نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، تهران، ایران

3 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

چکیده

برای مطالعه زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های سنومانین تا کامپانین پایینی (بخش بالایی سازند سروک، سازند ایلام و بخش پایینی سازند گورپی)، برش چینه‌شناسی کوه عسلویه انتخاب شد. رسوبات مربوط به زمان‌های یاد شده شامل تناوبی از سنگ‌آهک، سنگ‌آهک رسی، دولومیت و مارن به ستبرای 162 متر است. در این برش سازند ایلام به سن سانتونین با  ناپیوستگی فرسایشی (disconformity) بر روی سازند سروک و به صورت پیوسته در زیر مارن‌های سازند گورپی قرار دارد. 55 مقطع نازک از نظر سنگواره‌های ذره بینی به دقت مورد مطالعه قرار گرفت که بر همین اساس، 5 جنس و 9 گونه از روزن‌بران پلانکتونیک، 16 جنس و 13 گونه از روزن‌بران بنتونیک شناسایی شد. از میان روزن‌بران شناسایی شده، بوی‍ژه خانواده روتالیده مورد بررسی و بازنگری قرارگرفت که 5 جنس و 6 گونه از روزن‌بران بنتونیک شبه روتالیدها (Rotalid forms) برای نخستین بار در ایران (برش عسلویه) شناسایی شدند که عبارتند از:
Rotorbinella mesogeensis,Rotorbinella campaniola,Iberorotalia reicheli,Calcarinella schaubi, Pararotalia tuberculifera and Pyrenerotalia longifolia
 بر اساس روزن‌بران شناسایی شده، سن سازند ایلام سانتونین در نظر گرفته شد. گسترش چینه‌شناسی روزن‌بران بنتونیک در برش مورد مطالعه با زون‌های زیستی ارائه شده توسط (Martinez (2007 بر اساس روزن‌بران بنتونیک شبه روتالیدها برای ناحیه پیرنه اسپانیا، مقایسه شد و بر اساس همین مقایسه چهار زون زیستی برای بخش بالایی سازند سروک و سازند ایلام معرفی شد.

کلیدواژه‌ها

 
References
  Adams, T. D., Khalili, M. & Khosravi Said, A., 1967- Stratigraphic Significance of some oligosteginid assemblages from Lurestan Province, north west  Iran.
Adams, T. D., 1964 - A guide to the study of cretaceous (Albian- Masstrichtian)  planktonic forminifera in thin section, N.I.O.C, Report No. 1080.
Berthou, P. Y., 1983- Updated Stratigraphic distribution of the main Benthic  Foraminifera ftom the middle and Upper Cretaceous of the western Portuguese basin. Bentho, s 83, Second International Symposium on  Benthic Foraminifera (Pau, 1983), pp. 45-54.
Caron, M., 1985- Cretaceous Planktic Foraminiferal, In, H.M. Bollii, J.B.  Saunder and K.perch- Nielsen (eds) Plankton Strargrapgy. Cambtidhe  university press.
Martinez, C. B., 2007- Foraminiferos Rotalidos Del Cretacico  Superior De la Cuenca Pirenaica. Barcelona, Department de Geologia   Unitat de Paleontologia Tesis Doctoral.
Calonge, A., Cause, E., Bernaus, J. M. & Aguilar, M., 2002- Praealveolina (Foraminifera) species: a tool to date Cenomanian platform sediments.
Gräfe, K. U., 2005- Late Cretaceous benthic foraminifers from the  Basque- Cantabrian Basin, Northern Spain. Journal of Iberian Geology
James, G. A. & Wynd, J. G., 1965- Stratigraphy nomenclature of the Iranian oil consortium agreement area, report No. 1027.
Kalantari, A., 1987- Lithostratigraphy and facies microscopy Zagros, Labrator  Geology, Sample. 12, N.I.O.C.
Khosrotehrani, Kh., Fonooni, B.,1737- New founds in Microbiostratigraphy of   Sarvak Formation in Fars and Khoozestan areas, Scientific Quarterly  Journal Geosciences, Vol. 3, No. 11.
Loeblich, A. R. J. and Tappan, H., 1988- Foraminiferal genera and their   Classification, Van Nostrand Reinhold Company, New York.2, Volumes   97, Pls. 847. New York.
Premoli. S. & verga, D., 2004 - Practical manual of Cretaceous planktonic  foraminifera.
Postuma, J. A., 1971- Manual of Planktonic Foraminiferal, Elsever, 420 p.
Posobina, V. M. & Kseneva, T. G., 2005- Upper Cretaceous Zonal Stratigraphy   of the West Siberian plain based on foraminifera. Cretaceous research.
Parvanenejad Shirazi, M., 2001- Microstratigraphy of Cretaceous Sediments in   Zagros area (interior Fars) trough Shiraz-Dehbid axial with special   observation on Algae, Ph. D thesis, Shahid Beheshti University.
Rose Petrizzo, M., 2000- Upper Turonian-Lower Campanian Planktonic Foraminifera from Southern mid- high latitudes (Exmouth Plateau, NW   Australia): biostratigraphy and taxonomic notes. Cretaceous research.
Sampo, M., 1969- Microfacies and mirofossils of the Zagros area South   Western Iran (From Pre- Permian to Miocene).
Sartorio,  D. & Venturini, S., 1988- Southern Thethys biofacies, ayip,   Stratigraphic department.
Vaziri Mogaddam, H., 2002- Biosrtatigraphic Study of the Ilam and Gurpi   Formations Based on Planktonic Foraminifera in SE of Shiraz, Iran. Journal   of Sciences, Islamic Republic of Iran.
Wynd, J. G., 1965- Biofacies of the Iranian oil Consortium agreement area.    Report No. 1082.