نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه زمینشناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4 سازمان زمین شناسی کانادا

5 مرکز ممتاز در تحقیقات نهشته‌های معدنی (CODES)، دانشگاه تاسمانیا، استرالیا

چکیده

کانه­زایی روی- سرب- مس در منطقه چاه­گز در 60 کیلومتری جنوب  شهربابک، در پهنه سنندج-­ سیرجان جنوبی و در درون توالی آتشفشانی-­ رسوبی بایمود­ال و دگرگون شده ژوراسیک میانی رخ داده است. کانه­زایی با شکل هندسی اغلب چینه­سان و لایه­ای و صفحه­ای شکل و در چندین افق چینه­ای خاص به­همراه رسوبات بروندمی (exhalites) در واحدهای 1،2 و 3 رخ داده است که در واحدهای 1 و 2 به­صورت رخدادهای معدنی متعدد و در واحد 3 به­صورت کانسار چاه­گز و تعدادی رخداد معدنی است. سنگ­های میزبان کانه­­زایی به ترتیب اهمیت، متاتوف ریولیتی، متاپلیت توفی و متاریولیت هستند. بافت ماده معدنی به صورت توده­ای، نیمه توده­ای، نواری، لامینه، دانه پراکنده و رگه – رگچه­ای است. پاراژنز کانسنگ شامل کانی­های اولیه پیریت، اسفالریت، گالن، کالکوپیریت، تتراهدریت، آرسنوپیریت، بورنیت و پیروتیت و کانی­های ثانویه از جمله کوولیت، کالکوسیت، مالاکیت، سروسیت و اسمیت­سونیت بوده و کانی­های باطله بیشتر سریسیت، کوارتز، کلریت، کلسیت و باریت است. دگرسانی­های سنگ دیواره به­طور عمده شامل دگرسانی سریسیتی و کلریتی و به مقدار کمتر دگرسانی­های کربناتی و سیلیسی است. سنگ­های میزبان دگرسان شده در اثر دگرگونی و دگرشکلی دچار برگوارگی شده و به همراه ماده معدنی دچار چین­خوردگی و گسلش  شده و بافت­ها و فابریک­های کاتاکلاستیک، پیوستگاه سه گانه، سایه فشاری و کنگره­ای (کرنیولیشن) و بودیناژ در آنها گسترش یافته است. بر اساس مطالعات زمین­شناسی، کانی­شناسی، ژئوشیمی و دگرسانی، کانه­زایی روی- سرب- مس در منطقه چاه­گز در اثر فعالیت­های آتشفشانی زیردریایی در یک حوضه کافتی کمانی، به­صورت سولفید توده­ای آتشفشانزاد (VMS) نهشته شده و سپس به همراه سنگ­های درون­گیر توسط فازهای کوهزایی کیمرین جوان و لارامید و رویدادهای جوان­تر دچار دگرشکلی و دگرگونی ناحیه­ای در حد رخساره شیست سبز شده است. این کانه­زایی بر اساس مقایسه آن با نهشته­های مشابه جهانی، بیشترین شباهت را به تیپ سیلیسی­آواری فلسیک مثل کانسار­های منطقه معدنی باتورست (Bathurst) کانادا و کمربند پیریتی ایبریا اسپانیا و پرتغال دارد که برای اولین بار در ایران معرفی می­شود.
 

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
اتردی، س.، 1384- پتروگرافی، پتروژنز و مسائل تکتونوماگمایی تودههای نفوذی چهارگوش 100000/1 کرسفید واقع در زون سنندج – سیرجان. رساله دکتری پترولوژی دانشگاه شهید بهشتی، 380 ص.
اتردی، س.، وثوق عابدینی، م.، پورمعافی، م.، 1385- مطالعهژئوشیمیاییومحیطزمینساختی- ماگماییتوده هاینفوذیاولترامافیکتاحدواسطچاه قند، در بخشجنوبیزونسنندجسیرجان. فصلنامه علوم زمین، شماره 60.، ص. 88 تا 97.
بدرزاده، ز.، 1388- پترولوژی و ژئوشیمی گدازه های بالشی بازالتی شمالغرب جیرفت با نگرشی ویژه بر کانه زایی مس- روی (VMS) همراه آنها. رساله دکتری پترولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، 350 ص.
سبزهیی، م. و افروز، ع.، 1368- گزارش کالبد زمین شناسی کانسار سرب و روی چاه گز و ارائه برنامه اکتشاف نیمه تفصیلی و تفصیلی آن. سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، 70 ص.
سبزهیی، م.، اشراقی، ص.،  روشن روان، ج.، امینی، ب.، سراج،م. ، علائی مهابادی، 1372الف- نقشه 1:250000 نیریز. سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.
سبزهیی، م.، اشراقی، ص.، و روشن روان، ج.، 1372ب- نقشه 1:100000 زردو، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.
سبزهیی، م.، غیائی، م.، تفضلی، ه. و اعتمادی، ف.، 1372ج- شرح  نقشه 1:1000 معدن چاه گز، جنوب غرب شهربابک. شرکت مهندسین مشاور کاوشگران، 250 ص.  
سراچه اورنگ، ک.، 1389- دگرریختی چند مرحله ای در ناحیه غرب سیرجان، پایاننامه کارشناسی ارشد زمینشناسی ساختمانی، دانشگاه تربیت مدرس، 200 ص.
شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر، 1370- عملیات اکتشاف ژئوفیزیکی به روش IP و RS در معدن چاه گز، شمال غرب سیرجان، وزارت معادن و فلزات، 100 ص.
شرکت مهندسین مشاور کاوشگران، 1369- مقدمه ای بر زمین شناسی و کانی شناسی سرب و روی چاه گز و تهیه نقشه 1:5000، 210 ص.
شرکت مهندسین مشاور مینوک، 1372- گزارش نهایی پردازش و تحلیل داده های ژئوشیمیایی منطقه چاه گز، برداشت ژئوشیمیایی 1:5000، طرح اکتشاف تفصیلی سرب و روی، وزارت معادن و فلزات، 150 ص.
موسیوند، ف.، 1382- کانیشناسی، ژئوشیمی و ژنز کانهزایی مس در مجموعه آتشفشانی-رسوبی سوریان در منطقه بوانات، استان فارس. پایاننامه کارشناسی ارشد زمینشناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، 300 ص.
موسیوند، ف.، 1389- زمین­شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار روی- سرب- مس چاه­گز و مقایسه آن با کانسار سولفید توده­ای آتشفشانزاد مس- روی- نقره بوانات در پهنه سنندج-سیرجان جنوبی. رساله دکتری زمینشناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، 505 ص.
یارمحمدی، ع.، 1385- کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانه زایی طلای باریکا، شمال شرق سردشت، پایاننامه کارشناسی ارشد زمینشناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، 250 ص.
یارمحمدی، ع.، راستاد، ا.، محجل، م.، شمسا، م.ج.، 1387- رخداد طلای باریکا: کانه­زائی تیپ ماسیوسولفید ولکانوژنیک غنی از طلا  در ایران. مجله علوم دانشگاه تهران، ص. 47- 60.
 
References
Allen, R. L., Weihed, P. & Svenson, S-Å. 1996- Setting of Zn-Cu-Au-Ag massive sulfide deposits in the evolution and facies architecture of a 1.9 Ga marine volcanic arc, Skellefte district, Sweden. Economic Geology, 91: 1022-53.
Burnol,  L., 1968- Contribution a l’etude des gisement de plomb et zinc de l’ Iran. Essais de classification paragenetique. GSI Report, Tehran.
Dawson, G.  L.,  Caessa, P., Alverca, R. & Sousa, J. C., 2001- Geology of the Aljustrel Mine area, southern Portugal, In GEODE Workshop “Massive sulfide deposits in the Iberian Pyrite Belt: New advances and comparisons with equivalent systems”, Aracena, Spain, October 2001: Aljustrel, Eurozinc, Aljustrel Field Trip Guidebook, 28 p.
Fazlnia, A., Volker, S., Van der Straaten, F. & Mirmohammadi, M., 2009- Petrology, geochemistry, and geochronology of trondhjemites from the Qori Complex, Neyriz, Iran. Lithos, 112: 413-433.
Fazlnia, A. N., Moradian, A., Rezaei, K., Moazzen, M. & Alipour, S., 2007- Synchronous activity of anorthositic and S-type granitic magmas in the Chah Dozdan batholith, Neyriz, Iran: evidence of zircon SHRIMP and monazite CHIME dating. Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 18: 221-237.
Franklin, J.  M., Gibson, H.  L., Galley, A.  G. & Jonasson, I.  R., 2005- Volcanogenic Massive Sulfide Deposits. In: Hedenquist, J. W., Thompson,  J.  F.  H., Goldfarb, R.  J.  & Richards, J. P. (eds.) Economic Geology 100th Anniversary Volume, Littleton, CO, Society of Economic Geologists, 523-560.
Goodfellow, W. D., McCutcheon, S. R. & Peter, J. M., 2003- Massive sulfide deposits of the Bathurst mining camp, New Brunswick and northern Maine. Economic Geology monograph 11, 300p.
Goodfellow, W. D. & McCutcheon, S. R., 2003- Geologic and genetic attributes of volcanic-hosted massive sulphide deposits of the Bathurst mining camp, northern New Brunswick. Economic Geology Monograph 11, 245–311.
Grenne, T. &  Slack, J. F., 2005- Geochemistry of Jasper Beds from the Ordovician Lokken Ophiolite, Norway: Origin of Proximal and Distal Siliceous Exhalites: Economic Geology, 100(8): 151 -1527.
Hoy, T. 1995- Noranda/kuroko massive sulphide Cu-Zn, in selected British Columbia mineral deposit profiles, volume 1- Metallics and Coal, Lefebure, D.V. and Ray, G.E., (eds.), British Columbia Ministry of Energy Employment and Investment, open file,  1995-20, p.53-54.
Large, R., Mc Phie, J., Gemmell., J.B. &Davidson, G., 2001-The Spectrum of Ore Deposits Types, Volcanic environment, alteration halos, and Related Exploration Vectors in Submarine Volcanic Succession: Some Example From Australia, Economic Geology, 96: 913-938.
Large, R. R., 1992- Australian Volcanic-hosted Massive Sulfide Deposits: Features, Styles, and Genetic Models, Economic Geology, 87: 471-510.
Lentz, D. R. & McCutcheon, S. R., 2006- The Brunswick No. 6 Massive Sulfide Deposit,Bathurst Mining Camp, Northern New Brunswick, Canada: A Synopsis of the Geology and Hydrothermal Alteration System, and Geochemical Vectors for Exploration. Exploration and Mining Geology Journal (Bathurst Camp Special Issue), 15: 1-34.
Mcphie, J., Doyle, M. & Allen, R., 1993- Volcanic textures: a guide to the interpretation of textures in volcanic rocks . University of Tasmania . Centre for ore deposite and exploration studies, 196 p.
Milosakovic, R., Ciric, V. &  Gojkovic, S., 1971- Report on prospecting and useful minerals, sheets Dehaj, Anar, Robat, Shahr-e-Babak and Zardu. Report 29/YU.
Montelius, C., 2005- The Genetic Relationship between Rhyolitic Volcanism and Zn-Cu-Au Deposits in the Maurliden Volcanic Centre, Skellefte district, Sweden: Volcanic facies, Lithogeochemistry and Geochronology. Ph.D. thesis, Lulea University of Technology, Sweden. 135 p.
Mousivand  F., Rastad E. & Peter M., 2008- An overview of volcanogenic massive sulfide deposits of Iran. 33rd Int Geol Congress, Oslo. CD ROM.
Mousivand, F., Rastad, E., Hoshino,  K. & Watanabe, M., 2007- The Bavanat Cu-Zn-Ag orebody: First recognition of a Besshi-type VMS deposit in Iran: Neues Jahrbuch Fur Mineralogie-Abhandlungen, 183: 297-315.
Mousivand, F., Rastad, E., Meffre, S., Peter, J. M., Solomon, M. & Khin Zaw- 2011, U-Pb geochronology and Pb isotope characteristics of the Chahgaz volcanogenic massive sulfide deposit, South of Iran. International Geology Review, 53 (10): 1239-1262.
Ohmoto , H. & Skinner B. J., 1983- The Kuroko and related volcanogcnic massive sulfide deposits. Econ Geol Monograph 5, 604 p.
Sáez, R., Pascual, E., Toscano, M., Almodóvar, G.R., 1999. The Iberian type of volcano–sedimentary massive sulphide deposits. Mineralium Deposita 34, 549–570.
Schlatter, D. M., 2005- Volcanic stratigraphy, chemical stratigraphy, and hydrothermal alteration of the Petiknäs South Volcanic-hosted massive sulfide deposit, Sweden. Licentiate thesis (including maps), Lulea University of Technology, Sweden.  128p.
Schlatter, D.  M., 2007- Volcanic Stratigraphy and Hydrothermal Alteration of the Petiknäs South Zn-Pb-Cu-Au-Ag Volcanic-hosted Massive Sulfide Deposit, Sweden, Doctoral thesis, Lulea University of Technology, Sweden.  208p.
Sheikholeslami, M. R., Pique, A., Mobayen, P., Sabzehei, M., Bellon, H. & Hashem Emami, M., 2008- Tectono-metamorphic evolution of the Neyriz metamorphic complex, Quri-Kor-e-Sefid area (Sanandaj-Sirjan Zone, SW Iran). Journal of Asian Earth Sciences 31: 504-521.
Solomon, M. & Inverno,  C., 2006- Zn-Pb-Cu VHMS deposits — extending the brine-pool pool. AESC2006, Melbourne, Australia. 1-11.
Solomon, M., 2008-, Brine-pool deposition for the Zn–Pb–Cu massive sulphide deposits of the Bathurst mining camp, New Brunswick, Canada. II. Ocean anoxia during mineralisation. Ore Geology Reviews, 33: 352–360
Solomon,  M., 2008a, Brine pool deposition for the Zn–Pb–Cu massive sulphide deposits of the Bathurst mining camp, New Brunswick, Canada. I. Comparisons with the Iberian pyrite belt. Ore Geology Reviews, 33: 329–351
Solomon,  M., Tornos, F. & Gaspar, O. C., 2002- Explanation for many of the unusual features of the massive sulfide deposits of the Iberian pyrite belt: Geology, 30: 87-90.
Solomon,  M., Tornos, F., Large, R. R., Badham, J. N. P, Both, R. A. & Khin Zaw, 2004- Zn-Pb-Cu volcanic hosted massive sulfide deposits: criteria for distinguishing brine pool-Type from black smoker type sulfide deposition. Ore Geology Reviews, 25: 259-283.
Spry, P. G., Peter, J. M. & Slack, J. F., 2000- Meta-exhalites as exploration guides to ores: Reviews in Economic Geology, 11:168-201.
Tornos, F., 2006- Environment of formation and styles of volcanogenic massive sulfides: The Iberian Pyrite Belt; Ore Geology Reviews, 28: 259-307
Watters, W. A., Sabzehei, M., Alavi Tehrani., M., Etminan, H. & Majidi, B., 1970- Preliminary report on the geology and petrography of the metamorphic and igneous rocks of central part of Neyriz Quadrangle. Geological Survey of Iran, Internal report, 113 p.
Yarmohammadi, A., Rastad, E., Mousivand, F. & Watanabe, M., 2008- Barika Au-Ag-(Zn-Pb-Cu) deposit: First recognition of gold-rich Kuroko-type VMS mineralization in Iran. 33rd Int Geol Congress, Oslo. CD-ROM.