنامه­ریزی شده و به‌ترتیب الویت آمده است.
 

کلیدواژه‌ها

حسنی پاک، ع.ا.، 1383- اصول اکتشافات ژئوشیمیایی، انتشارات دانشگاه تهران، 615 ص
کریم­پور، م. ح. و سعادت، س.، 1384-  زمین شناسی اقتصادی کاربردی،  انتشارات نشر مشهد، 535 ص
یوسفی، م.، 1383-  اکتشاف سنگ­های تزئینی (نما) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، اولین کنفرانس مهندسی معدن ایران، دانشگاه تربیت مدرس.
یوسفی، م.، کامکار روحانی، ا.، غلامی، ر.، رسولی، م.، میرصادقی، م.، 1388-  شناسایی و تفکیک کانی­سازی­های فلورین عدسی شکل از کانی­سازی در زون­های گسل خورده در جنوب استان مازندران با استفاده از تجزیه و تحلیل اوزان شاهد، سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، دانشگاه یزد.
 
 
 
 
 
 
 
References
Amiri, A. H., Ranjbar, H. & Honarmand, M., 2005- Application of remote sensing techniques in   alluvial sampling design for exploration of placer deposits in the semi-arid areas.Map India,Geomatics.
Berger, B. R. & Drew, L. J., 2002- Mineral-deposit models: new developments. In: A.G. Fabbri, Gaál, G., McCammon, R.B. (Eds.), Deposit and Geoenvironmental Models for Resource Exploitation and Environmental Security. NATO Science Series 2, Environmental Security, Vol. 80, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp.121-134.
Bonham-Carter, G. F., 1985- Statistical association of gold occurrences with Landsat-derived lineaments, Timmins-Kirkland Lake area, Ontario. Canadian Journal of Remote Sensing 11(2): 195-211.
Bonham-Carter, G. F., 1994- Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling withGIS, Pergamon, Ontario.
Carranza, E. J. M. & Hale, M., 2002a- Mineral imaging with Landsat TM data for hydrothermal alteration mapping in heavily-vegetated terrane. International Journal of Remote Sensing 23(22): 4827-4852.
Carranza, E. J. M. & Hale, M., 2002b- Spatial association of mineral occurrences and curvi-linear geological features. Mathematical Geology 34(2): 199-217.
Carranza, E. J. M., 2008- Geochemical Anomaly and Mineral Prospectivity Mapping in GIS, Handbook of Exploration and Environmental Geochemistry, Vol. 11, Elsevier, Amsterdam.
Carlson, C. A., 1991- Spatial distribution of ore deposits. Geology 19(2): 111-114.
Harris, J. R., Wilkinson, L., Heather, K., Fumerton, S., Bernier, M. A., Ayer, J. & Dahn, R., 2001- Application of GIS processing techniques for producing mineral prospectivity maps – a case study: mesothermal Au in the Swayze Greenstone Belt, Ontario, Canada. Natural Resources Research 10(2): 91-124.
Hronsky, J. M. A. & Groves, D. I., 2008- Science of targeting: definition, strategies, targeting and performance measurement. Australian Journal of Earth Sciences 55(1): 3-12.
Kearey, P., Brooks, M. & Hill, I., 2002- An Introduction to Geophysical Exploration, 3rd edn., Blackwell Scientific Publications, Oxford.
Macdonald, E. H., 2007-Handbook of gold exploration & evaluation. Woodhead Publishing, 664p.
Muller, D.,  &Groves, D. I., 1997- Potassic Igneous Rocks & Associated Gold Copper Mineralization. Springer, 235p.
Parasnis, D. S., 1997- Principles of Applied Geophysics, 5th edn, Chapman and Hall, London.
Pirajno, F., 1992- Hydrothermal Mineral Deposits, Principles and Fundamental Concepts for the Exploration Geologists, Springer-Verlag, Berlin.
Pirajno, F., 2009- Hydothermal Processes & Mineral System. Springer, 1273p.
Robb, L., 2004- Introduction to Ore-forming Processes, Blackwell, Oxford.
Roberts, R. G., Sheahan, P., Cherry, M. E. (Eds.), 1988- Ore Deposit Models, Geoscience’s Canada Reprint Series 3, Geological Association of Canada, Newfoundland.
Sabins, F. F., 1999- Remote sensing for mineral exploration. Ore Geology Reviews 14(3): 157-183.
Singer, D. A., 1993- Basic concepts in three-part quantitative assessments of undiscovered mineral resources. Nonrenewable Resources 2(2): 69-81.
Spatz, D. M., 1997- Remote sensing characteristics of sediment- and volcanic-hosted precious metal system: imagery selection for exploration and development. International Journal of Remote Sensing 18(7): 1413-1438.
Telford, W. M., Geldart, L. P. & Sheriff, R. E., 1990- Applied Geophysics, 2nd edn., Cambridge University Press, Cambridge.
Thiart, C. & De Wit, M., 2000- Linking spatial statistics to GIS: exploring potential gold and tin models of Africa. South African Journal of Geology 103(3-4): 215-230.
Vearncombe, J. & Vearncombe, S., 1999- The spatial distribution of mineralization: applications of Fry analysis. Economic Geology 94(4): 475-486.