نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه GIS، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.تهران، ایران

2 گروه GIS، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.تهران، ایران.

3 گروه GIS، مدیریت ژئوماتیک، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، تهران، ایران

چکیده

فرایند صدور مجوزهای صنعتی و معدنی، به شکل کنونی، پیچیده و زمان‌بر است. بویژه این که ایجاد صنایع، بیشتر با آلودگی­های زیست­محیطی همراه هستند و به‌دلیل استفاده نکردن از سازوکارها و اطلاعات مناسب، ملاحظات زیست‌محیطی به‌طور مناسب و شایسته رعایت نمی­شوند. این پژوهش، روش جدیدی را مبتنی بر سامانه‌های اطلاعات مکانی تحت وب در قالب دولت الکترونیک برای آسان کردن فرایند صدور مجوزهای صنعتی و معدنی با تأکید بر رعایت مسائل زیست محیطی ارائه می­کند. برای این منظور، صدور مجوز کارخانه سیمان به‌عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب و در ابتدا فرایند فعلی صدور مجوز کارخانه سیمان بررسی شد که نشان‌دهنده لزوم طی کردن فرایندهای پیچیده اداری و صرف زمان بسیار طولانی (گاه تا دو سال) است؛ افزون براین مسایل زیستمحیطی به خوبی رعایت نمی­شوند. سپس با بهره­گیری از مفاهیم و اهداف دولت الکترونیک و قابلیت‌های سامانه‌های اطلاعات مکانی در انجام تحلیل‌ها و تصمیم­گیری‌های مکانی، روشی جدید برای صدور مجوزهای صنعتی پیشنهاد شد. برای نمایش و ارزیابی روش پیشنهادی، یک سامانه اطلاعات مکانی توزیع‌شده تحت وب طراحی و پیاده­سازی شد. نتایج این پژوهش، گویای آن است که فرایند صدور مجوز کارخانه سیمان با روش پیشنهادی در زمانی بسیار کمتر و با رعایت ملاحظات زیستمحیطی قابل انجام است. روش پیشنهادی می‌تواند بهعنوان الگویی برای پیادهسازی دولت الکترونیک مکان محور در فعالیت‌های صنعتی و معدنی کشور مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

References
Alsheha, B. A., 2007- The e-government program of Saudi Arabia Advantages and challenges, Finance and Economics Department, King Fahd University of Petroleum and minerals.
Aronoff, S., 1989- Geographic Information Systems: A Management Perspective. Ottawa, WDL Publica-tions.
Babazadeh, N., Mansourian, A., Farnaghi, M. & Taleai, M., 2008- WebGIS Enabled e-Government: A case Study of  Natural Resource Management, World Applied science Journal 3(supple 1):17-24,2008 ISSN 1818-4952, IDOSI publications.
Bonham, G. M., Seifert, J. W. & Thorson, S. J., 2009- The transformational potanthial ofe-government:the role of political leadership, proceedings of 4th pan Europan International Relation conference ,university of Kent,UK.
Chehregani, H., 2004- Environment Engineering in Cement Industry, Hazegh Publishers.
Chen, Y., Hu, Q., Zhou, Y. & Xiong, C., 2009- An Overview on Open Source GIS Software with its Typical Applications, China National Knowledge Infrastructure Journal: :SUN:CHRK.0.2009-01-014.
Darvish,  M., 2006- Establishing Cement Factory in Margoon Research Station, available in http://biaban.darvish.info/archives/388, visited on December 2009.
December, J., 2008- Developing Information Content for the World Wide Web, http://www.december.com/web/develop/overview.html,visited on December 2008.
Javadi, H., 2006- Environmental issues of Tehran great design sewage,The second seminar in the capital construction, Tehran University campus technical college.
Joshi, P. K., Pani, P., Mohapartra, S. N. & singh, T. P., 2009- Geoinformatics for Natural Resources Management, Nova Science Publishers, USA 2009 .
Khalid, M. A. & Sadiq, M. S., 2002- E-Governance - Where We Stand?, The World Bank Group The Fourth Mediterranean Development Forum (MDF4), Amman, Jordan, October 6-9, 2002.
Kifle, H., 2008- Public sector innovation: The case of e-government in Brunei, Unpublished PhD Thesis University of Manchester.
Kolochalam, S., 2002- An overview of E-Government, International Symposium on Learning Management and Technology Development in the Information and Internet Age . The convergent path of public and private Organization University of Bologna November 2002.
Mansourian, A., Rajabifard, A., Valadan Zoej, M. J. & Williamson, I. P., 2006- Using SDI and Web-Based Systems to Facilitate Disaster Management, Journal of Computers and GeoSciences, 32(6), pp. 303-315, April 2006
Mohhamed, A., 2008- Transformation towards E-government  in The Kingdom of Saudi Arabia, Doctoral Thesis, The school of computing, CCSR,De Montfort univerdity.
Molenaar, M., 2006- Good governance, good geo-info. GIM International, The global magazine for geomatics.
Mosavi, A., 2008-Golestan Cement Factory Will be inconvenience, Eatemad Newspaper.
Nielsen, M., 2006- Using NetTopologySuite in SharpMap, http://www.sharpgis.net/post/2006/05/18/Using-NetTopologySuite-in-SharpMap.aspx, visited on June 2008
Peng, Z. R. & Tsou, M. H., 2003- Internet GIS: distributed geographic information services for the internet and wireless networks, Wiley: John Wiley & Sons, Inc.
Rhind, D., 1999- Key economic characteristics of information, Ordnance Survey, U.K.
Woolley, R., 2000- Web Application Development Methodology, www.governor.state.ut.us/CIO/Docs/Architecture/WebMethod8.14.pdf, August 14, 2000, visited on December 2008.