نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران شمال، تهران، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 موزه تاریخ طبیعی بی مهره گان و گیاهان، لندن، انگستان

چکیده

در مقاطع چینه‌شناسی شمس‌آباد و رونیز در ناحیه فارس داخلی از رسوبات سازند آسماری 3 واحد سنگ چینه‌ای شناسایی شده است. به طور کلی گاستروپود‌های مقاطع چینه‌شناسی شمس‌آباد و رونیز به چهار راسته Mesogastropoda, Neogastropoda, Architaenioglossa, Sorbeoconcha تعلق دارند. در بخش‌های زیرین و میانی آن 7 جنس و 3 زیر جنس از گاستروپودها تشخیص داده شده است که در مجموع 4 جنس و یک زیر جنس از گاستروپودها در بخش زیرین به سن چاتین، در بخش میانی 2 جنس و 2 زیر جنس به سن اکی‌تانین  و یک جنس در بخش بالایی سازند جهرم به سن ائوسن میانی (مرز زیرین سازند آسماری) که همراه با گونه‌های روز‌ن‌بران از جمله Orbitolites camplanatus, Somalina stefunini, Rhapydionina urensis دیده شده است. سن گاستروپودهای سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه،  با زیست‌زون‌های  روز‌ن‌بران همراه با آنها که شامل  زیست‌زون Nummulites fichteli – Nummulites intermedius – Nummulites vascus assemblage – zone به سن چاتین و زیست‌زون  Austroterillina howchini – Peneroplis evolutus assemblage –zone  به سن اکی تانین است، یکسان است. گاستروپود‌های تشخیص دادهشده در مقاطع به ترتیب از قدیم به جدید عبارتند از:Olivella sp., Mitra sp., Ampullina sp., Ampullospira sp., Campanile sp., Strombus sp., Natica sp., Tortoliva sp., Lithoconus sp., Dendroconus sp.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
جعفریان، م.، وزیری‌مقدم، ح.، طاهری، ع.، 1385- بی‌مهرگان سنگواره (ماکروفسیل) جلد دوم، انتشارات دانشگاه اصفهان.
خسرو‌تهرانی ، خ .، 1374- فسیل‌شناسی بی‌مهرگان ( ماکروفسیل)، مؤسسه فرهنگی عابدزاده.
درویش‌زاده ، ع .، 1385- زمین‌شناسی ایران،‌ انتشارات امیر کبیر .
عندلیبی، م. ج.، یوسفی، ت.، قماشی، ا.، ذبیحی، م. ر.، 1381- نقشه 000/100/1 رونیز. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
مطیعی، ه.، 1372-  زمین‌شناسی ایران چینه‌شناسی زاگرس، انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور.
 
References
Adames, T. D. & Bourgeois., F., 1967- Asmari biostratigraphy: Gbological and Exploration, IOOC Report, no. 1074, unpublished.
Harzhauser, M., 2001- Strombus(Dilatilabrum) roegly sp. nov.- a giant Oligocene strombid (Gastropod) and its bearing on paleoclimatic reconstructions of the western Tethys , Palaeontographica 102A: 51–67.
Harzhauser, M., 2004- Oligocene Gastropod Faunas of the Eastern Mediterranean (Mesohellenic Trough/Greece and Esfahan-Sirjan Basin/Central Iran), Courier Forschungsinstitut Senckenberg 248: 93–181.
Harzhauser, M., 2007- Oligocene and Aquitanian Gastropod Faunas from the Sultanate of Oman and their biogeographic implications for the early western Indo-Pacific, Palaeontographica 280: 75–121.
Harzhauser, M., 2009- Aquitanian gastropods of coastal Tanzania and their biogeographic implications for the early western Indo- Pacific, Palaeontographica (in press)
James, G. A. & Wynd, J. C., 1965- Stratigraphy nomenclatyre of Iranian oil consortium agreement area, AAPG Bulletin, v.49,no.12,p.2182-2245.
Loblish, A. R. &  Tappan., H. 1988- Foraminiferal genera and their classification, Van Nostrd Reinhold Company, New York, p.970.
Miline- Edwards, H., 1848- Note sur la classification naturelle des mollusques gasteropodes, Annals des Science Naturelles )Zoologie, serie3) 9, p 102-112.
Okan, Y. & Hosgor, I., 2008-The Ampullinid Gastropod Globularia (Swainson 1840) from the Late Thanetian-Early Iierdian Kirkkavak Formation (Polatl-Ankara) of the Tethyan Realm, Turkish Journal of the earth Sciences,Vol.17,2008,pp.785-801.
Ponder, W. F. & D. R., Lindberg., 1997-Towards a phylogeny of gastropod molluscs: An analysis using morphological characters , Zoological Journal of the Linnean Society 119: 83-2651.
Rahaghi, A., 1983-Stratigraphy and final assemblage zone of Paleocene- Lower Eocene in Iran, N.I.O.C Publication,p.1-45.
Ray, A. K., 2008- Fossils in earth Sciences, Published by Asoke K.Ghosh, Prentice-Hall of India Private Limited, M-97.
Thomas, A. N., 1948 - The Asmari Limestone of southwest Iran, AIOC Report, no.