نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 دانشگاه پیام نور تویسرکان، تویسرکان، ایران.

چکیده

با بنیاد قرار دادن خرد همگانی (Common Sense) و بهره‌گیری از ویژگی خردگرایی در انسان و پذیرش آن به عنوان ابزاری همگانی، پژوهش پیش رو به روشنگری در این باره می‌پردازد که زمین­گردی و گردشگری در طبیعت با فراهم آوردن بخت شایسته در دستیابی به داده­های بکر و دست­نخورده زمینی از راه کاوش و جستجوی خردگرایانه در طبیعت و رویارویی و نگرش در پدیده‌های بیشمار زمین‎شناسی و زمین‎ریخت­شناسی آن، می‎تواند تعریفی روشن­تر از زیبایی را به دست دهد که این خود در پیوند با اندیشه­ زمین­گردی زیبایی‌شناسانه است. به گفته­ی دیگر، زمین­گرد در گردش و کاوش خود با گام نهادن در راه­هایی که به نگاهی نزدیک‌تر به تار و پود درهم تنیده از بافتمان گسترده زمین می‌انجامد، در جستجویی خردگرایانه درگیر می­شود که به دستیابی وی به برداشت اندیششی روشن­تری از زیبایی می­انجامد. برایند انجامین در پژوهش پیش رو آنست که زمین­گردی و گردش و کاوش در پدیده­های زمینی از جمله راه‎های پرباری است که به روشنگری برداشت اندیششی انسان از زیبایی کمک می­کند و این خود به گشودن فرادید (واژه­ی فرادید ساخته­ نگارنده در برابر نهاده­ واژه­ انگلیسی horizon است.)ی ماندگارتر و پایاتر برای ساختن و گسترش زمین­گردی پایدار بر پایه زیبایی‌شناسی زمینی خردگرایانه خواهد انجامید.

کلیدواژه‌ها

References
Amrikazemi, A., 2010- Atlas of Geopark & Geotourism Resources of Iran, Geoheritage of Iran. Translated into English by Mehrpooya A., Edited by GoodI., Ministry of Industries and Mines, Geological Survey of Iran & National Geoscience Database of Iran, Tehran, Iran. 19.
Cuddon, J. A., 1999-  A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Fourth Edition, Penguin Books, England, 874. (the original essay ‘Of The Pathetic Fallacy’ by John Ruskin published in Modern Painters, volume iii, pt. 4, 1856, to be retrieved at: http://www.ourcivilisation.com/smartboard/shop/ruskinj/)
Dowling R. K. & Newsome D., (eds), 2006- Geotourism, Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
Dowling, R. K. & Newsome, D., 2006- Geotourism’s Issues and Chalenges, in: Dowling R.K. and Newsome D. (eds) (2006), Geotourism. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 248.
Dowling, R. K. & Newsome, D., 2006- The Scope and Nature of Geotourism, in: Dowling R.K. and Newsome D. (eds) (2006), Geotourism. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 3-4.
Frey, M. L., 1998- Geologie – Geo – Touismus – Umweltbildung: Themen und Tätigkeitsbereiche im Spannungsfeld Ökonomie und Nachhaltige Entwicklung. Terra Nostra, Schriften der Alfred-Wegner Stifung, 98/3, 150 Jahre Dt. Geol. Ges., 06.-09.10.1998, Technical UniversityBerlin. Programme and Summary of the Meeting Contributions, Technical UniversityBerlin.
Frey, M. L., Schäfer, K., Büchel, G. & Patzak, M., 2006- Geoparks - a regional, European and global policy. - In: Dowling, R.K. & Newsome, D. (Eds.), Geotourism, Elsevier (Amsterdam), 95-117.
Hose, T. A., 1994- Hunstanton Cliffs Geological SSSI – A Summative Evaluation. Buckinghamshire College. in: Hose, T. A., (2006). “Geotourism and interpretation”, in: Dowling R.K. and Newsome D. (eds) (2006), Geotourism. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 222.
Hose, T. A., 1995- “Selling the Story of Britain’s stone. Environmental Interpretation, 10(2), 16-17, in: Hose, T. A., (2006). “Geotourism and interpretation”, in: Dowling R.K. and Newsome D. (eds) (2006), Geotourism. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 221.
Hose, T. A., 1996- “Geotourism, or can tourists become casual rock hounds?” In: Bennett, MR, Doyle, P., Larwood, JG & Prosser, CP (eds) Geology on your Doorstep. Geological Society, London, 207-228. in: Hose, T. A., (2006). “Geotourism and interpretation”, in: Dowling R.K. and Newsome D. (eds) (2006), Geotourism. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 222.
Hose, T. A., 2000- “European 'Geotourism' - geological interpretation and geoconservation promotion for tourists”. In: Geological Heritage: its conservation and management. D. Barettino, WAP Wimbledon, E. Gallego (eds), Madrid, Spain, 127-146. in: Hose, T. A., (2006). “Geotourism and interpretation”, in: Dowling R.K. and Newsome D. (eds) (2006), Geotourism. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 222.
Hose, T. A., 2006- “Geotourism and interpretation”, in: Dowling R.K. and Newsome D.(eds) (2006), Geotourism. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 221-222.
Moore, F., 2003- Vocabulary of Geology, Iran University Press, Tehran, 350.
National Geographic, 2007- About Geotourism, Mission Programs, Center for sustainable destinations, (December 2007) www.nationalgeographic.com/travel/sustainable/. Retrieved June 5, 2010. From www.ecapechamber.com/pdf/AboutGeotourism9-07.pdf
Plato, HIPPIAS Major, ELPENOR, The Greek Word, Copyright: Elpenor 2006-, Retrieved June 5, 2010. from http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/ancient-greece/plato/plato-hippias-major.asp
Robertson, C., 1997- Wordsworth Dictionary of Quotations, Wordsworth Editions LTD, 350.