نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران.

2 Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Research institute for Earth Sciences, Geological survey of Iran, Tehran, Iran

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

کرج یکی از کلان شهرهای کشور است که در سال‌های اخیر توسعه عمرانی و صنعتی قابل توجهی داشته است. بر همین اساس شناخت آبرفت آن که ساختگاه بسیاری از سازه‌های عمرانی و صنعتی است اهمیت ویژه ای دارد. در این پژوهش بر اساس نتایج آزمون‌های فراوان صحرایی و آزمایشگاهی در محدوده 10 کیلومتری جهان‌شهر تا کمال‌شهر، بخش میانی رسوبات آبرفتی کرج مطالعه  و در شش لایه مستقل طبقه‌بندی شده است. افزون بر این، ضمن معرفی ویژگی‌های ژئوتکنیکی هر‌یک از لایه‌های خاک در منطقه یادشده روابطی برای محاسبه مدول الاستیسیته و زاویه اصطکاک داخلی خاک ارائه شده است. همچنین بر اساس داده‌های آزمایشگاهی، صحرایی و ابزار سنجی، ظرفیت باربری خاک در بخش میانی رسوبات آبرفتی کرج مورد بحث واقع و روابطی برای برآورد آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

امینی، م.، 1373- ویژگی‌های ژئوتکنیک رسوبات کواترنر دشت تهران، مجموعه مقالات نخستین سمپوزیم بین‌المللی کواترنر، دانشگاه تهران، ص 171-175.
بربریان، م.، قریشی، م.، ارژنگ روش، ا. و مهاجر اشجعی، ا.، 1364- پژوهش و بررسی ژرف نو زمین ساخت و خطر زمین‌لرزه- گسلش در گستره تهران و پیرامون، گزارش شماره 56 سازمان زمین‌شناسی کشور.
پدرامی، م.، 1356- مطالبی مختصر در مورد رسوبات کواترنر اطراف تهران، سازمان زمین‌شناسی کشور، 18 صفحه.
پهلوان، ب.، فاخر، ع.، خامه چیان، م. و صنیعی، ه.،1382- مطالعه متغیرهای تغییرشکل پذیری آبرفت های درشت دانه با استفاده از پرسیومتر منارد، مجله علوم زمین، شماره 47-48، ص 96-118
جعفری، م. ک. و کشاورز بخشایش، م.، 1380- بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی ژئوتکنیکی آبرفت‌های جنوب تهران، مجموعه مقالات دومین کنفرانس زمین‌شناسی مهندسی و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، ص 533-544.
حائری، س. م.، یثربی، س. ش.، ارومیه‌ای، ع. و اصغری، ا.، 1382- ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی آبرفت‌های درشت دانه و سیمانی شده تهران، مجله علوم زمین، شماره 47-48، ص2-15 .
قنبری، ع.،1388- مطالعه مدول الاستیسیته خاک در آبرفت جنوب تهران، مجله علوم زمین، پاییز 1388.
 
References
AASHTO, 1996- “Standard Specifications for Highway Bridges, 16th Edition.” Washington, D.C.
Behpoor, L. & Ghahramani, A., 1989- " Correlation of SPT to strength and modulus of elasticity of cohesive soils",12th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, ISSMFE, Rio do Janeiro, Brazil.
Bowles, J. E., 1996- "Foundation Analysis and Design", 3rd Edn.
Das, B. M., 1983- "َAdvanced Soil Mechanics". McGraw-Hill Book Company.
Dedual, E., 1967- Zur geologie des mittleren und unteren Karaj – Tales, Zentral – Elburze (Iran), Univ. Zurich,123p.
Hanna, A. M., & Meyerhof, G. C., 1981- "Experimental evaluation of bearing capacity of footing subjected to inclined load" Canadian Geotechnical Journal, 18 (4), 599-603.
Hansen, J. B., 1970- "A revised and extended formula for bearing capacity." Danish Geotechnical Institute, Bulletin 28, Copenhagen.
Hatanaka, M., & Uchida, A., 1996-  Empirical correlation between penetration resistance and effective friction of sandy soil.  Soils & Foundations, Vol. 36 (4), 1-9, Japanese Geotechnical Society.
Hunt, R. E., 1984- Geotechnical Engineering Investigation Manual. McGraw-Hill, New York, NY.
Meyerhof, G. G., 1963- "Some recent research on the bearing capacity of foundations." Canadian Geotechnical Journal, 1 (1), 16-26.
Meyerhof, G. G., 1956- Penetration tests and bearing capacity of cohesionless soils, journal of the soil mechanics and foundation division, ASCE, Vol. 82, No. SM1, January, pp. 1-19.
Mirzaie A. & Motamed A., 2005- “The study of climate in karaj sedimentaly basin dy sedimentology” Journal of scines (Islamic azad university), 15(57 (GEOLOGY ISSUE)):363-377.
Papadopoulos, B. P., 1992- “Settlements of shallow foundations on cohesionless soils.” J. Geotech. Eng., ASCE, 118(3), 377-393.
Peck, R. B., Hanson, W. E., &  Thornburn, T. H., 1974- "Foundation Engineering," John Wiley & Sons, pp. 514.
Rieben, E. H., 1966- Geological observation on alluvial deposits in northern Iran, Geological Survey of Iran, Report No. 9.
Vesic, A. S., 1973- "Analysis of ultimate loads of shallow foundation." J. Geotech. Engrg.,  ASCE, 99 (1), 43-73.
Webb, D. L., 1969- “Settlement of structures on deep alluvial sandy sediments in Durban, South Africa.” Proceedings, Conf. on In Situ Behaviour of Soil and Rock, Institution of Civil Engineers, London, 181-188.
Yagiz, S., Akyol, E. & Sen, G., 2008- "Relationship between the standard penetration test and the pressuremeter test on sandy silty clays: a case study from Denizli", Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Vol. 67, No.3.