نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 شرکت نفت و گاز پارس، تهران،‌ ایران.

چکیده

 
امروزه، ارزیابی توان هیدروکربن­زایی سازندها با استفاده از روش ∆logR (روشی براساس جدایی بین نمودارهای درون‌چاهی تخلخل(DT / CNL / RHOB) ) و نمودار درونچاهی مقاومت­ ویژه (RT)به‌عنوان روشی مناسب در بسیاری از چاه­های هیدروکربنی در جهان به کار برده می­شود. آغاز این روش­ها که در سال­های 1980 مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت براساس تأثیرات لایه­های دارای مواد آلی برروی نمودارهای درون‌چاهی بود. Passey et al. (1990) روشی را برای پیش‌بینی غنی‌شدگی ماده آلی در سنگ­های مادر ارائه کردند که دارای دقت بالا و قابلیت بررسی محدوده وسیعی از درجه بلوغ بود. اساس این روش از برهم‌نهی نمودارهای درون‌چاهی تخلخل(صوتی، نوترون، چگالی) مقیاس‌بندی شده برروی نمودار درون‌چاهی مقاومت ویژه و تعیین مقدار جدایی بین این دو نمودار و محاسبه مقدار کل کربن آلی TOC و S2 است. با استفاده از این روش می­توان در مراحل اکتشاف و تولید، ارزیابی نسبی مناسبی از سازندها را بدون تهیه نمونه به‌دست آورد. در این مطالعه، مناطق دارای غنی‌شدگی ماده آلی سازند گدوان در چاه SP-A واقع در ناحیه پارس جنوبی با استفاده از روش ∆LogR تعیین شده است و برای چاه SP-A نتایج حاصل از این بررسی با داده­های مربوط به تجزیه پیرولیز راک­اول نمونه­های مغزه مقایسه شده­اند که ارتباط خوبی نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
اشکان، ع.  م.، 1383- اصول مطالعات ژئوشیمیایی با نگرش ویژه به حوضه رسوبی زاگرس، شرکت ملی نفت.
اطلاعات داده شده از شرکت نفت و گاز پارس،  1389
خسرو­تهرانی، خ.، 1386-   چینه‌شناسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران.
درویش­زاده، ع.، 1382- زمین‎شناسی ایران، انتشارات امیرکبیر.
رضایی، م. ر.، 1380- زمین‎شناسی نفت، تهران، انتشارات علوی.
کلانتری، ن.، 1371-  میکروفسیل­های زاگرس، انتشارات شرکت نفت ایران.
کمالی، م.ر.، شایسته، م.، 1387-  مبانی ژئوشیمی در اکتشاف نفت، انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت.
کمالی، م.ر، قربانی، ب.، 1385- ژئوشیمی­ آلی­ از فیتوپلانکتون‌ها تا تولید نفت، انتشارات آرین­ زمین.
 
References
Abou Shagar, S., 2006-  “ source rock evaluation of some intervals in the gulf of Suez area, EGYPT” EGYPTIAN JOURNAL
Aly, H., Nasser, S. A , Abou Ashour ,M. Al., and El-Gezeiry, M., ,M. H. M., 2003- “resistivity, radioactivity and porosity logs as tools to evaluate the organic content of Aburoash “F” and “G” members, north western desert, Egypt” EGS JOURNAL
Meyr, B. & Nederlof, M., 1984- “ identification of source rocks on wireline logs by density/resistivity and sonic transite time/resistivity cross plots”     AAPG
Passey, Q., Creaney, J., Kulla, F., Moretti, F. & Stroud, J., 1998- “ Well log evaluation of organic-rich rocks, 14th International Meeting on Organic Geochemistry”   AAPG
Passey, Q., Creaney, J., Kulla, F., Moretti, F. & Stroud, J., 1990- “A practical model for organic richness from porosity  and  resistivity logs”    AAPG
Schmoker, J. & Hester, T., 1983- “Organic carbon in Bakken Formation.U.S. Portion of WillistonBasin”     AAPG
Schmoker, J. & Hester, T., 1989- “Oil generationninferred from formation  resistivity  Bakken Formation, Williston Basin, North Dakota: Transactions of the13th SPWLA  Annual Logging Symposium”