نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

چکیده

سنگ‌های قلیایی جنوب شهرستان املش، استان گیلان، به صورت توده‌های کوچک و پراکنده در داخل مجموعه سنگ‌های منسوب به کرتاسه در جنوب دریای خزر قرار دارند و  از لحاظ تقسیمات زمین­شناسی ایران در زون گرگان- رشت واقع شده‌اند. این گروه از سنگ‌ها شامل حجم بزرگی از بازالت‌هایی با ریخت‌شناسی بالشی و گابروهای ریز تا درشت دانه‌ همگن هستند. کانی‌های اصلی سنگ‌های قلیایی شامل کلینوپیروکسن (نوع اوژیت)، پلاژیوکلاز و سوزن‌های کوچک آپاتیت هستند. سنگ‌های قلیایی آشکارا از LREE غنی‌شدگی نشان می­دهند و بی‌هنجاری مثبت Nb و Ti دارند و از لحاظ ژئوشیمیایی ویژگی‌های سنگ‌های ماگمایی با منشأ درون صفحه­ای نوع جزایر اقیانوسی (OIB) را عرضه می­کنند. با توجه به نسبت LREE/HREE و نسبت عناصر ناسازگار به نظر می­رسد که این سنگ‌های قلیایی از یک گوشته گارنت لرزولیتی منشأ گرفته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
آقانباتی، ع.، 1383- زمین­شناسی ایران. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 صفحه.
افتخارنژاد، ج.، 1359- تفکیک بخش­های مختلف ایران از نظر وضع ساختمانی در ارتباط با حوزه­های رسوبی، نشریه انجمن نفت، شماره 82.
برقی، ق.، 1384- بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی ولکانیکهای شمال اردبیل، رساله دکتری، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 373 صفحه.
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، وزارت صنایع و معادن، 1382 - نقشه 1:100،000 جواهرده، بهار فیروزی، شفیعی، اژدری، کریمی و پیروز. شماره نقشه:6063. کارتوگرافی: حدادان
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، وزارت صنایع و معادن ، 1383- نقشه 1:100،000 لنگرود، رحمتی و موسوی . شماره نقشه:6064. کارتوگرافی: حدادان.
صلواتی، م.، ١٣٨٠- بررسی زمین شناسی و پتروژنز سنگ‌های ماگمایی منطقه جنوب املش، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. دانشکده علوم، 159 صفحه.
صلواتی، م.، 1387- پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی شرق گیلان، پایان نامه دکتری، دانشگاه اصفهان، 241 صفحه.
کنعانیان، ع.، صلواتی، م.، اسماعیلی، د.، آسیابانها، ع.، 1383- شیمی-کانی­شناسی کلینوپیروکسن در سنگ‌های آذرین منطقه املش (شمال ایران).مجله علوم دانشگاه تهران، 2،صفحات 245-229.
درویش­زاده، ع.، 1371- زمین‌شناسی ایران، انتشارات ندا، 901 صفحه.
مر، ف. و مدبری، س.، 1380- راهنمای کانی‌شناسی، مرکز نشر دانشگاهی، 420 صفحه.
 
References
Abdel-Fattah, M., Abdel-Rahman, A. M. and Nassar, P. E., 2004- Cenozoic Volcanism in the Middle East: Petrogenesis of alkali basalts from northern Lebanon. Geological Magazine, CambridgeUniversity Press 141: 545-563
 Aldanmaza, E., Pearcea, J. A., Thirlwallb, M. F., Mitchell, J. G., 2000- Petrogenetic evolution of late Cenozoic, post-collision volcanism in western Anatolia, Turkey. Journal of Volcanology and Geothermal Research 102 67-95
Anells, R. N., Arthurton,  R. S., Bazley, R. A., Davis, R.G., 1975- Expalnatory text of the Qazvin and Rasht Quadrangle map, 1:250,000. Geological sourvey of Iran, E3 and E4, 94p
Arvin, M., Robinson, P. T., 1994- The petrogenesis and tectonic setting of lavas from the Baft Ophiolitic Melange, southwest of Kerman, Iran. Canadian Journal of Earth Sciences 31, 824–834.
Babaiea, H. A., Ghazia, A. M., Babaeib, A., La Toura T. E. and Hassanipak, A. A., 2001- Geochemistry of arc volcanic rocks of the Zagros Crush Zone, Neyriz, Iran. J. Asian Earth Sci.  19: 61-76
Bağci, U. & Parlak, O., 2007- Petrology of the Tekirova (Antalya) ophiolite (Southern Turkey): evidence for diverse magma generations and their tectonic implications during Neotethyan-subduction. Int J Earth Sci (Geol Rundsch)
Beccaluva, L., Coltorita, M., Giuntab, G., Siena, F., 2004- Tethyan vs. Cordilleran ophiolites: a reappraisal of distinctive tectono-magmatic features of supra-subdaction complexs in relation ti the suprasubduction mode. Thectonophysics 393, 163-174.
Berberian, M., 1983- The southern Caspian:A compression floored by a traped modified oceanic crust.Canadian Earth Science 20,163-183
Boztug, D., Ercin, A. I., Kurucelik, M. K.,  Goc, D., Komur, I., Iskenderoglu, A., 2007- Geochemical characteristics of the composite Kackar batholith generated in a Neo-Tethyan convergence system, Eastern Pontides, Turkey. Journal of Asian Earth Sciences 27,  286–302
Cabanis, M., Lecolle, M., 1989- Le diagramme La/10-Y/15-Nb/8 : un outil pour la discrimination des se´ries volcaniques et la mise en e´vidence des processus de me´lange et/ou de contamination crustale, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. II 309, 2023–2029
Dehghani, G. A., Markis, J., 1983- The gravity field and structure of Iran, in Geodynamic project (geotravers) in iran. G. S. Report No. 51, 51-68.
Dilek, Y., Delaloye, M., 1992- Structure of the Kizildag ophiolite, a slowspread Cretaceous ridge segment north of the Arabian promontory. Geology 20, 19–22.
Dupuis, C., He´bert, R., Dubois-Cote, V., Wang, C. S., Li, Y. L, Li, Z. J., 2005- Petrology and geochemistry of mafic rocks from me´lange and flysch units adjacent to the Yarlung Zangbo Suture Zone, southern Tibet. Chemical Geology 214 , 287– 308
Elliott, T., Blichert-Toft, J., Heumann, A., Koetsier, G., Forjaz, V., 2007- The origin of enriched mantle beneath Sao Miguel, Azores. Geochim. Cosmochim. Acta 71, 219–240.
Frey, F. A., Clague, D., Mahoney, J. J. and Sinton, J. M., 2000- Volcanism at the edge of the Hawaiian plume: petrogenesis of submarine alkalic lavas from the North Arch Volvcanic Field. Journal of Petrology. 41: 667-91.
Galoyan,  G., Rolland, Y., Sosson, M., Corsini, M., Melkonyan, R., 2007-  Evidence for superposed MORB, oceanic plateau and volcanic arc series in the Lesser Caucasus (Stepanavan, Armenia). C. R. Geoscience 339, 482–492
Ghazi, A. M., Pessagno, E. A., Hassanipak, A. A., Kariminia, S. M., Duncan, R. A. and  Babaie, H. A., 2003- Biostratigraphic zonation and 40Ar/39Ar ages for the Neotethyan Khoy ophiolite of NW Iran. Palaeogeography,Palaeocl imatology, Palaeoecology. 193: 311-323
Ghazi, A. M., Hassanipak, A. A., Mahoney, J. J. and Duncan, R. A., 2004- Geochemical characteristics, 40Ar–39Ar ages and original tectonic setting of the Band-e-Zeyarat/Dar Anar ophiolite, Makran accretionary prism, S.E. Iran. Tectonophysics. 393: 175– 196
Gibson, S. A., Thompson, R. N., Weska, R. K., Dickin, A. P. and Leonardos, O. H., 1997- Late Cretaceouse rift-related upwelling and melting of the Trindade starting mantle plume head beneath western Brazil. Contributions to Mineralogy and Petrology. 126: 303-14.
Hart, W. K., WoldeGabrie, G., Walter, R. C. and Mertzman, S. A., 1989- Basaltic volcanism in Ethiopia: constraints on continental rifting and mantle interactions. Journal of Geophysical Research. 94: 7731-48.
Hassanipak, A. A. and Ghazi, A. M., 2000- Petrology, geochemistry and tectonic setting of the Khoy ophiolite, northwest Iran: implications for Tethyan tectonics. J. Asian Earth Sci. 18: 109-121
Hoernle, K. and Schmincke, H. U., 1993- The role of partial melting in the 15-Ma geochemical evolution of Gran Canaria: a blob model for the Canary hotspot. Journal of Petrology. 34: 599-626.
Hofmann, A. W., 1988- Chemical differentiation of the Earth: therelationship between mantle, continental crust, and oceanic crust. Earth and Planetary Science Letters 90, 297–314.
Irvin, T. N. & Baragar, W. R. A., 1971- A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian  Journal of Earth Sciences., 8, 523-548.
Juteau, T. & Maury, R., 2003- The Oceanic Crust, from acceretion to mantle recycling. Springer. 390p.
Keskin, M., Can Genç, S., Tüysüz, O., 2008- Petrology and geochemistry of post-collisional Middle Eocene volcanic units in North-Central Turkey: Evidence for magma generation by slab reakoff following the closure of the NorthernNeotethysOcean. Lithos.
Kretz, R., 1983- Symbols for rock forming minerals. American Mineralogist, 68, 277-279.
Latin, D. M., Dixon, J. E. and Fitton, J. G., 1990- Rift-related magmatism in the North Sea basin. In: Blundell, D.J. and Gibbs, D.J. (Eds.) Tectonic evolution of the North Sea Rifts, Oxford, UK: Oxford Science Publications, Clarendon Press, pp. 102-44.
Lippard, S. J., Shelton, A. W. and Gass, I. G., 1986- The ophiolites of northern Oman. Geol. Soc. London Mem., v. 11,  p.178.
Malpas, J., Xenophontos, C. and Williams, D., 1992- The Aiya Varvara Formation of S.W. Cyprus: a product of complex collisional tectonics. Tectonophys., v. 212, pp. 193-211.
McKenzie, D. P. & O'Nions, R. K., 1991- Partial melt distribution from inversion of rare earth element concentrations. J. Petrol. 32, 1021±1991.
Mehrab Khan, Kerr, A. C., Mahmood, K h., 2008- Formation and tectonic evolution of the Cretaceous–Jurassic Muslim Bagh ophiolitic complex, Pakistan: Implications for the composite tectonic setting of ophiolites.Journal of Asian Earth Sciences, 31, 112-127
Moazzen, M., Modjarrad, M. and Zarrinkoub, M. H., 2006- Mineral chemistry, petrogenesis and P–T conditions of formation of harzburgitic peridotites from south of Birjand, Eastern Iran. J. A sian Earth Sci. xx: 1–11
Moghazi, A. M., 2003- Geochemistry of a Tertiary continental basalt suite, Red Sea costal plain, Egypt: petrogenesis and characteristics of the mantle source region. Geological Magezine. 140 (1): 11-21.
Mullen, E. D., 1983- Mn0/Ti02/P2O5: a minor element discriminant for basaltic rocks of oceanic environment and its implication for petrogenesis. Earth and Planetary Science Letters 62, 53–62.
Nicholson, K. N., Black, P. M., Picard, C., 2000- Geochemistry and Tectonic significance of Tangihua ophiolite complex, New Zealand. Tectonophysics, 321, 1-5.
Pankhurst, R. J., 1977- Open system fractionation and incompatible element variations in basalts. Nature , 268: 36-38.
Pearce, J. A., 1983- Role of the sub-continental lithosphere in magma genesis at active continental margins. In: Hawkesworth, C.J., Norry, M.J. (Eds.), Continental Basalts and Mantle Xenoliths, Shiva. Cheshire, UK, pp. 230-249.
Pearce, J. A., Cann, J. R., 1973- Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses. Earth Planetary Science Letters 19, 290–300.
Prytulak, J., Elliott, T., 2007- TiO2 enrichment in ocean island basalts. Earth and Planetary Science Letters 263 , 388–403
Rahgoshay, M., Shafaii Moghadam, H. and Pirasteh, S., 2007- The distinctive trace elements signature of the less-evolved MORB materials in the south of Birjand ophiolites. Iranian J. crystall. mineral. 1: 219-230.
Rollinson, H., 1993- Using geochemical data: evolution, presentation, interpretation
Shahabpour, J., 2005- Tectonic evolution of the orogenic belt in the region located between Kerman and Neyriz. J. Asian Earth Sci. 24: 405–417
Shamim Khan, M., Smith, T. E., Raza, M.,  Huang, J., 2005- Geology, Geochemistry and Tectonic Significance of Maficultramafic Rocks of Mesoproterozoic Phulad Ophiolite Suite of South Delhi Fold Belt, NW Indian Shield. Gondwana Research, 8,  553-566.
 Shervais, J. W., 1982- Ti–V plots and the petrogenesis of modern and ophiolitic lavas. Earth and Planetary Science Letters 59, 101–118.
Shojaat, B., Hassanipaka, A. A., Mobasher, K., Ghazi, A. M., 2003- Petrology, geochemistry and tectonics of the Sabzevar ophiolite, North Central Iran.Journal of Asian Earth Sciences 21, 1053–1067.
Smedley, P. L., 1988- The geochemistry of Dinantian volcanism in south Kintyre and the evidence for provincialism in the Southern Scottish mantle. Contribution mineralogy and petrology,99: 374-384.
Stampfli, G. M., Borel, G. D., 2001- A plate tectonic model for the Paleozoic and Mesozoic constrained by dynamic plate boundaries and restored synthetic oceanic isochrons. Earth Planet. Sci. Lett.  196, 17–33.
Stocklin, J., 1968- Structural History and Tectonics of Iran: a Review. The American association of petrolume geologisys bulletin. 52, 1229- 1258
Sun, S., McDonough, W. F., 1989- Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: Implications for mantle composition and processes. In: Saunders, A.D., Norry, M.J. (Eds.), Magmatism in the Oceans Basins. Geological Society of London Special Publication , 313–345.
Tankut A.,  Dile, Y., önen, P., 1998- Petrology and geochemistry of the Neo-Tethyan volcanism as revealed in the Ankara melange, Turkey. Journal of Volcanology and Geothermal Research 85. 265–284.
Taylor, S. R., McLennan, S., 1995- The geochemical composition of the continental crust. Reviews of Geophysics 33, 241–265.
Thompson, M. G., Malpas, J. and Smith, I. E. M., 1997- The geochemistry of tholeiitic and alkalic plutonic suites within Northland ophiolite, northern New Zealand: magmatism in a back arc basin. Chem. Geol., 142,   213-239.
Upadhyay, D., Jahn-Awe, S., Pin, C., Paquette, J. L., Braun, I., 2006- Neoproterozoic alkaline magmatism at Sivamalai, southern India. Gondwana Research 10, 156-166.
Weaver, B. L., 1991- The origin of ocean island basalt end-member compositions: trace element and isotopic constraints. Erth and Planetary Science Letters. 104: 381-97.
Weaver, B. L., Wood, D. A., Tarney, J. and Joron, J. L., 1987- Geochemistry of oceanic island basalts from the South Atlantic: Ascension, Bouvet, St. Helena, Gough and Tristan da Cunha. Geological Society of London. 30: 253-267.
Wilson, G., 1989- A systematic revision of the deep-sea subfamily Lipomerinae of the isopod crustacean family Munnopsidae. Bulletin of the Scripps Institution of Oceanography 27:1-138
Winchester, J. A., Floyd, P. A., 1977- Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. Chemical Geology 20, 325–342.
Xia, B., Chen, G., Wang, R., Wang, Q., 2008- Seamount volcanism associated with the Xigaze ophiolite, Southern Tibet. Jornal of Asian Earth Science.
Yan, J., Zhao, J. X., 2008- Cenozoic alkali basalts from Jingpohu, NEChina: The role of lithosphere asthenosphere interaction. Journal of Asian Earth Sciences, 33, 106-121.
Zhao, J. X., Shiraishi, K., Ellis, D. J., Sheraton, J. W., 1995- Geochemical and isotopic studies of syenites from the Yamato Mountains, east Antarctica: implications for the origin of syenite magmas. Geochimica et Cosmochimica Acta 59, 1363–1382.