نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

میدان نفتی مارون، یکی از مهم‎ترین میادین نفتی ایران در جنوب فروافتادگی دزفول شمالی در کمربند چین‎خورده زاگرس است که مورد بررسی ژئوشیمی آلی قرار گرفته است.  43  نمونه از سازندهای مخزن و منشأ گرو، گدوان، داریان، کژدمی، سروک، گورپی و پابده از چاه‎های متفاوت میدان نفتی مارون توسط پیرولیز راک‎ایول تجزیه  و بیتومن استخراج ‎شده از 23 نمونه انتخاب شده با دستگاه کروماتوگرافی ستونی و گازی مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور مقایسه بیتومن استخراج‎شده از سازندهای مورد بررسی، 5 نمونه نفت خام از مخزن بنگستان و یک نمونه از مخزن خامی مطالعه شده است. بررسی داده‎های حاصل از پیرولیز راک‎ایول نشان می‎دهد که نمونه‎های کژدمی و پابده با میانگین کل کربن آلی 13/4 درصد و S2 بیشتر از 12 میلی‎گرم هیدروکربن بر گرم سنگ دارای بیشترین مقدار درصد TOC و پتانسیل هیدروکربن‎زایی بالاتری نسبت به دیگر نمونه‎ها هستند. بر مبنای نمودار HI در برابر Tmax و همچنین S2-TOC مشخص شد که کروژن موجود در سازندهای مورد مطالعه از نوع II است. همچنین سازندهای گرو، گدوان و کژدمی با رسیدن به مرحله کاتاژنز مسیر بلوغ حرارتی را طی کرده‎اند. تغییرات PI و Tmax در برابر ژرفا بیانگر این موضوع است که نمونه‎های پابده و گورپی بلوغ کمتری را نسبت به نمونه‎های کژدمی و گرو نشان می‎دهند. مطالعه کروماتوگرام‌ها و نسبت تغییرات مقادیر Pr/nC17 در برابر Ph/nC18 نشان می‎دهد که نمونه‎های مورد مطالعه فاقد یا دارای مقدار کمی پدیده تخریب زیستی بوده و نفت خام مخزن بنگستان و خامی از سنگ منشأیی با کروژن نوع II در شرایط کاهیده تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها

 
References
Arfaudi, A., Montacer, M., Kamoun, F. & Rigane, A., 2007- Comparative study between Rock-Eval pyrolysis and biomarkers parameters: A case study of Ypresian source rocks in central-northern Tunisia. Marine and Petroleum Geology, 24, 10: 566-578.
Alavi, M., 2004- Regional Stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and Its Proforeland Evolution. American Journal of Science, 304: 1-20.
Alavi, M., 2007- Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran. American Journal of Science, 307: 1064-1095.
Alizadeh, B., Adabi, M. H. & Tezheh, F., 2007- Oil-Oil Correlation of Asmari and Bangestan Reservoirs using Gas Chromatography (GC) and stable isotopes of carbon and sulfur in Marun Oilfield, S.W. Iran. Iranian Journal of Science and Technology, 31: 241-253.
Behar, F., Beaumont, V. De. & Penteado H. L., 2001- Rock-Eval 6 technology: performances and developments. Oil and Gas Science and Technology - Rev. IFP, 56, 2: 111-134.
Bordenave, M. L., 1993- Applied Petroleum Geochemistry. Éditions Technip, Paris. 524 p.
Connan, J. & Cassou, A. M., 1980- Properties of gases and petroleum liquids derived from terrestrial kerogen at various maturation levels. Geochimcal Cosmochimcal Acta, 44: 1-23.
England, W. A., 2007- Reservoir geochemistry- A reservoir engineering perspective. Journal of Petroleum Science and Engineering. 58: 344–354
Espitalie, J., Deroo, G. & Marquis, F., 1985- La pyrolyse Rock-Eval et ses applications Rev. Inst. Franç. du Pétr., Part I, 40: 563-578, Part II, 40: 755-784, Part III, 41: 73 89.
James, G. A. & Wynd, J. G., 1965- Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement Area. AAPG Bulletin, 49, No. 12, P. 2182-2245.
Kaufman, R. L., Ahmed, A. S. & Elsinger, R. J., 1990- Gas chromatography as a development and production tools for fingerprinting oils from individual reservoirs: applications in the Gulf of Mexico. In: GCSSEPM Foundation.
Killops, S. D. & Killops, V. J., 2005- An Introduction to Organic Geochemistry. Wiley-Blackwell, 408 p.
Langford, F. F. & Blanc-Valleron, M. M., 1990- Interpreting Rock-Eval Pyrolysis Data Using Graphs of Pyrolizable Hydrocarbons vs. Total Organic Carbon. The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 47, 6: 799-840.
Li, M., Stasiuk, L., Maxwell, R., Monnier, F. & Bazhenov O., 2006-Geochemical and petrological evidence for Tertiary terrestrial and Cretaceous marine potential petroleum source rocks in the western Kamchatka coastal margin, Russia. Organic Geochemistry, 37, 3: 304-320.
Miller, R. G., 1995-A future for exploration geochemistry. in: Grimalt, J.O., & Dorronsoro, C. (eds), Organic Geochemistry: Developments and Application to Energy, Climate, Environment and Human History. A.I.G.O.A., Donostia San Sebastia N., Spain, 412-414.
Pepper, A. S. & Corvi, P., 1995-Simple kinetic models of petroleum formation. Part I: Oil and gas generation from kerogen. Marine and Petroleum Geology, 12: 291-319.
Peters, K. E., 1986- Guidelines for evaluating petroleum source rock using programmed pyrolysis. AAPG Bulletin. 70: 318–329.
Peters, K. E. & Fowler M. G., 2002- Application of Petroleum Geochemistry to Exploration and Reservoir Management. Organic Geochemistry, 33, 1: 5-36.
Peters, K. E., Moldowan, J. M. & Sundararaman, P., 1999- Effects of hydrocarbon pyrolysis on biomarker thermal maturity parameters: Monterey Phosphatic and Siliceous Members, Organic Geochemistry, 15: 249-265.
Peters, K. E., Walters, C. C. & Moldowan, J.  M., 2005- The Biomarkers Guide, Biomarkers and Isotopes in Petroleum Exploration and Earth History. Cambridge University Press, Second Edition, 1155 p.
Shayesteh, M., 2002-The causes of pollution of Asmari oil by H2S gas in Marun oilfield. Report 5207, NISOC, 52 p.
Tissot, B. P. & Welte, D. H., 1984- Petroleum Formation and Occurrence, 2nd edition, Springer-Verlag.