نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

منطقه زند آباد در شمال‌باختر شهرستان اهر در شمال آذربایجان واقع شده است. سنگ‌های آذرین این منطقه شامل انواع مختلف سنگ‌های گرانیتویید با ترکیب مونزوگرانیت، گرانودیوریت، مونزونیت و سینوگرانیت، سنگ‌هایی با ترکیب دیوریت و سنگ‌های آذرین بیرونی با ترکیب آندزیت، تراکی آندزیت، داسیت، تراکی داسیت و ریولیت است. دیوریت پورفیری و مونزودیوریت پورفیری از انواع سنگ‌های آذرین نیمه ژرف هستند. بر اساس بررسی‌های مختلف ژئوشیمیایی محیط زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی و پلوتونیکی زندآباد، حاشیه قاره‌ای مربوط به فروخزش‌های تأخیری فرورانش تعیین می‌شود که در ارتباط با ماگماتیسم پس از برخورد نئوتتیس تفسیر می‌شود. با در نظر گرفتن شواهد کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی به نظر می‌رسد منشأ انواع سنگ‌های آذرین پلوتونیک و آتشفشانی همسان بوده و از ماگمای مولد واحدی مشتق شده‌اند. این ماگما به احتمال در حین صعود متحمل تبلور بخشی، آمیختگی ماگمایی و آلایش پوسته‌ای شده و منشأ هیبرید نشان می‌دهد. ترکیب ماگمای تشکیل دهنده انواع سنگ‌های آذرین زندآباد قلیایی بوده و ویژگی کلسیمی- قلیایی و شوشونیتی برخی از سنگ‌ها را به احتمال بتوان در ارتباط با فرایندهای آمیختگی ماگمایی و آلایش با سنگ‌های پوسته‌ای در نظر گرفت.
 

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
عظیم‌زاده، ز.، 1378- بررسی پترولوژیکی سنگ‌های ولکانیکی و پلوتونیکی منطقه زندآباد (شمال‌غرب اهر) با نگرشی بر پتانسیل اقتصادی منطقه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدبهشتی، 212ص.
لسکویه، جی. ال.، ریو، ار.، باباخانی، ا.، علوی تهرانی، ن.، نوگل، م. ا.، دیون، جی.، عمیدی، م.،1369- نقشه 250000/1 چهارگوش اهر. انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور.
مهرپرتو، م.، امینی‌فضل، آ.، رادفر، ج.، امامی، م.ه.، 1371-  نقشه 100000/1 ورزقان. انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور.
ولی زاده، م.و.،1371- پترولوژی تجربی و تکتونیک کلی، جلد 2، انتشارات دانشگاه تهران، 568ص.
References
Barbarin, B., 1999- A review of the relationships between granitoid types, their origins and their geodynamic environments. Lithos 46,605-626.
Barker, R. G. , 1984- Field investigation, Wharekirauponga Gold Prospect, Coromandel  Peninsula,  unpublished  company  report,  KRTA  for Amoco Minerals.
Ewart, A., 1979-  A review of the mineralogy and chemistry of Tertiary-recent dacitic, rhyolitic, and related salic volcanic rocks, in Barker, F., ed., Trondhjemites,Dacites, and Related Rocks: Amsterdam, Elsevier,  p. 13–121.
Gill, J. B., 1981- Orogenic andesites and plate tectonics, pp390, Springer-Verlag, Berlin.
Manier, P. & piccolo, Ph., 1989- Tectonic discrimination of granitiods. Geological society of America,V101.P635-643.
Muller, D., Rock, N. M. S. & Groves, D. I., 1992- Geochemical discrimination between shoshonitic and potassic volcanic rocks in different tectonic settings: a pilot study. Mineralogy and Petrology 46, 259–289.
Pearce, J. A. & Cann, J. R., 1973- Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses. Earth Planet science letter 12, 239-349.
 Pearce, J. A., Harris, W. N. & Tindle, G. A., 1984- Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of Geology, 25, 956-983.