نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران.

2 گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

چکیده

توالی‌های دونین بالایی در اطراف دروار، جنوب باختر دامغان، از تناوب کنگلومرا، کوارتزیت، ماسه‎سنگ، سیلتستون و شیل همراه با میان‏لایه‏هایی از نهشته‎های کربناتی تشکیل شده‎اند که با ناپیوستگی فرسایشی بر روی رسوبات اردوویسین و به‏صورت تدریجی زیر سنگ‏های کربنیفر زیرین (سازند مبارک) قرار دارند. انواع براکیوپودها، تریلوبیت‏ها، گاستروپودها،  مرجان‌ها، خارپوستان، و کونودونت‎ها همراه با مجموعه متنوعی از پالینومورف‎ها، به‎ترتیب فراوانی، شامل اسپورهای بیشتر ترایلت و میکروفیتوپلانکتون‎های دریایی (سیست جلبک‌های سبز و آکریتارک‏ها) با حفظ‌شدگی خوب در رسوبات سازند جیرود در برش چینه‎شناسی دروار وجود دارند. افزون بر این، اسکولوکودونت‎ها با تنوع و فراوانی نسبی بسیار کمتر در  برخی از نمونه‌های برش مورد مطالعه دیده می‌شوند، اما نمونه‎ای از کیتینوزوآها در این رسوبات مشاهده نشده است. بر اساس وجود انواع پالینومورف‎های با گسترش چینه‎شناسی شناخته شده در مقیاس جهانی مانند:Cymatiosphaera perimembrana, Chomotriletes vedugensis, Deltotosoma intonsum, Papulogabata annulata, Tornacia sarjeantii, Unellium lunatum ,   Unellium piriforme,    Retispora lepidophyta,    Geminospora lemurata,    Retusotriletes rugulatus,    Grandispora cornuta,    Grandispora sp. cf. G. gracilis، نهشته‎های سازند جیرود در مقطع چینه‎شناسی مورد مطالعه به دونین پسین (فرازنین- فامنین) نسبت داده می‎شوند. وجود میکروفیتوپلانکتون‌های با وزیکل تقریباً دایره‏ای شکل، دیواره ‎نسبتاً نازک و بدون عناصر تزئیناتی یا با زوائد به‎نسبت کوتاه در رسوبات مورد مطالعه نشان‌دهنده تشکیل نهشته‎های یادشده در محیط دریایی کم‌ژرفا و نزدیک به ساحل است. فراوانی نسبیGeminosporalemurata در بیشتر نمونه‌ها، معرف وجود ژیمنوسپرم‎های ابتدایی (Progymnosperms)، و یافت شدن نمونه‏هایی از ماکروفسیل‎های گیاهی با فراوانی کم و حفظ‎شدگی ضعیف و قابل انتساب به Lepidodendrales، نشان‎دهنده وجود فرم‌هایی از پنجه گرگیان (Lycopodophyta) در پوشش گیاهی اطراف محیط تشکیل نهشته‎های مورد مطالعه است. نزدیکی اسپورهای موجود در نهشته‌های مورد بررسی نیز نشان می‌دهد که نمونه‎هایی از وابستگان سرخس‎ها (fern allies)  از جمله گیاهان متعلق بهEquisetopsida, Lycopodopsida, Rhyniopsida  همراه با Progymnospermopsida در پوشش گیاهی یادشده وجود داشتند. فراوانی نسبی Geminospora lemurata که به ژیمنوسپرم‌‌های اولیه نسبت داده شده است، و اسپورهای منتسب به پنجه گرگیان در پالینوفلورای سازند جیرود احتمالاً نشان‌دهنده فراوانی نسبی بیشتر این گیاهان در ترکیب پوشش گیاهی اطراف محیط تشکیل رسوبات دونین بالایی جنوب باختر دامغان است.
 

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
حسینی نژاد، م.، یزدی، م.، قبادی پور، م.، و غلامعلیان، ح.، 1386- چینه‏نگاری سنگ‎های دونین بالایی در برش کلاریز. فصلنامه علمی _ پژوهشی علوم زمین، شماره 63، صفحات 85-78.
علوی‌نائینی، م.، 1372- چینه‌شناسی پالئوزوئیک ایران. سازمان زمین‌شناسی کشور، طرح تدوین کتاب زمین‌شناسی ایران، شماره 5، 492 صفحه.
شوشتری زاده، پ.، یزدی، م.، و ترابی دستگردوئی، ح.، 1384- معرفی و بررسی کنودونت‌های دونین بالایی در مقطع تویه دروار.  نهمین همایش انجمن زمین‎شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، صفحات 282-271.
فهیمی، م.، 1385- پالینولوژی سازند جیرود در مقطع چینه‌شناسی دروار، غرب دامغان. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران، 140 صفحه.
مسعودی، م. ع.، 1384- پالینولوژی سازند جیرود در مقطع چینه‌شناسی شهمیرزاد، شمال سمنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران، 81 صفحه.
هاشمی، س.ح. و تابع، ف.، 1384- پالینولوژی سازند جیرود در برش چینه‌شناسی غرب گرمابدر، شمال شرق تهران، نهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، صفحات 409-398.
هاشمی، س.ح. و فهیمی، م.، 1384- اسپورها و میکروفیتوپلانکتون‌های سازند جیرود در برش چینه‌شناسی دروار، غرب دامغان، نهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، صفحات 308-295.
هاشمی، س.ح. و قربانی نژاد، ط.، 1386-میکروفسیل های گیاهی سازند جیرود در برش چینه‌شناسی کوه پیغمبران، شمال شرق سمنان، یازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، صفحات 1739-1732.
 
References
Al-Ameri, T. K., 1983- Observations on the wall structure and the excystment mechanism of acritarchs. Journal of Micropalaeontology, 5(2): 27-35.
Alavi, M. & Bolourchi, M. H., 1973- Explanatory text of the Maku Quadrangle Map, 1: 250,000. Geological Survey of Iran, Tehran.
Assereto, R., 1963- The Paleozoic formations in central Elburz, Iran (preliminary note). Rivista Italiana Paleontologia e Stratigraphia, 60(4): 503-543.
Balme, B. E., 1995- Fossils in situ spores and pollen grains: an annotated catalogue. Review of Palaeobotany and Palynology, 87(2-4): 85-323.
Barss, M. S. & Williams, G. L., 1973- Palynology and nanofossil processing techniques. Geological Survey Canada, Paper, 73-26: 1-25.
Bozorgnia, F., 1973- Paleozoic foraminiferal biostratigraphy of central and east Alborz Mountains, Iran. National Iranian Oil Company, Geology Laboratories, Publication no. 4, 185 p.
Dashtban, H. & Racheboeuf, P., 2001- First occurrence of Echinocaridid phyllocarids (Crustacean) in the Famennian of Iran. Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie, Monatshefte, pp. 58-94.
Dorning, K. J., 1981- Silurian acritarch distribution in the Ludlovian shelf area of South Wales and the Welsh Borderland. In: Neale, R. and Brasier, M. B. (eds.): Microfossils from Recent and fossil shelf seas. Ellis Horwood, Chichester, 31-36.
Downie, C., 1963- “Hystrichospheres” (acritarchs) and spores of the Wenlock Shales (Silurian) of Wenlock, England. Palaeontology, 6(4): 625-652.
Downie, C., 1973- Observations on the nature of acritarchs. Palaeontology, 16 (2): 239-259.
Gensel, P. G., Johnson, N. G. & Strother, P. K., 1990- Early land plant debris (Hooker’s “waifs and strays”?). Palaios, 5: 520-547.
Ghavidel-Syooki, M., 1994- Upper Devonian acritarchs and miospores from the Geirud Formation in Central Alborz rang, northern Iran: Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran. 5(3): 103-122.
Ghavidel-Syooki, M., 1995- Palynostratigraphy and palaeogeography of a Palaeozoic sequence in the Hassanakdar area, central AlborzRange, northern Iran: Review of Palaeobotany and Palynology, 86: 91-109.
Górka, H., 1969- Microorganismes de l’Ordovicien de Pologne. Palaeontologica Polonica, 22: 102pp.
Gray, J. & Boucot, A. J., 1972- Palynological evidence bearing on the Ordovician-Silurian paraconformity in Ohio. Bulletin of Geological Society of America, 83(5): 1299-1314.
Hashemi, H. & Fahimi, M., 2006- Dictyotidium senticogremium sp. nov., a new prasinophyte (Chlorophyta) phycoma from the Upper Devonian of northern Iran. Micropaleontology, 52(1): 87-93.
Hashemi, H. & Playford, G., 2005- Devonian spore assemblages of the Adavale Basin, Queensland (Australia): Descriptive systematics and stratigraphic significance. Revista Española de Micropaleontologia, 37(3): 317-417.
House, M. R., Scrutton, C. T. & Bassett, M. G., 1979- The Devonian System. A Palaeontological Association International Symposium. Special Papers in Palaeontology, 23: 353pp.
Jacobson, S. R., 1979- Acritarchs as paleoenvironmental indicators in Middle and Upper Ordovician rocks from Kentucky, Ohio, and New York. Journal of Paleontology, 53(5): 1197-1212.
Le Hérissé, A., 1989- Acritarches et kystes d'algues prasinophycées du Silurien de Gotland, Suède. Palaeontographia Italica, 76: 57-302.
Le Hérissé, A. & Gourvennec, R., 1992- Paleobiology of Silurian-Early Devonian acritarchs. 8th International Palynological Congress, Aix-en-Province, Program and Abstracts, p. 83.
McMillan, N. J., Embry, A. F. & Glass, D. J., 1988- Devonian of the World. Memoirs of the Canadian Society of Petroleum Geologists, no. 14, 2 volumes.
Marshall, J. E. A. & Allen, K. C., 1982- Devonian miospore assemblages from Fair Isle, Shetland. Palaeontology, 25(2): 277-312.
Molynex, S. G., Le Hérissé, A. & Wicander, R., 1996- Paleozoic plankton. In: Jansonius, J. and McGregor, D. C. (eds.): Playnology: principles and applications, 2: 493-529. American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation.
Oswald, D. H., 1968- International Symposium on the Devonian System. Calgary (1967). Alberta Society of Petroleum Geologists. 2 volumes.
Phipps, D. & Playford, G., 1984- Laboratory techniques for extraction of palynomorphs from sediments. Papers, Department of Geology, University of Queensland., 11(1): 23 pp.
Richardson, J. B., 1984- Mid-Palaeozoic palynoloy, facies and correlation. Proceedings of 27th International Geology Congress, V.N.U. Science Press, 2: 341-365.
Richardson, J. B. & Rasul, S. M., 1990- Palynofacies in a Late Silurian regressive sequence in the Welsh Borderland and Wales. Journal Geological Society London. 147: 675-686.
Riegel, W., 1974- Phytoplankton from the upper Emsian and Eifelian of the Rhineland, Germany - a preliminary report. Review of Palaeobotany and Palynology, 18(1-2): 29-39.
Sarmiento, R., 1957- Microfossil zonation of Mancos Group. Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists, 41(8): 1683-1693.
Sartenaer, P., 1964- Découverte d’un niveau a plantes d’âge Famenňien supérieur dans l'Elburz central (Iran).Rivista Italiana Paleontologia e Stratigraphia, 70(4): 651-655.
Smith, N. D. & Saunders, R. S., 1970- Paleoenvironments and their control of acritarch distribution in the Silurian of east-central Pennsylvania. Journal of Sedimentary Petrology, 40(1): 324-333.
Staplin, F. L., 1961- Reef-controlled distribution of Devonian microplankton in Alberta. Palaeontology, 4(3): 392-424.
Strother, P. K., 1996- Acritarchs. In: Jansonius, J. and McGregor, D.C. (eds.). Palynology: principles and applications, 1: 81-106. American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation.
Thusu, B., 1972- Depositional environments of the Rochester Formation (Middle Silurian) in southern Ontario. Journal of Sedimentary Petrology, 42(4): 930-934.
Traverse, A., 2007- Paleopalynology, 2nd edition. Springer Verlag, 813 p.
Tyson, R. V., 1995- Sedimentary Organic Matter: Organic Facies and Palynofacies. Chapman & Hall, London, 615 p.
Upshaw, C. F., 1964- Palynological zonation of the Upper Cretaceous Frontier Formation near Dubios, Wyoming. In: Cross, A.T. (ed.): Palynology in oil exploration: a symposium. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publication, 11: 153-168.
Viquesnal, A., 1850- Notice sur la collections de roches recueillie  Asie par feu Hommaire de Hell en Perse (mort a Isfahan en 1848) et sur les divers trauvaux executes pendant la cours de son voyage. Bulletin Société Géologique France, Series 2, Vol. 7: 419-517.
Wall, D., 1965- Microplankton, pollen, and spores from the Jurassic in Britain. Micropalaeontology, 11:151-190.
Williams, G. L. & Sarjeant, W. A. S., 1967- Organic-walled microfossils as depth and shoreline indicators. Marine Geology, 5:389-412.
Wood, G. D., Gabriel, A. M. & Lawson, J. C., 1996- Palynological techniques processing and microscopy. In: Jansonius, J.&McGregor, D.C. (eds.): Palynology: Principles and Applications. 1: 29-50. American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation.