نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران.

چکیده

مطالعات ویژگی‌‌های لرز‌ه‌ای ساختگاه، در مناطق مستعد زلزله انجام ‌می‌‌شود. در این مطالعات، پارامتر‌های طراحی لرزه‌ای ساختگاه بر اساس ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک تعیین می گردد. در این راستا بخشی از آیین‌نامه‌های ساختمانی به رده‌بندی ساختگاه اختصاص دارد. به منظور رده‌بندی زمین، آیین‌نامه‌ها روش‌های متنوعی همانند میانگین سرعت موج برشی تا ژرفای 30 متر را ارائه می‌نمایند. این مقاله، بخشی از مطالعات ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر شیراز برای تعیین نوع زمین در قالب مطالعات لرزه‌ای شکست مرزی را ارائه می‌دهد. روش مورد نظر، زمان سیر امواج الاستیک چندگانه را در طول سطح مشترک لایه‌هایی که سرعت‌های متفاوت دارند اندازه‌گیری ‌می‌کند. در این مطالعات از لرزه نگار 24 ژئوفونی با فواصل 75/3 متری استفاده شد. سرعت موج برشی برای سه لایه مختلف لرزه‌ای برآورد شد. سنگ بستر لرزه‌ای به لایه‌ای اطلاق می‌شود که در آن سرعت موج برشی به بیش از 750 متر بر ثانیه می‌رسد. ژرفای سنگ بستر لرزه‌ای در شهر شیراز از حدود 1 تا 29 متر اندازه‌گیری شد. میانگین سرعت موج برشی تا ژرفای 30 متر بین 375 تا 1253 متر بر ثانیه متغیر است. با توجه به نتایج به‌دست آمده، نوع زمین در شهر شیراز بر اساس استاندارد 2800 و آیین‌نامه اروپا رده‌بندی و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان می‌دهد که گستره شهر شیراز با توجه به آیین نامه2800 در گروه I و بر اساس آیین‌نامه اروپا، به طور عمده در گروه B و E و در برخی مناطق در گروه A رده‌بندی ‌می‌شود. مقایسه نتایج نشان داد که رده‌بندی خاک در استاندارد 2800 نیاز به اصلاح دارد.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
کمیته دائمی بازنگری آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، 1384-  آئین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ایران)، ویرایش سوم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
وب‌گاه رسمی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،1389- http://www.gsi.ir.
وب‌گاه ویکی پدیا،دانشنامه آزاد ، 1389-  http://fa.wikipedia.org.
هاشمی طباطبایی، س.، فاطمی عقدا، م.، بیت الهی، ع.، سعید، ن.، محمدی، ا.، سلامت، ا.،1388- راهنمای تهیه نقشه‌های زمین شناسی مهندسی برای ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای در مناطق شهری، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
 
 
References
Anbazhagan, P. and Sitharam, T.G., 2008- Site characterization studies of Bangalore using a geophysical method, The 3rd international conference on site characterization. Taipei international convention center (TICC) Taipei, Taiwan.
ASTM, 1996- D5777: Standard guide for using the seismic refraction method for subsurface investigation, in American Society for Testing and Materials, Annual Book of ASTM Standards, Section 4, Construction, Vol. 4.08 Soil and Rock (I): D420-D4914 ASTM,West Conshohocken, Pa, p, 556-568.
Boominathan, A., 2004- Seismic site characterization for nuclear structures and power plants, Indian Academy of Sciences, Journal of Current Science, Vol 87-10, pages 1388-1397.
CEN, 2004- BS EN 1998 -1: 2004: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, European Committee for Standardization. ISBN: 0580458725.
Luna, R. and Jadi, H., 2000- Determination of dynamic soil properties using geophysical methods Proc. 1st Int. Conf. on the Application of Geophysical and NDT Methodologies to Transportation Facilities and Infrastructure Geophysics, (Federal Highway Administration, Saint Louis, MO) vol 3 pp 1–15.
U.S. EPA., 1997- Chapter III: Surface Geophysical Methods. In: Expedited Site Assessment Tools for Underground Storage Tanks: A Guide for Regulators, EPA 510-B-970001, Office of Underground Storage Tanks, United States Environmental Protection Agency.
Walker, C., Leung, T.M, Win, M.A. and Whiteley, R.J., 1991- Engineering Seismic Refraction: An Improved Field Practice and a New Interpretation Program, Exploration Geophysics, Volume Vol. 22, pages 423-428.