نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در جنوب کاشان، سنگ‌های آتشفشانی پالئوزوییک زیرین (سیلورین) بخشی از ارتفاعات کوهستان قهرود را تشکیل داده‌اند. از نظر تقسیم‌بندی‌های زمین‌شناسی ساختمانی- رسوبی ایران، این آتشفشانی‌ها در کمربند ماگمایی ارومیه- دختر برونزد دارند. این سنگ‌ها بازی تا نیمه بازی و بیشتر، بازالت هستند. بررسی‌های ژئوشیمیایی این سنگ‌ها حاکی از ماهیت قلیایی و محیط زمین‌ساختی کافت درون قاره‌ای در زمان تشکیل این سنگ‌ها است. گسل اصفهان با راستای شمالی- جنوبی زون سنندج- سیرجان را قطع می‌کند. این گسل یکی از گسل‌های دیرین و پی‌سنگی است که دست‌کم از اوائل پالئوزوییک فعال بوده است. حضور منحصر به فرد برونزدهای آتشفشانی سیلورین در این منطقه را می‌توان به فعالیت بخش شمالی این گسل نسبت داد که به دنبال حرکات کششی پس از فاز کوهزایی کالدونین ایجاد شده است.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
آقانباتی، ع.، 1383- زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 صفحه.
آیتی، ف.، 1383- مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی ولکانیسم پالئوزوییک زیرین (سیلورین) در دره ابیانه، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 145 صفحه.
خلعت‌بری جعفری، م. و علائی مهابادی، س.، 1377- نقشه زمین‌شناسی 100000/1، برگه نطنز، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
درخشی، م.، 1385- موقعیت چینه‌شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ‌های آذرین بازیک پالئوزوییک زیرین ناحیه شیرگشت، شمال غرب طبس، مجموعه مقالات دهمین همایش زمین‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشگاه صنعتی شاهرود، صفحه 100.
صفایی، ه.، 1384- شناسایی و بررسی توان لرزه‌ای گسل‌های اطراف اصفهان، گزارش پایانی طرح پژوهشی، دانشگاه اصفهان.
ناجی، آ. و قاسمی، ح.، 1384- پتروژنز سنگ‌هاى آذرینپالئوزوییک زیرین- میانی بخش‌هایی از ایران مرکزی، هشتمین همایش سالانهانجمن زمین‌شناسی ایران.
 
 
References
Cox, K. G., Bell, J. D. & Pankhurst, R., 1979- The interpretation of igneous rocks, London, George Allen and Unwin, 450 p.
Ghasemi, A. & Talbot C. J., 2006- A new tectonic scenario for the Sanandaj–Sirjan Zone (Iran), Journal of Asian Earth Sciences, 26: 683–693.
Jenny, J., 1977a- Geologie et stratigraphie de ĹElbourz oriental, enter Aliabad et Shahrud, Iran NE. These Univ. Geneve, 238 p.
Meschede, M., 1986- A method of discriminating between different types of mid – ocean ridge basalts and continental tholeites with the Nb-Zr-Y diagram, Chemical Geology, 56: 207-218.
Pearce, J. A. & Cann, J. R., 1971- Ophiolite origin investigated by discriminate analysis using Ti, Zr and Y, Earth and Planetary Science Letters, 12: 339-349.
Pearce, J. A. & Cann, J. R., 1973- Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses, Earth and Planetary Science Letters, 19: 290-300.
Safaei, H., 2009- The continuation of the Kazerun fault system across the Sanandaj-Sirjan zone (Iran), Journal of Asian Earth Sciences, 35: 391-400.
Winchester, J. A. & Floyd, P. A., 1977- Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements, Chemical geology, 20: 249-284.